Turandure umuzi usharira nubwo waba muto.

"Mwirinde hatagira umuntu ugwa akava mu buntu bw’Imana, kandi hatagira umuzi wo gusharira umera ukabahagarika imitima abenshi bagahumana.."Abaheburayo 12:15
Iyo turebye neza ibyaremye, bitwigisha byinshi kubuzima bwacu bwa buri musi. Buri musi tujye twoza ubusitani bwacu buri ahantu hatagaragara...

Abantu bakora mu busitani bazi neza ko bidahagije gukata ibyatsi bibi kugirango babyikize : Birasaba kubirandurana n’imizi, nubwo yaba arimiremire! Bitari uko ibyo byatsi birongera bikamera, ari bibi bigakomeza kwangiza indabyo, imbuto, imboga n’ibindi biteye mu busitani.

Ni nako bimeze no mu buzima bwacu. Gutenguhwa, kutumvikana, amakimbirane, ibikomere n’ibigeragezo tunyuramo bikunze kuba intandaro yo kubiba agahinda mu mitima yacu.

Iyo tutabaye maso, imitima yacu iba ubusitani bubi bunyoha impano nziza Imana ishira mu buzima bwacu. Ibyo kandi bigira ingaruka no kubo tubana. Gucika intege no gusharira ni ibintu byandukira cyane !

Akenshi ntabwo tumenya ibitubaho mu buzima.Ariko nubwo bimeze gutyo, dufite ububasha kumyitwarire no kumitekerereze yacu. Dushobora kwanga kubagarira umubabaro,agahinda, no gutenguhwa.

Niyo mpamvu tugomba buri musi kwoza ubusitani bwacu buri ahantu hatagaragara, kugirango he kuba amahwa ameramo, agakomera, nyuma akazakwica ibyiza Imana ishyira mu buzima bwacu.

Waba hari umuntu mutumvikana? Shiramo imbaraga maze mubane amahoro. Haba hari uwakugiriye nabi? Mubabarire ureke gukiranuka kw’Imana kwikorere. Waba se ucitse intege cyangwa unaniwe? Tura uwo mutwaro kumusaraba wa Yesu.

Isengesho ry’uyu musi

Mu buntu bwawe Mwami, ngwino untabare unkize ibikomere mfite, umbohore n’ingoyi z’agahinda. Nk’umwanditsi wa Zaburi, ndagutumira ngo urandure ibibi mu mutima wanjye. "Ndondora Mana, umenye umutima wanjye!Mvugutira umenye ibyo ntekereza. Urebe yuko hariho inzira y’ibibi indimo, unshorerere mu nzira y’iteka ryose! Zaburi 139 :23-).

Inyigisho ya Eric CELERIER yashizwe mu Kinyarwanda na Isabelle.