Ubutware bw’ ijambo ry’ Imana: Billy Graham

Agitangira gukorera Imana, Umuvugabutumwa Billy Graham avuga ko yagize igihe cyo gushidikanya ukuri n’ubutware by’ijambo ry’Imana. Ijoro rimwe amurikiwe n’ukwezi aphukama ahantu aririra Imana arayibwira ati :" Nubwo hari ibice byinshi bya Bibiriya ntumva neza, guhera uyu munsi Bibiriya niyo yonyine izaba itegeko rigenga imibereho yanjye n’umurimo wanjye.

Kuva uwo munsi ubuzima bwa Billy Graham Imana yabuhaye umugisha iramukoresha cyane mu mbaraga zidasanzwe. Icyemezo ushobora gufata uyu munsi ni uguhitamo ikizayobora ubuzima bwawe.

Wiyemeze ko nubwo hariho umuco, akamenyero, ibitekerezo n’amarangamutima, Bibiriya ariyo yonyine izakubera itegeko ushingiraho. Ufate icyemezo cyo kubanza kubaza ngo :" Ese Bibiriya ibivugaho iki ? Buri gihe cyose ugiye gufata icyemezo ku kintu runaka.

Wiyemeze ko igihe ijambo ry’Imana rigutegeka gukora ikintu, uzajya wizera Ijambo ry’Imana ukagikora, byaba byumvikana cyangwa bitumvikana neza, waba wumva ubifite cyangwa utabifite muri wowe kubikora.

Ubwo nibwo uzaramira mu gihugu Imana ya ba Sogokuruza iguha, kandi ukazanahabwa Ikamba ry’ubuigingo iryo Imana yateguriye abayikunda.