UKO WAKORA IVUGABUTUMWA UMUNTU UMWE KURI UMWE

Ivugabutumwa ry’umuntu umwe kuri umwe , ntabwo risaba kuba umuntu yarabanje guhabwa inyigisho zidasanzwe cyangwa kuba afite umuhamagaro wihariye wabyo. Ahubwo ni inshingano za buri muntu wese wamaze kuvuka ubwa kabiri.hepfo gato turarebera hamwe zimwe mu nama zafasha umuntu gukora iryo vugavutumwa:

1. Gusenga Imana uyisaba kukuyobora ku muntu runaka
2. Si byiza guhita utangira umubwira iby’Ubutumwa Bwiza, ahubwo shaka uko wubaka ikiraro mu buryo bw’ikiganiro,urugero igihe Yesu yaganiraga n’Umusamariyakazi, yabanje kumusaba amazi yo kunywa, ngaho aho yaje gukomereza maze amubwira uwo ari we (Yohana 4:7). Bityo ushobora gutangira umubaza amakuru ye, ibindi bibazo binyuranye bishobora gutuma ubona uko mugirana ikiganiro.
3. Nyuma yo kubaka ikiraro , tera indi ntambwe, maze werekeze ikiganiro ku by’Umwuka (Yohana 4:10). Urugero ushobora kumubaza niba ku cyumweru yarabashije kujya gusenga, n’ibindi. Ibi biraza kugufasha kuganisha neza ikiganiro ku Butumwa Bwiza nyirizina .
4. Komeza umubaza niba yaba yaramaze kwakira Yesu Kristo nk’Umwami n’Umukiza. Aha ntihoroshye, bitewe n’uburyo butandukanye abantu bitwaramo imbere y’iki kibazo.Hari abakubwira ko utangiye kuzana ibintu by’abarokore ( mbese ukabona ko ashaka kudakomeza gutega amatwi). Abandi bahita bakubwira ko bamaze kumwakira, nyamara wenda babeshya. Hari nabahita bakubaza bati “nonese wabwirwa n’iki ko wamwakiriye?”.
5. Aha bisaba ko ugaragaza ubugwaneza wirinda kurakara bya hato na hato cyangwa gusubizanya umunabi n’ibindi byabangamira icyo kiganiro. Nubwo Umusamariyakazi yagerageje kwereka Yesu ko ntaho bahuriye (Yohana 4:9) , Yesu ntiyarekeye aho , ahubwo yakomeje kumuganiriza. Hari n’igihe umuntu ahita akubwira ko ahuze cyane nta mwanya afite. Bene uwo ushobora kumusaba niba hari undi mwanya yaguha cyangwa mwaba mukunda guhura ( Nk’abantu bakorana, bigana …) wowe ukazashaka uburyo wasubukura ikiganiro.
6. Dore ingingo enye z’ingenzi zo kwibandaho igihe tuganiriza abantu iby’inkuru nziza.
a) Imana yaremye umuntu ari mwiza kuko yamuremye mu ishusho yayo ; bityo yari afite ubusabane bwuzuye nayo.
b) Umuntu yaje kutumvira Imana, maze bimukururira mu bubata bw’icyaha. Kuva icyo gihe hagati y’umuntu n’Imana hazamo umworera, bwa busabane burangizwa.
c) Kuko Imana ikunda umuntu yaremye , yashyizeho inzira /uburyo umuntu ashobora kongera kugirana ubusabane nayo binyuze muri Yesu Kristo wapfiriye ibyaha byacu ku musaraba.
d) Icyo dusabwa ni ukwizera Yesu Kristo; maze tukamuha ikaze mu buzima bwacu akaba ariwe ubuyobora (Yesu Kristo ntabwo ari Umukiza gusa ahubwo ni n’Umwami) .
7. Bitewe nuko ikiganiro hagati yanyu mwembi cyagenze , mushobora no kwemeranya kongera guhura. Ntukwiriye gucika intege igihe igikorwa wakoze nta musaruro gihise gitanga. Zirikana ko ijambo ry’Imana ari imbuto itabora , kandi umurimo wo guhindura ari uw’Umwuka wera .
8. Komeza gusengera uwo muntu uko ushobojwe kugira ngo Umwuka Wera akomeze kumugenderera.

Ange Victor UWIMANA
Tel: (+250)788552883/ (+250)725151463
Email: [email protected]