Ubutware buzaba ku bitugu bye! Pastor Desire

Ubutware buzaba ku bitugu bye Yesaya 9:5-6 igice cya 1

Yesaya yahanuye ko Yesu azavuka hasigaye imyaka 700 ngo avuke. Yamubonye nk’ umutware. Yesu yarasanganywe ubutware, gusa uburyo yavutsemo ntabwo abantu bamenye ko ari umutware.

Imirimo yose Yesu yakoze yagaragazaga ubutware, kwirukana abadayimoni, gukiza indwara, gutubura imigati, kuvuga ijambo ryemeza umunyabyaha kwihana.

Mu rupfu rwa Yesu, yagaragaje ko ari umutware.
Petero yashatse kumurwanirira aramubuza, amubwira ko iyo yifuza abamurwanirira yari guhamagara regiyoni 12 z’ abamalayika,ariko ntiyabikoze.
Ari kumusaraba ubutware bwe bwarigaragaje, habaye ubwirakabiri, ibitare biramenagurika, umwenda ukinze ahera wacitsemo kabiri.

Ku munsi wa gatatu yarazutse, azukana n’ abandi bera benshi, yiyerekana iminsi mirongo ine nyuma ajya mu ijuru. Ubu amavi yose arapfukama indimi zose zihamya ko Kristo ari Uwiteka.

Ubutware bwe yarabudusigiye, iyo tuvuze mu izina rya Yesu abadayimoni barahunga, ibibazo birakemuka, ibyananiranye bikurwaho n’iryo zina ritangaje.

Inkuru nziza ngufitiye:

Ibibazo byose unyuramo Yesu abifitiye igisubizo. Nta wundi agakiza kabonerwamo atari we, niwe nzira n’ ukuri n’ ubugingo, ntawujya kwa Data atamujyanye.

Birashoboka ko utarakira uwo mutware ngo ategeke ibyaha na kamere wavukanye, wamwakira.
Niba waramwakiriye ugacika intege, garuka mu nzira nziza imbaraga ze zizagufasha.

Ntuzacikwe n’ izina rya 2 tuzakurikizaho.......

Niba wifuza gusengerwa by’umwihariko, waduhamagara kuri +250788422984
Sangiza inshuti zawe mubana kuri whatsapp iyi nkuru nziza.
Pastor [email protected]