Uburyo 8 bwo guhoza Satani munsi y’ ibirenge byawe (1).

 Uburyo bwa 1: Kwigarurira igihugu.

Dore igihugu nkibashize imbere, nimujyemo, muhindure igihugu Uwiteka yarahiye ba sekuruza wanyu Aburahamu na Isaka na Yakobo, ko azabaha bo n’ urubyaro rwabo ruzabakurikira. Gutegeka kwa kabiri 1:8

Igihe Imana yagaruraga Abisirayeli ibakuye muri Egiputa aho bari bamaze imyaka 430 bakora uburetwa, yabayoboye ku mugezi wa Yorodani. Hakurya y’ umugezi hari Kanani, igihugu yari yarasezeranije kubaha n’ urubyaro rwabo. Binyuze muri Mose wari nk’ umuyobozi wabo, Imana yababwiye kwinjira bakigarurira icyo gihugu.

Kubera ibyo Yesu yadukoreye ku musalaba, wowe nanjye twakwigarurira igihugu Imana yaduhaye. Twatunga ibyo Imana ivuga mu ijambo ryayo. Dushobora kuba mu kuri kw’amasezerano yadusezeranije.

Ntitugomba kurota amasezerano y’ Imana gusa, tukanayavuga gusa ubundi tukarebera abandi bose bayarimo mu by’ ukuri dushobora kugendera mu gukiranuka, mu mahoro n’ umunezero, mu gutera imbere, mu gukira, mu butsinzi bw’ imibanire n’abandi n’ ubw’ umwuka no kunezerererwa ubuzima. Dushobora kumva ibiva ku Mana tukanakira ihishurirwa ry’ ubumenyi itanga. Dushobora kwakira ubwenge bw’ ubumana bwerekeranye n’ ibyo tugomba gukora n’ icyemezo tugomba gufata.

Imana ifite ibintu byinshi byiza ibikiye abantu bayo ariko kugira ngo tubyakire, hari ikintu tugomba gukora. Kugira ngo tube mu gihugu cyiza yaduteguriye, tugomba kuba dufite ubushake bwo kukijyamo tukakigarurira.

Nta rundi rwitwazo.

Kalebu ahoreza abantu imbere ya Mose ati, “tuzamuke nonaha tuhahindure kuko tubasha rwose kuhatsinda” Maze abantu bari bajyane na we baravuga bati, “ntitwabasha kuzamuka ngo turwanye abo bantu, kuko baturusha amaboko” Kubara 13:30,31

Kwigarurira igihugu bisaba kubanza kwirukana abari basanzwe bagituyemo, ku Bisirayeli, abari bagituyemo ni abanyakanani; kuri twe, ni imyuka mibi. Umwanzi wacu w’ Umwuka satani shaka kuyobya ibintu byacu byiza. Bityo kugira ngo twigarurire igihugu kandi tunezerererwe imigisha y’abana b’ Imana, tugomba kwiga guhangana na satani. Nta bwo twamurwanya mu buryo busanzwe.

Ni umwuka, natwe tugomba kumurwanya mu mwuka. Ntitwaba abanebwe cyangwa ngo duhorane inzitwazo cyangwa ngo tuvuge ko bitatureba ngo twibwire ko tuzahangana na we. Ibyo bivuze ko nta kundi kwisobanura kubera ko akenshi impamvu dutanga twisobanura, ziba zikubiyemo ibinyoma.

Buri muntu wese muri twe agira umufuka ashyiramo impamvu zitaboneka. Turawugendana aho tujya hose. Iyo Imana idushyize ikintu ku mutima, ngo tugikore, tureba muri wa mufuka tugakuramo impamvu. Urugero, “Mfite ubwoba.”

Nk’ Abisirayelimu Kubara 13, dutekereza ko impamvu nk’ izo zidukuraho inshingano zacu zo gukora icyo Imana yatubwiye gukora. Ariko Imana icyo gihe iduha igisubizo kivuga ngo, “Bikorane ubwoba”

Rimwe na rimwe Imana itubuza gukora ikintu.

Ishobora kuvuga iti, “Sinshaka ko ureba iyi filimi”, cyangwa iti, “Sinshaka ko utaha buriya bukwe.” Ibyo iyo bibaye tureba mu mifuka yacu y’ impamvu tukavuga tuti, Ariko, Mana, dore n’abandi bose barabikora. Kuba abandi babikora ntibivuze ko wowe nanjye tugomba kubikora. Abandi bose bo mu isi bashobora kubikora ariko ntibivuze ko twe tugomba kubikora.

Tugomba kumenya ko imbere y’ Imana buri muntu wese agaragara ku giti cye; kandi nta bwo izadusaba gusa n’ undi muntu cyangwa kutagira icyo dukora ngo kubera ko abandi bagikoze cyangwa batagikoze. Imana idusaba gukora ibidufitiye akamaro.

Gukora uruhare rwacu.

Kuko twembi Imana ari yo dukorera namwe mukaba umurima w’ Imana n’ inzu yayo. 1Abakorinto 3:9

Tuvuge ko ukora ibibi, nko kwitotomba, kugira umushiha no gufata abantu bose nabi noneho umuntu akakubwira ati, “Ufite kibazo ki uyu munsi” Ushobora kuvuga uti, muri make, uyu munsi wambereye mubi ku kazi. Iyo si impamvu watanga yo gufata abantu nabi. Abantu bashobora kugira ibihe batirirwa neza ariko ibyo ntibyaba intandaro yo gufata bagenzi babo nabi.

Sintekereza ko hari impamvu twatanga ngo twibwire ko yatubabarira; icyakora yakuraho ibyo tutakwihanganira. Igihugu cy’ isezerano cyo kirahari, ariko kugira ngo tubeho nk’ uko Imana ishaka ko tubaho, tugomba kugira uruhare rwacu Atari uruhare rw’ Imana ahubwo uruhare rwacu.

Hari uruhare rw’ Imana ikora, ariko hari uruhare natwe twakora. Ndashimangira ko tugomba kurukorana intego. Iyo Imana itubwiye gukora ikintu ntiyita ku byo tuyitekerezaho, uko tubyumva cyangwa niba dushaka kubikora.

Twese turashaka, turatekereza kandi tukaniyumvira ariko incuro nyinshi ibyo Imana ishaka, ibyo itekereza n’ ibyo yiyumvira biba binyuranye rwose n’ibyo dushaka, dutekereza, n’ ibyo twiyumvira ngaho noneho for a ugomba gutsinda urugamba? Ni Imana!

Umwuka uhanganye na Kamere.

Kuko kamere irarikira ibyo Umwuka yanga, kandi Umwuka yifuza ibyo kamere yanga kuko ibyo bihabanye, ni cyo gituma ibyo mushaka gukora Atari ibyo mukora. Abagaratiya 5:17

Ibi byanditswe byera bisobanura uburyo Umwuka arwana na kamere n’ uburyo kamere irwana n’ Umwuka, uburyo bihora bihabanye.

Tugomba kwiga guhangana na kamere zacu nti tuzemerera kudutegeka. Kamere igomba kumenyera kwicwa. Urupfu mvuga ni urupfu rw’ umwuka aho kuba urupfu rusanzwe rw’ umubiri. Urupfu rw’ umwuka rusaba ko tuba tutuzuye isi n’ inzira zayo zose, no kwi kubira, no kwikunda n’ indi mirimo yose ya kamere.

Igihe intumwa Paulo yavugaga iti, “Mpfa buri munsi” yavugaga ko buri munsi yangaga ko ibintu bibi byajyaga kumubuza kugendera mu mugambi w’ Imana ihora ishaka gushyira mu buzima bw’abana bayo bimubaho. Uzasoma byinshi kuri iyi nyigisho nukomeza, ariko ndashaka ko ubu wibuka ibi: Incuro nyinshi tugira ibibazo by ingutu mu buzima bwacu kubera ko tunanirwa guhaguruka ngo dukore ibyo tugomba gukora.......birakomeza...