Tuve mu nzira ijya i Yeriko!

Yesu aramusubiza ati ‘’Hariho umuntu wavaga I Yerusalemu amanuka ajya I Yeriko, agwa mu gico cy’abambuzi baramwambura, baramukubita, barigendera bamusiga ashigaje hato agapfa. Nuko umutambyi amanuka muri iyo nzira, amubonye arakikira arigendera. N’umulewi ahageze na we abigenza atyo, amubonye arakikira arigendera. Ariko Umusamariya wari mu rugendo na we amugeraho, amubonye amugirira impuhwe, aramwegera amupfuka inguma, amwomoza amavuta ya elayo na vino, amushyira ku ndogobe ye amujyana mu icumbi ry’abashyitsi aramurwaza.
(Luka 10 :30-34)

Aya magambo agaragara haruguru ni ayo Yesu yasubije umunyamategeko wari ushatse kumugerageza amubaza ikibazo ashaka kumenya mugenzi we, iyo uyasomye uhita ukuramo ko hari umuntu ufite aho yavaga ariho Yerusalemu agana i Yeriko. Uyu muntu ariko ntiyahiriwe n’urugendo kuko yahuriye n’ibibazo mu nzira. Mbere yo kureba isomo rigaragara muri aya magambo reka tubanze turebe itandukaniro hagati ya Yeriko na Yerusalemu.

Yeriko wari umurwa ufite amateka mabi muby’ukuri kuburyo nta n’umuntu wari ukwiye kujyayo cyane biratangaje kumva umuntu ava Yerusalemu umurwa w’amahoro wavuzweho n’Imana. Yeriko wari umudugudu utagira buzima, ikindi bibujijwe kuhajya, wari umurwa wavumwe igihe Yosuwa yaharwaniraga hakagwa abantu benshi hamaze gusenyuka arahavuma aravuga ngo umuntu uzubaka Yeriko narangiza umusingi imfura ye izapfa, nakomeza umuherezi apfe.

Icyo gihe Yosuwa arabihanangiriza arahira ati ‘’ umuntu uzahaguruka akajya kubaka uyu mudugudu w’i Yeriko, avumwe imbere y’Uwiteka, Igihe azubaka urufatiro rwaho azapfushe impfura ye, n’igihe azahaterera inzugi z’amarembo azapfushe umuhererezi’’ (Yosuwa 6 :26)

Yerusalemu wari umurwa w’amahoro nk’uko izina riri, aho Imana yabaga, ahanditse amategeko, aho urusengero rw’Imana rubarizwa, aho abayuda baba, abigisha, abatambyi, ibitambo, ibicaniro. Mbese Yerusalemu niho imirimo yose y’Imana yakorerwaga. Ngaho nawe urimo gusoma iyi nyandiko ngereranyiriza iyi mirwa yombi hanyuma umbwire umuntu ufata icyemezo kigayitse cyo kuva mu murwa wavuzweho n’Imana ugahabwa umugisha nayo, ukaba ubitse amasezerano y’Imana nk’ariya wasomye haruguru, uyu muntu akahava akerekeza i Yeriko umudugudu bibujijwe kwinjiramo.

Ikintu gitangaje ngira ngo utekerezeho ko yagize amahirwe bakamukubitira mu nzira umusamariya akahamusanga atarashiramo umwuka akamurengera, iyo aba yamaze kuhagera byajyaga kugenda bite?

Reka tuve kuri uyu muntu twigarukeho, uku niko bimereye umubare w’abatari bake biyemeza kureka inzira ijya mu ijuru, bagasohoka mu nzu y’Imana ngo bararambiwe. Satani nawe kubera ko ari umujura n’umunyazi ntakindi abakorera abacungira ku muryango ubundi akabica rubi, akabambura, bagata agaciro. Mu by’ukuri imbabazi ubona abantu bakugirira ni ako gakiza kubera ko Imana ikiguhishe Satani ariko wikuyemo wamera nk’uriya muntu.

Ndatekereza ko ubutumwa bukubiye hano bwumvikana kandi inama bukugira ni iyo kuguma mu masezerano, ni iyo kuguma mu nzu y’Imana ukagundira ako gakiza Imana yaguhaye kuko hanze ni habi. Ntukigere ufata icyemezo kigayitse gutyo cyo kuhava ngo ugane hanze, ukomere ushikame kandi uhumure tuzanesha kandi tuzabona Yesu amaso ku maso.

Imana ibahe umugisha.