Uburyo 5 bwo gusengera abakirisitu bahura n’akarengane

Iminsi turimo ni iminsi igoye cyane abakirisitu mu bihugu bitandukanye ku isi nkuko umuvugabutumwa Flanklin Graham yabyanditse ku rukuta rwe rwa facebook agaragaza ko raporo yashyizwe ahagaragara igaragaza ko abakirisitu miriyoni 215 bahuye n’akarengane gakomeye.

Igikenewe cyane ni amasengesho. Hari uburyo butane bwagufasha gusengera abakirisitu bahura n’akarengane mu duce dutandukanye ku isi. Raporo igaragaza uko akarengane gakorerwa abakirisitu gahagaze ikazasohoha tariki 10 Gicurasi 2017.

Ikazibanda kugaragaza uko akarengane mu matorero atandukanye gahagaze n’ingorane abayobozi bayo bahura nazo bazira imyizerere yabo cyane cyane muri Mexico na Siriya.

Billy Graham yavuze ko amasengesho ari intwaro ikomeye ikaba ariyo mpamvu abakirisitu bakwiriye kwifashisha uburyo 5 kugirango bahangane n’akarengane gakorerwa bagenzi babo.

1. Gusengera abari hagagati mu karengane (Abaheburayo: 13:3)
“Mwibuke imbohe n’ababohanywe nazo, mwibuke n’abagirirwa nabi kuko namwe muri mu mubiri.” Icyegeranyo kukarengane gakorerwa abakirisitu cyagaragaje ko abakirisitu 322 bicwa buri kwezi bazira imyizerere yabo. Abakirisitu bakwiriye gufata iyambere mu gusengera abarenganwa kuko biba inkomyi mu kwamamaza ubutumwabwiza bwa Yesu ku bantu benshi.

2. Gusengera abakora akarengane (Matayo: 5:44)
“Ariko njyewe ndababwira ngo mukunde abanzi banyu musabire ababarenganya.” Abakirisitu bakwiriye gusenga kugirango Imana ifungure amaso y’ababarenganya kandi Imana ibahe imitima mishya kugirango urukundo rw’Imana rusage imitima yabo babashe kumurikirwa n’umucyo. Kandi mu gihe musenga mukwiriye kumenya ko Imana yatanze umwana wayo w’ikinege kubw’abantu bose (Yohana: 3:16). Ntabwo yifuza ko hari umuntu n’umwe warimbuka Ezekiyeli: 18:23).

3. Gusengera imiryango n’inshuti z’abahura n’akarengane (Abaheburayo:4:16)
“Nuko twegere intebe y’ubuntu tudatinya, kugirango tubabarirwe tubone tubone ubuntu bwo kudutabara mu gihe gikwiriye.” Dusabe Imana gukomeza imiryango ihura n’akarengane, kugirango Imana ikomeze kwizera kwaba batava mu muhamagaro Imana ibahamagarira.

4. Gusengera Amatorero ngo abyuke (Ibyakozwe n’Intumwa: 4:23-35)
Gusabira umubiri wa Krisito ariwo torero kuba umwe nkuko Itorero rya mbere bari umwe basangira ibyabo. kandi bikoranirane imitwaro kuko Yesu yavuze ko Itorero ari umubiri we abantu bakwiriye gufatanya guhangana n’ingorana bahura nazo kugirango babashe gufasha abahura n’akarengane cyane kwihanagira iyo mibabaro.

5. Gusenga kugirango abayobozi bagire icyo bakora kugirango barwanye akarengane gakorerwa abakirisitu (Zaburi: 2:10-11)
Imana igaragaza ko mu abayobozi bafite inshingano zo gukemura akarengane akariko kose. Dukwiriye gusenga kugirango Imana ibashyiremo imitima ifite ubushacye bwo guca akarengane gakorerwa abakirisitu ku isi.

billygraham.org
[email protected]