Ubuzima bugoranye n’ibigeragezo si impamvu yo gukiranirwa

“Ndarahira Imana ihoraho,Ari yo yanyimye ibyari binkwiriye, N’Ishoborabyose yababazaga ubugingo bwanjye. Ubugingo bwanjye buracyari buzima, Kandi Umwuka w’Imana ni we utuma mpumeka. Ni ukuri iminwa yanjye ntizavuga ibyo gukiranirwa, N’ururimi rwanjye na rwo ntiruzariganya. Ntibikabeho yuko nabemerera ngo muvuze ibitunganye, Kugeza ubwo nzapfa sinzikuraho kuba inyangamugayo. “Gukiranuka kwanjye ndagukomeje ntabwo nzakurekura, Ntabwo umutima wanjye uzagira icyo unshinja nkiriho.Yobu 27:1-6

Ndabasuhuje mu izina rya Yesu kirisito, amahoro y’Imana abane namwe.

Nyuma yo gusoma inkuru z’ubuzima bw’umugabo wo mu gihugu cya Usi witwaga Yobu, uwo muntu yari umukiranutsi utunganye, wubahaga Imana akirinda ibibi, nyuma satani agasaba Imana kumugerageza kuko we (Satani) yahamyaga y’uko gukiranuka kwa Yobu kuva kubutunzi yahawe n’Imana, byatumye nifuza ko twaganira ku ijambo ry’Imana nahaye umutwe ugira uti “Ubuzima bugoranye n’ibigeragezo si impamvu yo gukiranirwa”, ndakwifuriza gusurwa n’Imana muri iyi nyigisho kandi umwuka wera agusobanurire birenze uko byanditse.

Mu bigaragara, Yobu yahuye n’ubuzima bubabaje kandi bukomeye cyane, nyuma y’uko abana be bose bapfuye, amatungo ye agapfa ndetse n’amazu ye agaturwa n’inkubi y’umuyaga, Yobu yatejwe ibishyute bibi umubiri wose, abari inshuti ze baramwanga, ndetse n’umugore we aramwanga, Gusa igikomeye kurusha ibi ni uko Yobu atigeze yihakana Imana ndetse ntiyani nubira ubushake bw’Imana kuri we. Ndagirango twibukiranye ko uyu Yobu yari yambaye uyu mubiri twambaye, yarababaraga nk’uko njye nawe tubabara, ariko yagize ubutwari bukomeye cyane, ndetse avuga amagambo y’ubutwari ati“Gukiranuka kwanjye ndagukomeje ntabwo nzakurekura, Ntabwo umutima wanjye uzagira icyo unshinja nkiriho.

Kuganira izi nkuru ni kimwe mu bikwiye gutera umuntu gutekereza impamvu ari ngombwa gukiranuka, Bibiriya itubwira neza ko Undi mugabo witwa Pawulo nawe nyuma yo kwakira Yesu, yatotejwe n’abari Inshuti ze, arakubitwa ariko avuga neza ko kwakira Yesu bimurutira indamu ze zose, ndetse abitekereza ko ari igihombo kugirango aboneke ko ari muri we adafite gukiranuka kwe kuva mu mategeko, ahubwo ko afite ukuzanwa no kwizera Kristo, ari ko gukiranuka kuva ku Mana guheshwa no kwizera ‘Abafiripi 3:7-9”. Bityo natwe dukwiye kumenya neza ko tudakiranuka kubw’amategeko, ahubwo dukiranuka tubihesha no kwizera Yesu.

Hari igihe Satani atwereka uburemera bw’ibibazo dufite maze akatwereka n’inzira twanyuramo ngo tubwikuremo, ariko ndagirango nkubwire ko niba hari inzira zo kuva mu kibazo ubona, zikaba dituma uta cyangwa ureka gukiranuka kwawe, saba Imana iguhe imbaraga, kuko uwo ni umutego wa satani, arashaka kukwambura ubugingo, Humura ijuru ryumvise gusenga kwawe, kandi igihe cyo gutabarwa ntago kijya gitinda, ihangane uheshe iyaguhamagaye icyubahiro, nayo izagushyira hejuru, Satani ye kukwereka ko ukwiye kugira ubutunzi buvuye mu gukiranirwa, kuko Imana ntizabura kukurengera, twibuke koUmukene ugenda ari inyangamugayo, Aruta icyigenge naho cyaba ari igikire. “Imigani 28:6”.