UMWUKA WERA ATUGEZA KU KUZURA KW’IMANA NO KUMENYA URUKUNDO RWAYO.Rev.Pastor KARURANGA Ephraïm

Ni cyo gituma mpfukamira Data wa twese, uwo imiryango yose yo mu ijuru n’iyo mu isi yitirirwa, ngo abahe nk’uko ubutunzi bw’ubwiza bwe buri gukomezwa cyane mu mitima yanyu ku bw’Umwuka we, kandi ngo Kristo ahore mu mitima yanyu ku bwo kwizera, kugira ngo ubwo mumaze gushorera imizi mu rukundo mukaba mushikamye, muhabwe imbaraga zo kumenyera hamwe n’abera bose ubugari n’uburebure bw’umurambararo, n’uburebure bw’igihagararo, n’uburebure bw’ikijyepfo bwarwo ubwo ari bwo, mumenye n’urukundo rwa Kristo ruruta uko rumenywa, ngo mwuzuzwe kugeza ku kuzura kw’Imana. Nuko Ibasha gukora ibiruta cyane ibyo dusaba, ndetse n’ibyo twibwira byose nk’uko imbaraga zayo ziri zidukoreramo, icyubahiro kibe icyayo mu Itorero no muri Kristo Yesu, kugeza iteka ryose ry’ibihe bidashira, Amen.Abefeso 3:14-21

Hari ibyo Pawulo yabonaga biba mu befeso kandi byo gushimwa, abifuriza ko bikomeza kandi arabasengera ngo bamenyere hamwe n’abera bose iby’urukundo rw’Imana ruruta uko rumenywa; bityo bagere ku kuzura kw’Imana.

Byashoboka ko umuntu yagira Umwuka Wera ariko akaba ari ku kigero cyo mu bugombambari cyangwa se mu rukenyerero. Ariko igikwiriye ni uko tugera aho tutacyiyobora uko tubyumva. (Ezek 47:3-5)

Nta bukene bukomeye nko guhishwa urukundo rw’Imana. Kutarumenya byarimbuje Abisirayeli mu butayu nubwo Imana yabakuje ukuboko gukomeye mu Egiputa kandi itari yarigeze ireka kubitaho no mu butayu. Ariko se urukundo rw’Imana ko rugera hose ndetse n’ikuzimu rukaba rugerayo, rwananirwa kugera iwawe rute?!

Kugera ku kuzura kw’Imana:

Igishyimbo nubwo gisarurwa ari kizima, nta kitamungwa. Nibyo koko twatangiye urugendo ariko turasabwa kutabigira akamenyero uko ibihe biha ibindi. Petero avuga ku mbaraga z’ubumana zatugabiye ibizana ubugingo no kubana n’Imana; adukangurira kugira umwete wose muri ibi: (2 Pet.1:5,6)

- Kwizera: Nta buhanga mu by’uru rugendo; twiringizwa iby’iyo tujya no kwizera.
- Ingeso nziza: Iyo ni kamere itari iy’umuntu w’inyama n’amaraso, ariko Umwuka Wera niwe Mufasha.
- Kumenya: Abari muri iyi nzira yo kwera, bakwiriye guhorana inyota yo kunguka kumenya.
- Kwirinda: Nta wakwirinda ngo abibashe, ariko ukuzura kw’Imana kuduhesha kuba abera kuko nayo ari iyera.
- Kwihangana: Uko waba uri kose, umukene cyangwa umutunzi, ntuzabura guhura n’ibigusaba kwihangana.
- Kubaha Imana ni ukwishyira mu maboko y’Imana ukemera kugengwa nayo.
- Gukunda bene Data ni uguharanira icyashoboka cyose kugira ngo ubugingo bwa benedata bube amahoro.
- Urukundo rudategereje inyiturano.
Ibyo nibiba muri twe bikatugwiriramo, bizatuma tutaba abanyabute cyangwa ingumba ku byo kumenya neza Umwami wacu Yesu Kristo.

Tumenye urukundo rw’Imana mu ntambara: (Abacamanza 15:7-19)

Samusoni amaze gusanga umugeni yasabye mu Bafilisitiya bamumuriganyije, atikiza Abafilisitiya benshi. Mu burakari bwinshi, nabo barihorera bica mwene wabo. Mu mugambi wo gufata Samusoni, basanga Abayuda babatera ubwoba kubw’ibyo. Abayuda ibihumbi bitatu baramuhagurukira kuko bari baranemeye gutwarwa n’Abafilisitiya. N’ubu hari abantu benshi baba mu nzu y’Imana ariko bakaba baragize ibyo bemerera barabyimika.

Bene wabo bamubohesha imigozi ibiri mishya baramudadira, ubundi bamushyira Abafilisitiya. Nubwo nta cyizere cyari kigihari, nk’uko ahari nawe byaba bikumereye ubu, hari hakiriho urukundo rw’Imana ruruta uko rwamenywa. Kubw’imbaraga z’Imana, imigozi yari imuboshye iracika nawe biramutangaza. Arebye iruhande rwe ahabona igufwa ry’urwasaya rw’indogobe. Ararirwanisha yica Abafilisitiya igihumbi bose!

Natwe ibituboha ni byinshi kandi kenshi biradutungura kuko bituruka n’aho tutakekaga, ni imigozi mishya. Si igitangaza ko byaturuka kuri bene wanyu. Bene iyo ntambara irwanywa n’imbaraga z’Imana. Nk’uko nawe ujya unanirwa, Samusoni yageze aho ananirwa. Ni ibisanzwe kunanirwa ariko hari ibyiringiro kuko Imana idusubizamo imbaraga kubw’izina ryayo.

Igitangaje ni uko muri iyo ntambara, Samusoni yatakiye Imana kandi araririmba. Uwiteka Umutabazi abasha kukuremera indirimbo no mu bihe by’intambara kubw’urukundo rwayo ruruta uko rumenywa. Imana yamufukuriye iriba, umutima usubira mu nda, arahembuka. Ntacyo Imana itakirisha uwayo.

Subiza umutima mu nda, ntuzagwa mu maboko y’abatarakebwe kuko aho uri ariho hari ubutabazi bw’Imana! Aho wananiriwe niho Imana ishaka guhera ikagaragaza imbaraga zayo.

Amen!