Ubutunzi butagira akagero buri muri Kristo Yesu

UBUTUNZI BUTAGIRA AKAGERO BURI MURI KRISTO YESU

Abafilipi 3:7-8 7Nyamara ibyari indamu yanjye nabitekereje ko ari igihombo ku bwa Kristo, 8 ndetse n’ibintu byose mbitekereza ko ari igihombo ku bw’ubutunzi butagira akagero, ari bwo kumenya Kristo Yesu. Ku bw’uwo nahombye ibyanjye byose, ndetse mbitekereza ko ari amase kugira ngo ndonke Kristo,

Yohana 1:14-16 (uko bavuze Yesu) Jambo uwo yabaye umuntu abana natwe (tubona ubwiza bwe busa n’ubw’Umwana w’ikinege wa Se), yuzuye ubuntu n’ukuri.15. Yohana yahamije iby’uwo avuga yeruye ati “Uwo ni we navuze nti ‘Uzaza hanyuma ni we unduta, kuko yahozeho ntarabaho.’ ”

Matayo 10:34-36 (uko Yesu yivuze) “Mwe gutekereza ko nazanywe no kuzana amahoro mu isi. Sinaje kuzana amahoro, ahubwo naje kuzana inkota. 35. Kuko naje gutanya umwana na se, umukobwa na nyina, umukazana na nyirabukwe,

Intumwa za Yesu zagiye zimubona mu buryo butandukanye byose bimwerekezaho, ariko Yohana we yamubonye nk’Imana, aravuga ngo mbere na mbere hariho Jambo, ati twahawe ibimwuzuye aribwo buntu bugeretse ku bundi. Yamubonyemo ibintu byiza cyane.

Amaso areba Yesu si amwe hari umubona nk’utanga urubyaro, undi akamubona nk’ugaburira abashonji, undi akamubona nk’uwita ku bakene, undi akamubona nk’ukiza abarwayi; buri wese agira uko amubona bitewe nicyo yamukoreye. Hari umubona nk’unezeza abantu gusa nubwo ataguha ibyo byose.

Pawulo yarwanyije Yesu mu buryo bugaragara, yica abigishwa be, akanabyivugira, rwanya Yesu yivuye inyuma. Igihe kigeze nawe ahura na Yesu, imbaraga yakoreshaga arwanya abakristo aba arizo asigara akoresha amukorera.

Ntitukabe akazuyazi kuko biravuna, Yesu ntabikunda. Pawulo we yaje abize, ntiyari akazuyazi, kuko yari akiri umusore yarize amategeko arwanira Imana ya Isiraheli itabyara ntibyarwe. Yari afite indamu nyinshi, yumvise ijwi rya Yesu rimubaza impamvu amurwanya, yumva si inzozi, aritaba aramukurikira, niho yaje kuvuga ariya magambo ngo ibyari indamu yanjye; yari afite indamu nyinshi, yari umuntu ukomeye, ati ibyo byose byampindukiye igihombo ku bw’ubutunzi bwinshi buri muri Kristo.

Nawe ujye ushaka uko wakumva ijwi rya Yesu, rirahumuriza, rikadufasha no kunesha, muri kino gihe no mu gihe kizaza.

Pawulo yarazwe muri Kristo imibabaro, akayibonamo ubutunzi butagira akagero. Muri kristo ntitwahamagariwe kwizera Yesu gusa ahubwo twahawe no kubabazwa muriwe. Pawulo we yirataga imibabaro ati narakubiswe n’indi mibabaro yirataga, amaso ye ntiyagarukiraga hafi, yarebaga ubutunzi buri muri Yesu.

Tugeze mu minsi ya nyuma, dusabe ubutunzi butagira akagero buri muri Kristo.

Yesu yarivuze, kuko abantu bari baramumenyereye nkukora ibitangaza; arababwira ati ntimuntekereze ko nazanye amahoro, kuko nazanye inkota. Intumwa zikiri kumwe na Kristo zari mu mudendezo, zidamaraye; yazibwira ati nkwiye gupfa, nabo bati biragatsindwa ati ariko buriya wapfa tugasigara hehe? Nyamara dukwiye kubaho tudatinya urupfu. Gupfa nibyo byiza kurusha kubaho warahemukiye Yesu.

Aya magambo wagirango ararwanyana, bamwe bati muri Yesu harimo ubutunzi, nawe ati ntimutekereze ko nazanye amahoro mu isi, ahubwo nazanye inkota. Abantu ntibafite amatwi amwe yumva Yesu, hari ababyumva nk’ubutunzi abandi babyumva bakarakara bakazana inkota bakica ubivuze.

Yesaya 9:6-7 yeretswe Yesu ko azavuka ari umujyanama, Imana ikomeye n’ibindi, yamubonye nka Yohana, ati ni Ubuntu bukurikira ubundi. Bigeze mu gice cya 53, yongera kwerekwa Yesu amubona nk’umunyamibabaro wuzuye intimba, adafite ishusho yo gukundwa, ayo mayerekwa yombi iyo ataza kubonwa n’umuntu umwe; buri wese yari kuvuga uko yamubonye, bikabateza amahane, umwe akabwira undi ko yavangiwe, bagafata intwaro bakarwana. No mu buzima busanzwe usanga hari abumva indirimbo zacu bakanezerwa cyane, abandi bazumva, bakavuga ngo baba bumva tubasakuriza.

Nyamara muri Yesu harimo ubutunzi butagira akagero. Pawulo we yaravuze ngo kubw’uwo nahombye ibyanjye byose, ntiyabaye akirata iby’isi, ahubwo yirataga imibabaro gusa.

Ejo tuzakomeza ku mpamvu zituma abantu babona Yesu mu buryo butandukanye, tuzanibaza n’ubwo butunzi buri muri Yesu Pawulo agereranya n’ubuntu buruta ubundi ubwo aribwo, ubwatumye aho kwirata icyubahiro yirata imibabaro.

Icyaduha tukagira agakiza kenshi, ku buryo ibya Yesu bitugumamo. Petero yabonaga iminsi yabanye na Yesu ntacyo yabamariye, nta gishya yabonaga uretse kubona ahumura impumyi cyangwa agakiza ikirema, bakanezerwa nuko bari kumwe n’umuntu ukomeye, niyo mpamvu yamubajije ati ese abaretse ibyacu tukagukurikira tuzahembwa iki?

Dusengere amaso yacu afunguke tubone Yesu nk’Umwami ukomeye, ufite ubutunzi bukomeye.

Mwalimu Speciose