Ubuhamya: Kubabarira abaduhemukiye bakadutwara inzu vyatumye tugira imigisha myinshi

Nitwa Nduwimana Bernardine ndi Umurundikazi navukiye muntara ya Bujumbura; ndubatse mfise umugabo n’abana 5. Twagize ubugeni tutarakira agakiza; italiki O4/12/1999 muntara ya Mwaro n’umugabo Nijembazi Bernard avuka muri iyo ntara nyene; ubu tukaba tuba mugisagara ca BUJUMBURA.

Tumaze kugira ubugeni na Bernard twabaye munzu dukodesha tubaho mubuzima busanzwe kuko ntitwari abatunzi kandi ntitwari abakene.
Mumwaka w ’2001 niho twigira inama yo kwiyungunganya ngo twubake inzu tuve mubupangiro kuko gupanga vyadutwara amahera menshi..Umugabo yaciye aja mu banque asaba ideni (crédit) tugura parcelle tuyigura n’umukecuru twabana; ntabana yari afise n’itongo yasa nuwadandaje ryose kuko aho twaguze niho honyene hari hasigaye.

Inzu twashotse dutangura kuyubaka ariko amafaranga aduherana itaruzura,ariko rero uko kwiyungunganya kwacu ntikwanejereje ababanyi n’abagenzi ; batangura kutugirira ishari (inzigo) irigaragaza, mubandi ukamenga turi ibicibwa. Nasanga abandi bakenyezi aho bari batera inkuru bambonye bagaca banuma ; maze bakagenda umwe umwe ngasanga nsigaye jenyene; umugabo yaja mubandi bikagenda uko; umwana wanje yaja gutembera mubabanyi agakubitwa ndetse nokumukomeretsa baramukomerekeje kujisho ivyo vyose turavyihanganira.

Aho rero abonarinzi ngo ni abagenzi nibobangiriye inzigo gusumba bose ;nta n’umwe yari akingendera muhira, kiretse familles 2 zatubaye hafi uwo duhuriye munzira ngo ndamuvugishe akabanza kwitegereza hirya no hino ko atawumubona yabona atawuhari tukaganira gato yabona hari umubona na yambu ntabumpe. Wamengo ndi igicibwa .

Ngerageje gutohoza nasanze iyo parcelle twaguze hariho umubanyi w’umunyamafaranga yayishaka uwo mukecuru arayimwima.Ariko nta ruhara nabigizemwo nta nivyo nari namenye. Ico gihe ntitworohewe abantu bose baraduhuze abato n’abakuru.

Ico gihe nasengera muri Cathorique ariko kubera ayo makuba yo kuba ukwatwenyene mumuji urimwo abantu bintuma mpeba kuja gusenga kuko nasanga babandi banteye amaganya aribo baririmba bavuga n’ibisomwa aho gusenga nkiyumvira umubano mubi watwe nabo nkibaza nti kuba umu kristo ukaba umuririmvyi ugasoma ibisomwa wataha ukabura amahoro kubera abakristo bimaze iki? Nca ndabiheba sinaba ncinjira murusengero umwaka wose wa 2003 urarangira ntumvise misa
.
Mumpera z’umwaka wa 2003 bosha uwo twari dupangiye ngo atwirukane agirako arabikora. Umunsi aza kutubwira ati mumvire munzu ,heza avance yanyu mumvireho ntamahera yanyu nshaka; narabuze ayo ncira nayo mira hari mukwezi kwambere(Janvier)2004 nari mfise abana 3 bato bato; nta avance yo gutanga ahandi narimfise naho nayaronka kuri centre ya Mwaro abafise amazu ntanumwe yubahuka kuyimpa;naciye ninjira munzu ninyegeza abana ndarira ndavuga.nti “Mana nyereka aho ngiye gushira aba bana wampaye”. Aho hose ubukene bwo mumuryango bwarengako kubera ya crédt.

Haciye nk’indwi zibiri (2semaines) chef wanje w’akazi muntara nja numva arampamagaye ati" wewe ko wambwiye ngo urafise ingorane z’uburaro tukaba tugira twugurure irya centre de santé harya i Mwaro sinohagushira ugaca wibera muri irya nzu y’ivuriro?" Akanyamuneza nagize kanteye amarira navuze nti mwoba mumfashije amosozi ariko arisesa ; ati uraza ejo rero utore imfunguruzo. Arongerako ati naho utazoriha loyer amatara n’amazi uzovyirihira nanje nti ego cane.

Ariko aho hose sinabona ko ari inyishu Imana impaye nasa nuhumirije kuko ntari bwakire Yesu; jeho nabona gusa ko ingorane zigiye kurangira naho zigiye gutangura. Italiki 15/2/2004 iyo nzu twaciye tuyimukiramwo kandi yari inzu nziza cane tubonerwaho no kumarira kubaka imwe rwacu dufise iyo tubayemwo kubuntu.

Tumaze kuhagera satani yateye inzigo noneho nabari basigaye bose; umwe yahoze ari umubanyi wanje ari nawe vyose yabikora aca afata iyindi migambi yo kudutoteza. Mumwaka wa 2004 nyene wamukecuru nawe agira ivyago arwara mumutwe (trouble mental).

Le 22/2/2004 niho nanje nakira agakiza. Uwo munsi navyutse hakiri kare cane nka saakumi z’ubuca (4h du matin) ndicara kugitanda ntangura kuraba amasaha aho ageze ngo tuvyuke nitongaya ngo buratevye guca ariko nkibaza ico ngiye gukora nibwaca nkakibura.

Igihe ca saakumi nimwe (5h du matin) naciye mfata douche mpejeje kwitegura mbura iyo nja numva umutima umbwira uti genda mumisa ya Gatolika ariko hari haheze umwaka n’amezi agera 3 ntumva misa ntashaka nunyita umukristo.Naciye mpaguruka ndagenda gusenga nsanga nazindutse gose kuko ntabantu barenga 5 bari bwahagere.
Imisa iratangura hagera aho Padiri aza gusigura. Atanguye kuvuga numva ariko aramvuga;ivyo avuga vyose ukamenga ariko avuga jewe nca ntangura kwiyumvira ko hoba hari uwamwiganiye ivyanje ariko ntanganzwa nuko nivyo nabitse kumutima wanje yabivuze atanakimwe akuyeko ataco yongeyeko; ntaha ndemerewe kumutima semaine yose irangira mfise umutwaro ntarabona neza aho nja kuwutura.

Dimanche ikurikira mugitondo narasenze ndabwira Imana nti ndakwinginze unyereke aho nja gusengera; basengera imitwaro nanje bansengere; numva ntaho neretswe. Nicara ngaho ndabura aho nohitamwo nca ndavyikuramo nigumira muhira.

Ubwo nyene nja mbona mabukwe arashitse ati kandi rero sinteba ngaha ngiye kugura ibiraya vy’imbuto mpa yamahera nakubitsa niyo mbiguramwo.

Nca mva muhira nihuta nja kuyatora muri banque ngeze mw’ibarabara mpura na Pasteur wo muri Anglicane ari ku moto numva ijwi mumutima ngo nguyo Pasteur mubaze hamwe wova muri banque ugaca uja gusenga ko utosanga wacerewe? Ndamuhagarika ndamubaza; ati oya ntaco ca wihuta uze ntangorane. Naciye ngenda ndabikora vuba na vuba nca nja gusenga ndihana ndapfukama baransengera.

Ariko nakiriye agakiza satani vyamuteye inzigo y’akazikira ntiyahengeshanije kundondera. Mu mwaka wa 2005 turiko twitegurira kuja kwinjira yanzu yacu umwe yahoze ari umubanyi wanje agira imigambi abasigwa ba muramu wawamukecuru baja kutwitwarira ngo twabanyaze itongo ryo kwa sewabo (Oncle Paternel) agirako arabafasha kuburana akoresheje amahera kandi baradutsinda muri sentare y’intara naho abacamanza bari babizi uko bimeze kuko bose bari ababanyi nutahavuka yari ahabaye. Urubanza rurabandanya kugera muri Sentare ntahinyuzwa (Cassation).

Ingorane ntizabaye urubanza rw’iyonzu vyonyene.
Italiki 29/3/2007 niho nibaruka umwana agira 5. Ico gihe kubera uwo yahoze ari umubanyi n’icubahiro yari afise ico gihe yari yarateranije umushingantahe wanje n’umukoresha wiwe ndetse na bamwe bamwe mubo bakorana.Kubera ivyo bigeragezo twarimwo ngifatwa n’imbanyi narikoze kubabanyi bose bafise imodoka ngo banjane muri maternité bose baranyankira. Naje gutabarwa n’imodoka igira transport. Nibarutse ntamuntu numwe mubo bakorana n’umugabo yaje kutwibarutsa.
Imana yo impa imigisha aho yampaye ikibondo yabanje kumpindurira akazi inkura kuri centre de santé injana aho ndonka umushahara incuro kane yayo nahora ndonka buri kwezi (4fois le salaire mensuel).

Italiki 26/6/2008 niho sentare ntahinyuzwa yaza gusasa iMwaro ninaho namenyeye kuganira n’Imana. Uwo munsi ntitworohewe twe n’umushingantahe wanje. Muri Sentare baratwagirije ko twanyaze impfuvyi uwuserukira Ministère Publique arafata ijambo abwira umushingantahe wanje ngo:

-Bernard wewe biragaragara ko wariye impfuvyi twaratohoje twarabimenye;
-Wewe uri umusuma;abanyemwaro bose barabizi barazi ko wasahuye imfuvyi;
-Imana izoguhana kubera wariye impfuvyi kandi nawe waravyaye;
-Wewe uri umubeshi ivyo uvuga vyose ni irementanya biraboneka;
-Twebwe rero turi ngaha ngo turenganure abarenganijwe tubanje gutohoza; wewe rero ntaco ufise uvuga imbere yacu.

Abantu bose bari aho bakoma amashi nakanyamuneza kenshi cane batwengatwenga banezerewe abandi bakorana muntoke bahana imikono.

Jeho muri ako kanya wamengo isi n’ijuru binkoraniyeko ; satani akambwira ngo none se umwe Yesu usenga agufashije iki? Ubwo nyene Sentare ngo nimutahe uru banza rwanyu rugiye mumwiherero.

Twatashe merewe nabi cane tugeze munzira vyanka ko nihangana nja hepfo y’ibarabara ndicara ndira amosozi kuva mbayeho ntari bwarire,mfise umubabaro n’ agahinda kenshi ntashobora gusigura.Aho hose umushingantahe wanje yari ampagaze iruhande agerageza kundemesha.

Mbabaye cane ndabwira Yesu nti:

Mwami wanje uzi vyose urabona neza ko parcelle ari iyo twaguze tutayivye,
Amafaranga yose twakoresheje mukubaka inzu yose urazi aho twayakuye,
Yesu uribuka kuva mubuto bwanje ko nagusavye ngo uzompe uburyo bwo gufasha imfuvyi n’umushingantahe wanje akaba yarabigusavye none raba twagirijwe kurenganya imfuvyi,
Mwami wanje Sentare yavuze ko ica urubanza ibanje gutohoza ariko weho ntavyo utohoza

Uzi vyose bivuga ko umucamanza mukuru ari wewe; none rero raba ingene twatubitse umukanda ngo twubake inzu,tukarara ubusa, tugaheba kwambara neza nk’abandi, abantu bose ntibakitwerekwa kubera ishari,aho duciye batuvuga bongorerana bakaryana inzara none Mwami ndakwinginze undenganure uwo ni satani anteye amarira ; ico ni igiturire nubwo atawe nagifatanye. Ico ngusavye rero nuko wompa iyindi nzu kandi itari munsi y’irya satani antwaye.

Mpejeje kuvuga ayo majambo numva ijwi mumutima ngo koko inzu yawe yagiye ariko uzoronka iyindi aruko uhariye bimwe bivuye kumutima uwo wese yagize ico akoze ngo uyibure abo uzi nabo utazi.Naciye nihanagura neza ndahaguruka turataha kandi nezerewe; ndumva neza ko ndabahariye bose nkabona babaye abavukanyi.

Narakomeje ndasenga mvuga ngo Mana abo bose narabahariye ariko ndavye uburyo buke dufise ndabona ko n’inzu y’icumba kimwe tudashoboye kuyubaka nico gituma nsavye imbabazi sinagusavye inzu ngo nkugerageze. Ubwo nyene numva ijwi muri jewe ngo komeza amasengesho Imana ishatse kuguha ntibura aho icisha naho yoshaka kuguha igorofa yoyiguha.

Koko Imana ishatse kuguha ntibura aho icisha; muminsi mike cane nagiye mbona umuyobozi mukuru araba ibisagara (Directeur Général) aje kuturamutsa muhira;turamwakira turaganira aca ambaza ngo mbe madame ko maze iminsi nsignira amaparcelles abanyamwaro nkaba ntigeze mbonamwo izina ryawe wewe nta parcelle ukeneye? Nti ndayikeneye goose. Ati uzonterefone kuwambere saatatu ( lundi à 9h du matin) aho twari samedi. Iyo saha yari ahejeje kunsinyira nanje.

Satani rero azirana n’umunezero muri uko kwezi nyene kw’indwi (Juillet 2008) umushingantahe wanje aba arirukanywe mu kazi; babandi bagira iminsi mikuru ngo noneho turabe uko bagiye kubaho, ariko ntaco vyatugize nubwo atari bwakire agakiza jeho nari maze gushinga imizi mumana. Iyo nkuru aho kutubabaza yaduteye akanyamuneza kandi tutaramenya ko ari umugambi w’Imana. Mukwezi kumwe gusa yari ahejeje kuronka akazi mugisagara ca Bujumbura kisununuye kuruta ako yahoramwo nshima Imana; ariko tuba turatandukanye aja kuba i Bujumbura twe n’abana dusigara i Mwaro.

Ariko aho hose sinigera mpengeshanya gusaba Imana nti ndakwinginze undonse yanzu wanyemerera. Mukwezi kwa gatandatu(Juin) 2009 niho nava kukazi ntashe saasita (12h) nja kumeza mpejeje gufungura nja muri chambre ndapfuma ndavuga nti Mana uzi ikintumye mpfukama hano? Nje kukubaza ko nzi utibagira nkaba naragusavye inzu ukayinyemerera none ni gute? Uzompa inyishu ryari? Ubwo nyene nca ndahaguruka mfata inzira ija mwisoko nja kugura irengarenga kandi atari ayo maheray’irengarenga ntayandi nari mfise.

Ngeze mwisoko mbere yo kuja kuzigura mbona umugabo yitwa Benoit yahora angopesha igihe ntararonka amahera ncanja kumuramutsa turiko tuvugana sinzi ingene ndavye mukazu adandarizamwo nja mbona aga tableau gato kanditseko ngo:

Isaha ntiragera Uwiteka ntiyabinaniwe
Ivyo usaba vyose Imana irabizi
Wewe ufise ibibazo komeza usenge Imana ubwire Uwiteka ingorane mwikoreze amaganya yawe Yesu niwe gisubizo.

Ndavuga nti ngiyi inyishu ndayironse ndakamusaba akangopeshe arakampa nca nsubira muhira nirengarenga ntaziguze nshika nkamanika muri salon nsubira muri chambre gushima Imana nkomeza kwihangana niteze kubona aho izocisha mukumpa inzu.

Ndakomeza ndihangana ; Juin 2010 hamwe naba bene inzu baca banyandikira ikete bati ko utagikora ngaha dusubize inzu bampa amezi abiri (2mois) yo kwitegura ngo ndayisubize. Mbonye iryo kete naciye nyarukira muhira nja muri chambre ndabihereza Imana ndavuga nti Mana yanje umwanya isaha itaragera ngo ushitse amasezerano ntegurira aho nzoba twe n’abana banje ; ndangije ndabimenyesha umugabo ati wihangane Imana izobikora.

Aho hose babandi nari narabahariye; duhuye nkabaramutsa tukaganira bamwe bambonye bakiruka abandi nkabona ko nabone bashaka ko tuganira abandi nkabona umengo ni diplomatie. Inyuma y’amezi abiri ndiko ndibaza ahonjana abana; yasaha iba irageze nja mbona Imana iranyishuye,impa akazi ntari niteze no mubuzima ntarinigere nifuza.

Umuryango wa Nduwimana Bernardine

Mwijoro numva ijwi mundoto ngo nguhojeje yamarira warize muvuye muri Sentare ngo ndakurenganuye nkuko wabinsavye ngo kandi nzokurenganura incuro indwi kundwi ( 7/7) kubera wahariye bivuye kumutima abakubabaje. Aho hari mukwezi kwa munani (Aôut) 2010; twe n’abana duca twimukira i Bujumbura dusubira kubana n’umugabo;nari nayisavye inzu imwe ica impa zibiri; nubu yaranyeretse ko ishobora no kunyongera izirenga izo.

Ufise ingorane rero ambaza Umwami Yesu agukunda kuruta uko wikunda; yatanze amaraso yiwe kumusaraba kubera wewe ntazobura kuguha niwamusaba nivyo utamusavye arabiguha kandi kubabarira bitera imigisha kandi ni ishimikiro (base) ry’urukundo.

Wewe usomye iyi ntahe Imana ikumpere Amahoro,imigisha n’imihezagiro. Nimba hari uwakugiriye nabi ndakwinginze umuharire kandi umenye ko uwambaje Yesu mumagorwa ntateterwa. Zaburi 50;15

NDUWIMANA Bernardine
[email protected]