Tubere maso ubugingo Musoni Désiré

Matayo 2:1-11
Luka 2: 8-16

Yesu ashimwe cane benedata. Mbanje kubipfuriza Noweli nziza ngira nti itwibutse kubera maso ubugingo duteramira ico twabwiwe.

Aya majambo dusomye yose yerekana ivyabaye igihe Yesu yavuka.

Imbere yuko Yesu avuka, vyari vyarahanuwe imyaka myinshi cane kandi vyari vyaranditswe. Hariho n’abantu bitwako bakorera Imana ndetse bakigisha nivy’Imana. Hari ibintu 2 bitangaje tugiye kurabira hamwe:

1.Muri Matayo tubona Imana ihagurutsa abantu bavuye kure (abanyabwenge bi burasirazuba) kandi batari bazi ivy’Imana kuza gushikanira Yesu yavutse.
Ibi vyabaye uko mugihe hariho abitwako bari bazi ivya Mesiya azovuka mugabo bari basamaye.

2. Muri Luka tubona Imana igendera ubwambere abungere ibabwira inkuru yuko Yesu yavutse mugihe abitwa abakozi bayo bari biryamiye. Inkuru nziza y’akanyamuneza yamenywe n’abantu atanakimwe bari babiziko kandi bakengeretse.

Benedata biratangaje kandi birababaje kubona abitwako bazi ivy’Imana ndetse banayikorera ataribo bamenye ivyo kuvuka k’umwana w’Imana ubwa mbere. Nibo bari barabibwiwe ndetse birirwa bavyigisha ngo Mesiya azovuka mugabo hageze batari maso.

Ncuti z’umusaraba igihe turimwo abantu benshi bari mw’ishengero ariko basamajwe cane n’umwitwarariko w’ivyubu bugingo. Benshi biruka inyuma y’imigisha ariko ntibareretse kugaruka kwa Yesu (Luka 12:35-40). Yaravuze ko azoza nk’igisuma kandi niko bizomera, tubere maso ubugingo ntituzosigare kandi twaramenye Imana.

Ndangije ndabipfuriza umwaka mwiza wa 2016, tuze tubere maso ubugingo twirinda ibidusamaza.

Mweneso Musoni Désiré