Ubutunzi butagira akagero buri muri Kristo Yesu ( Igice cya 2)

INTEGO: UBUTUNZI BUTAGIRA AKAGERO BURI MURI KRISTO ( Ibikurikira)

Abafilipi 3:7-8 Nyamara ibyari indamu yanjye nabitekereje ko ari igihombo ku bwa Kristo, 8. ndetse n’ibintu byose mbitekereza ko ari igihombo ku bw’ubutunzi butagira akagero, ari bwo kumenya Kristo Yesu. Ku bw’uwo nahombye ibyanjye byose, ndetse mbitekereza ko ari amase kugira ngo ndonke Kristo,

Pawulo ntiyaje muri Kristo gushakamo ubutunzi, nkuko abandi bajya babikora, bagashinga amadini kugirango bagire indonke, ahubwo Pawulo we yahombye nibyo yari afite ku bwa Kristo , kuko yari yarize afite Doctorat, ahitamo gukora umurimo w’Imana gusa, akajya aboha n’amahema, kugirango atagira uwo aremerera.

INTEGO Y’UNO MUNSI: IMPAMVU ABANTU BATABONA KRISTO KIMWE

Kuva 25:1-5 Uwiteka abwira Mose ati 2.“Bwira Abisirayeli banture amaturo, umuntu wese wemezwa n’umutima we azaba ari we mwakira ituro antura. 3.Ibi abe ari byo mwakira ho amaturo: izahabu n’ifeza n’imiringa, 4.n’ubudodo bw’umukara wa kabayonga n’ubw’umuhengeri, n’ubw’umuhemba n’ubw’ibitare byiza n’ubwoya bw’ihene, 5. n’impu z’amasekurume y’intama zizigishijwe inzigo itukura, n’impu z’inyamaswa zitwa tahashi, n’imbaho z’ibiti byitwa imishita,

Iri hema rishushanya Kristo. Imana yabwiye Mose uko yubaka ihema. Yamubwiye ko azarisakaza uruhu rw’inyamanswa yitwa tahashi, iyo nyamaswa ntiyasaga neza, bituma no gusakaza uruhu rwayo bitagaragara neza, niyo mpamvu ihema ritasaga neza urirebera inyuma, nyamara urwo ruhu rwarahendaga cyane.

Ibi bisobanura nkuko Yesaya 53 yabonaga Yesu. Yamweretswe ari umunyamibabaro wamenyereye intimba, yabonaga adafite ishusho yo kwifuzwa, nkuko uru ruhu rwa tahashi rwari rumeze, rwasaga nabi inyuma, ariko ntiwashoboraga kurugura rutaguhenze.

Dawidi nawe yavuze ku bya Yesu, abihanura muri Zaburi 20, yabonaga abantu b’icyo gihe batamukunze. Nkuko ku ihema ry’ibonaniro, uwabonaga risakaje uruhu rwa tahashi, yibazaga niba ari inzu y’Imana.

Munsi ya tahashi, hari impu z’intama, na Yesu yitwa umwana w’intama watambwe, bigasobanura ko Yesu ari igitambo kizima.

Muri iryo hema, harimo imyenda iboshye mu bwoya bw’ihene. Nubwo bamwe bumva ko ihene ari mbi, kuko hari aho Yesu yavuze ngo iburyo hazaba intama, ibumoso habe ihene, ariko siko byari biri, kuko ihene mu isezerano rya kera, itari mu nyamaswa zizira.

Ubwoya bw’ihene busobanura iki? Abalewi 16:8-10

8.Aroni afindire izo hene zombi, icyo afindisha kimwe cyerekane iy’Uwiteka, ikindi cyerekane iyo koherwa. 9.Aroni amurike ihene ifindiwe kuba iy’Uwiteka, ayitambe ho igitambo gitambirwa ibyaha. 10. Maze iyafindiwe koherwa ishyirwe imbere y’Uwiteka ari nzima, ngo ihongererweho ibyaha, yohererezwe mu butayu koherwa.

Izi hene zombi zari izo gutabara Abisiraheli, iya mbere yari igitambo cy’uwiteka, iya kabiri yazanwaga imbere y’umutambyi, bakayivugiraho ibyaha byose umuntu yakoze, bayitaga azezeri, ikaba ikivume, bakayiha umuntu, akayohera mu butayu, ikazaribwa n’inyamaswa, nta wayicaga.

Iyo hene yasobanuraga Kristo wavumwe ku bwacu, igasobanura uko yashinyaguriwe ku bwacu, yarababajwe cyane, akumva yarekura umusaraba, ariko agiye mu iyerekwa abona Itorero, arangije aravuga ngo Mana ntibibe uko nshaka, bibe uko ushaka.

Iyo hene yasobanuraga Kristo. Icyaduha kumenya uko Yesu ari. Tukamenya n’ubutunzi buri muri we. Tumumenye, tumukunde nkuko Pawulo yamukundaga, nubwo yabanje kumurwanya, ariko aho amusobanukiwe yamukoreye ntacyo asize inyuma, ibyari inyungu ye bimuhindukira igihombo, ku bw’ubutunzi yamubonagamo.

Munsi y’ubu bwoya bwari mu ihema ry’ibonaniro, harimo imyenda myiza y’ibitare. Iyo myenda igasobanura imirimo myiza yo gukiranuka y’abera, iyo niyo igomba kurimbisha inzu y’Imana muri iryo hema.

Munsi y’iyo myenda habagamo imyenda y’umukara wa kabayonga (bleu ciel), werekanaga kamere y’Imana.

Munsi yayo habagamo iy’umuhengeri (violet), wasobanuraga ubwami bw’Imana.

Habagamo n’iy’umuhemba, wasobanuraga gucungurwa. Ibi byose byasobanuraga Yesu.

Bisobanura ko kumva cyangwa kurebera ibya Yesu inyuma, utabisobanukirwa, ntiwabikunda, ni nka rwa ruhu rwa tahashi, rutari rwiza, ariko iyo wigiye imbere muri Yesu niho umenya agaciro ke. Tubane na Yesu tubona ubwami bw’Imana. Ariya mabara yose yari afite icyo asobanura mu bwami bw’Imana

1 Petero 2:3-4 niba mwarasogongeye mukamenya yuko Umwami wacu agira neza. 4. Nimumwegere ni we Buye rizima ryanzwe n’abantu, ariko ku Mana ryaratoranijwe riba iry’igiciro cyinshi,

Icyaduha tukabona Yesu nkuko bigaragara muri iri hema ry’ibonaniro, ryari ririmbishijwe; kandi umutambyi ntiyashoboraga kwinjiramo uko yiboneye, yagombaga kujyamo yiyejeje, kugirango atagwayo.

Yesu ni emballage igaragara nabi inyuma, ariko uwinjiye neza muri Yesu yumva aryoshye. Kurebera Yesu inyuma ntibishobora kuguhindura, bisaba ko winjira imbere ukabona ubwiza bwe, kandi ukagira ibyo uhomba ku bwe.

Hariho umwana utarakundaga ibara ry’umuhondo, igihe kimwe akora anniversaire, bamuzanira Impano. Muri izo mpano, yari ategerejemo iya nyina wabo. Yaje kuyimuzanira, kuko uwo mwana yakundaga ibipupe, akumva ko aribyo ari bumuzanire. Abashyitsi bamaze kugenda, ajya kuyifungura, abona ni akantu gato amenya ko atamuhaye ibipupe. Arapfundura asangamo amasogisi y’umuhondo, arababara cyane, kuko yangaga ibara ry’umuhondo.

Afata ya masogisi, atiriwe ayafungura ayashyira muri pubelle, ntiyayitaho, ariko ashatse gushimisha uwo nyina wabo, aramwandikira ati wakoze neza, uko nzajya nambara aya masogisi nzajya ngutekereza.

Hashize iminsi mugenzi we apfusha nyina, abantu bajyanayo impano. Uwo mwana ashaka icyo yajyanayo, aribwira ati reka muhe ya masogisi nanga. Abibwira nyina, nyina aramugaya aramubwira ati ukaba ukunda umuntu ukamuha ikintu udakunda? Ese wabanje nawe ukayafungura, ukayambara ukareba. Afunguye irya mbere aryambaye yumva harimo agapapuro, aragafungura aragasoma, asanga handitsemo ngo ndaziko ukunda ibipupe, nabuze uko mbikugurira none nkohereje ama dollars 100, uzayigurire. Afunguye irya kabiri asangamo ya ma dollards arishima, ashimira mama we wamugiriye inama, ashimira na tante we.

Natwe abavukiye mu nzu y’Imana ku babyeyi bakijijwe tujya tugira agakiza k’ababyeyi, ariko uko ukomeza kwinjira muri Yesu ugira agakiza kawe, ukumva araryoshye. Mubyo twagerageje byose, twasogongeye byinshi, ariko dusanga Yesu aryoshye.

Abatarinjiye muri Yesu neza, bamubona nka tahashi, ariko biradukwiriye ko twinjiramo imbere, tukamenya icyo Yesu asobanuye. Hariho indushyi zo mu nzu y’Imana, bigishwa ntibahinduke. Ntawutakizwa, ikibazo ni uko bantu batabimenya, ngo bamenye ubutunzi buri muri Yesu. Kuko ntawanga ibyiza.

Dufate neza agakiza, karakomeye, niyo mpamvu ugataye bimugora kongera kugasubiramo neza. Niba Yesu yarakureheje akagukuruza ineza, ukaza mu nzu y’Imana, ubikomeremo.

Petero yaravuze ngo niba mwarasogongeye mukamenya ko agira neza, nimumwegere. Yesu ni uw’igiciro cyinshi.

Ejo tuzakomeza, tureba ubutunzi buri muri Yesu, n’impamvu abamumenye neza, batamuvaho.

IMANA IBAHE UMUGISHA.
MWALIMU URAYENEZA SPECIOSE