Uburyo dukwiye kwerekana ko Dukunda Imana. Ernest Rutagungira

Yesu ashimwe bana b’Imana uyu munsi tugiye kwigira hamwe ijambo ry’Imana nahaye umutwe uvuga ngo “Uburyo dukwiye kwerekana ko Dukunda Imana” Mbere y’uko ntangira nagirango nkubaze icyo kibazo Ese Ukunda Imana ? Uyikundira iki ? Uyikunda ute?

Ijambo ry’Imana dusoma muri Yohana 3:16-17 riravuga ngo “Kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, byatumye itanga Umwana wayo w’ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka, ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Kuko Imana itatumye Umwana wayo mu isi gucira abari mu isi ho iteka, ahubwo yabikoreye kugira ngo abari mu isi bakizwe na we. Iri jambo riratwereka agaciro k’urukundo Imana yadukunze.

Ubundi agaciro /Valeur y’impano ishobora kukwereka ikigero cy’urukundo ukundamo umuntu, Imana yaduhaye urugero nyarwo Yemera kuduha Yesu, nk’umwana w’ikinege ikunda cyane ngo adupfire,,mu ayandi.magambo,, Yiyambuye uwo yakundaga imuhwanya n’ibyaha byacu kubwo kudukunda.

Abubatse ingo bamfasha kubisobanura, kuba umuntu ashobora kwemera kukwiha, akaguha ubutunzi bwe n’umubiriwe mugahuza amaraso ni uko aba agukunze urukundo rukomeye.

Imana rero tuyikunda gute ? Ugukunda Imana si ukwiga gusa ibiyerekeye, Gukunda kugenda kwigaragaza mu ubuzima bw’uyikunda,kugenda gukura uko umuntu arushaho kumenya kamere yayo, ibyo ikunda cg yanga n’ibyo isaba bityo, uko abyinjiza mu ubuzima bwe arushaho gusa nayo, akabaho mu buzima buturanye nayo ( Butari kure ‘ubushake bwayo).

Rimwe na Rimwe tugaragaza ko tuyikunda dutanga ubutunzi bwacu, ndetse uwitanze cyane akaba ari we tuvuga ko ayikunda cyane, Ni byiza gusa aha wakwibaza ngo Ese abacyene ntibakunda Imana ?

Ijambo ry’Imana ritubwira neza ngo umuntu nankunda, azitondera ijambo ryanjye, na Data azamukunda, tuzaza aho ari tugumane nawe.Ariko utankunda ntiyitondera amagambo kandi iryo jambo mwumvise si iryanjye,ahubwo ni irya Data wantumye” (Yohana14:21-24).

Aha noneho biroroshye ko umuntu yasubiza cya kibazo , Ese ko yo yankunze birenze nge nyikunda nte ? Ese nyikundira iki ? Hari uyikundira ko yamuhaye agakiza, uyikundira ko itanga urubyaro, ko ikura ku cyavu byose si bibi gusa icyo Bibirira idusaba Ngo "TUYIKUNDISHE UMUTIMA WACU WOSE,UBWENGE BWOSE NDETSE N’UBUTUNZI BWACU.

Umutima-impamvu dukoranye igikorwa runaka, niyo nyamukuru yerekana ko ukunda Imana,Mbifurije gutekereza uko muyikorera n’impamvu ibibatera, Maze murusheho kuyikunda uko bikwiye.

Ernest Rutagungira/agakiza.org