Uburyo bwiza bwo gukemura amakimbirane mu bubatse ingo. (igice cya 2)

uburyo bwiza bwo gukemura amakimbirane

Ni uburyo bwiza bwo gukemura amakimbirane binyujijwe mu mishyikirano.

Intambwe z’ ingenzi mu gukemura amakimbirane hakoreshejwe ugushyikirana :

Kugaragaza ikibazo (impamvu y’amakimbirane) ; Gusesengurira hamwe ikibazo ; Kurebera hamwe impamvu z’ ikibazo ( nyirabayazana) ; Gushaka ibisubizo bishoboka ; Guhitamo igisubizo kirusha ibindi kuba cyiza ; Kwigira hamwe uko umwanzurowashyirwa mu bikorwa ; Guhora musuzuma niba umwanzuro mwafashe ubateze intambwe izana impinduka nziza mu mibanire yanyu.

Dore ingingo zitabwaho mu gukemura amakimbirane :

-Kumvana (gutega amatwi mugenzi wawe); Kubahana no kubaha ibitekerezo bya mugenzi wawe; Kwemera amakosa igihe wayaguyemo no kuyasabira imbabazi; Kwishyira mu mwanya wa mugenzi wawe no kubabarira; Kugenzura uburakari no kubuganza; Gusengera hamwe; Kwiyemeza gushyira mu bikorwa umwanzuro mwafatiye hamwe wo kubafasha kuva mu makimbirane; Kuvugurura imyitwarire.

Uburyo bubi bwo gukemura amakimbirane:

Gushinja: Hari igihe umwe mu bashakanye agerageza kwemeza mugenzi we icyaha, akazamura ijwi, undi yaceceka akagira ngo yatsinzwe, nyamara ubwumvikane bukabura. Uwacecetse akenshi abikorera gutinya inkurikizi zaba aramutse asubije. Ibyo ntibibuza urwobo rubatandukanya kwiyongera. Imibanire ihinduka kwigengesera ngo adakoma rutenderi.

Guhunga: Bamwe bahunga ikibazo, bahunga n’ urugo rwabo (gutahira mu kabari, gushaka inshoreke…) Icyo gihe ikibazo kiguma kidakemuwe ahubwo kikabyara ikindi.

Kwirengagiza: Hari abifata nk’aho nta kibazo gihari. Bagahora bagaragaza ko bakeneye bihata kuvuga neza ariko amaherezo umutima wuzura ibibazo bidakemuwe, bikagera aho bisandara.

Kwemera gutsindwa mpaga: Umwe mu bashakanye yemera guhita atsidwa akishyiraho amakosa yose ngo arebe ko intambara yahosha. Mugenzi we ashobora kubyishimira ariko amaherezo agasanga abana n’ umuntu utakinezerwa. Iyo myitwarire ituma atagaragaza imbamutima ze.

Bikuwe mu gitabo: Ubudahemuka.