Ubutumwa bwashyikirijwe itorero rya Efeso bwanyigisha iki mu rugendo rugana mu ijuru?

Yohana imwe mu ntumwa za Yesu, ku kirwa cy’i Patimo arenganyirizwa ubutumwa bwiza, Umwami Imana irahamusanga imuha ubutumwa yagombaga kugeza kun matorero arindwi yo muri Aziya. Muri iyi nyigisho turagaruka ku butumwa bwa rimwe muri ayo matorero ari ryo Efeso.

Ubu butumwa busobanura uhereye mu itangira ry’umukristo ukageza aho azasoreza urugendo rwe. Ibyahishuwe 2:1-7

Yohana atangira kwandikira itorero rya Efeso hari ibyo ryashimwaga, ibyo ryagawaga ndetse n’inama. Ibi ushatse wabihuza n’itorero risanzwe wowe ubarizwamo, cyangwa nawe ukabyishyiraho mu rugendo rwawe rugana mu ijuru.

Iyo umuntu agitangira urugendo aba agikunze gukizwa, Imana iba ifite byinshi byo kumushima. Uko iminsi igenda ishira iyo atitonze hari byinshi Imana ikugaya cyane iyo utabaye maso. Icyakora kuko Imana ari nziza iguha inama kuko itifuza ko satani yariganya ubugingo bwawe.

Dore ibyo itorero rya Efeso ryashimwaga:- Kutihanganira abanyangeso mbi, kugenzura abiyita intumwa kandi atari zo, kumenya kwihangana mu kurenganyirizwa ubutumwa bwiza ntucogore. Ibyahishuwe 2:2-3
Ibyo yarigayaga: Kureka urukundo rwa mbere, kutazirikana aho ryavuye. Ibyahishuwe 2:4

Inama: Kwibuka, kwihana, gukora imirimo nk’iya mbere, icyakora wowe wanasaba Imana ikaguha kugira ibirushijeho, ukabona imbaraga zingana n’ibyo uri gucamo kugira ngo ubashe guhagarara udatsinzwe n’uburiganya bwa satani. Ibyahishuwe 2:5

Imbuzi: Nutabikora nzaza nkure igitereko cy’itabaza cyawe ahacyo. Imana itanga amasezerano menshi kandi meza ariko igihe cyose uhereye kera isaba abantu bayo kuba maso no kwirinda kugira ngo babashe guhagarara mu mwanya nyawo. Imana ntibura no kukuburira ko nutabikora hari ibihano, kuko niba Imana ihemba ntiyabura no guhana.

Mu gusoza iri torero , Imana yarishimaga kwanga imirimo y’Abanikolayiti iyo n’Imana yanga. Ibyahishuwe 2:6 ( Abanikolayiti ni ingirwadini zo mu buryo bw’ubuhakanyi mu itorero ikaba yari yaruzuyemo abapagani. Aba bakomoka ku mudiyakoni waitwa Nikola wo mu itorero ryo muri Antiyokiya, akaba umudiyakoni w’umupagani warwanyaga iby’Imana.) Ibyakozwe n’intumwa 6:5

Ese wowe uri mu kihe gice muri uru rugendo rugana mu ijuru. Niba hari ibyo iri kugushima, ube maso hatagira ugutwara ikamba ryawe, niba hari ibyo ikugaya reba neza wihane ureke izo ngeso mbi kuko Kristo agutegeye amaboko, wemere inama Imana iguha kuko iragukunda kandi ifite umugambi mwiza kuri wowe.
Bibiliya iravuga ngo unesha Imana izamuha kurya ku mbuto z’igiti cy’ubugingo kiri muri Paradiso y’Imana. Ibyahishuwe 2:7

Imana ibane mu izina rya Yesu. Amen.