Ubukene butera amahirwe ubwo ari ubwo

Matayo 5:3 ‘’ Hahirwa abakene mu miytima yabo kuko ubwami bwo mu ijuru ari ubwabo.

Ubukene ni ijambo risobanura kubura ikintu runaka cy’ingenzi. Dukoresha iri jambo tuvuga ababuze amafaranga, ibiryo, imyambaro, n’ibindi bintu by’ibanze umuntu akenera.

Mu buzima busanzwe ubukene ni ikibazo gikomeye ndetse ni ibyago bigwirira umuntu. Mu buzima bw’Umwuka, ubukene busobanura ko umuntu abuze ibintu runaka imibereho ye y’Umwuka yifuza kandi ikeneye.

Ku ruhande rumwe, imwe mu ndwara zikomeye mu Mwuka ni ukuba mu buzima bwihagije, kumva ko umuntu ntacyo akeneye, ko ntacyo abura. Mu gitabo cya Luka, Bibiliya ivuga umufarisayo ndetse n’umutunzi bahuye n’akaga gakomeye ko kwiyemera mu Mwuka bikabaviramo ibyago bikomeye byo kutegera Imana.

Ku rundi ruhande, kumenya ubukene bwo mu Mwuka ni intambwe y’ingenzi buri mukristo nyawe agomba gutera. Ibi nibyo bibyara ishyaka ryo mu Mwuka, inyota yo kwegera Imana ndetse ni nayo ntangiriro y’ububyutse.

Ingero z’abantu baranzwe n’ubukene bwo mu Mwuka bikabaviramo amahirwe menshi. Muri bo harimo nka Nikodemu (Yohana 3). Uyu yaranzwe no gushaka Yesu nijoro agamije kumenya no gusobanukirwa.
Nk’uko tubikura mu mibereho ya Nikodemu, hari ibintu 3 biranga umukene wo mu Mwuka:

1. Guca bugufi
2. Kutanyurwa n’urwego umuntu ariho ndetse no guhora yifuza kumenya
3. Gukoresha amahirwe yose abonetse mu kwwiga no gutera imbere mu Mwuka.

Ukwiye kwiyumvamo ubukene bwo mu Mwuka, ugahora wahagizwa no gushakashaka uko wamenya ibyo Umwami Imana ishaka, waba ubaye umunyamahirwe mu maso y’Imana. Imana iguhe umugisha kandi ihaze inyota yawe mu buryo bw’Umwuka. Amen.