Tera intambwe usanga Yesu, agukure munsi y’imbaraga z’icyaha zagutsikamiye.

Ubuzima bukomeye, imibereho itari myiza no gushaka amaramuko, ni bimwe mu bituma abantu benshi bashakisha uburyo butandukamye bwo kubitambuka, maze habaho gushoberwa, bamwe umutima wabo ukabemeza kwicira inzira, bityo bakisanga mu byaha bitari bimwe kandi kubyikuramo bikabananira, bikarangira bibereye muri urwo ruzitiro, ndetse umuntu akumva nta bindi byiringiro asigaranye, nyamara nshuti naho byaba byarakubayeho ndakwifuriza ko watera intambwe ugasanga Yesu, kuko hakiri amahirwe maze agukure munsi y’imbaraga z’ibyo byaha zagutsikamiye, ugende wemye.

Ijambo ry’Imana ritubwira neza ko Yesu yaje mu isi, aje gucungura no kubohora umunyabyaha ku ngoyi yari ariho (Matayo 1:21) , ndetse ko yaje kumuzura kuko yari apfuye azize ibyaha n’ibicumuro bye (Abefeso 2:1-2), ibi rero byerekana ko mugihe habayeho kumwizera (Yesu),nta rupfu rw’iteka,ndetse ntacyo umuntu aba agitwawe n’imbaraga z’icyaha, ahubwo arahindurwa nk’uko Pawulo yakomeje abyandika agira ati “kandi natwe twese twahoze muri bo dukurikiza ibyo kamere yacu yifuza, tugakora ibyo kamere n’imitima byacu byishakira kandi kubwa kavukire twari abo kugirirwa umujinya nk’abandi bose (Abefeso 2:3)”.

Akenshi ikizakwereka ko umuntu ari munsi y’uburetwa bw’icyaha, uzasanga nta mahoro agira kabone n’aho yaba agaragara ko ntacyo abuze (Yesaya 48:22), nta byiringiro by’ubugingo buhoraho (Abaroma 6:23), ahorana amaganya, muri we aziko nta kiza cyamuvaho, aziko bose batubaha Imana n’ibindi bitari bimwe. Ubu buretwa abantu baterwa n’icyaha rero, usanga butaza ngo bwiture ku muntu nk’impanuka, ahubwo biza buhoro buhoro, bikagera aho biba imungu mu buzima bw’umuntu, ndetse wanamuganiriza akakubwira ko nta kundi yabigenza, Ariko ndakwinginga ngo utekereze neza wibuke umuzi wabyo maze uyu munsi unyemerere dukure umuti ukiza kuri Yesu.

Wowe waba warahuye n’aka kaga ndagirango nkukumbuze amahoro aba muri Yesu, maze ubikunze, utere intambwe usange yesu, wiyambure uwo mutwaro ukuremereye, Nawe aragushaka kandi numwemerera aratura muri wowe, maze nawe wigumire muriwe usezere icyaha none (1 Yohana3:6), Dore uraremerewe nyamara menya ko ubwo buzima ucamo, twese nibwo tubamo, isi utuyemo ntago ari iyawenyine gusa, n’abandi niyo babamo kandi bakubahisha Imana, Ese ye ugirango abapfakazi bagaburire imiryango yabo ni ngombwa ngo basambane ? , erega kwiba sicyo gisubizo ! kuko hari n’abadafite ibyo ufite kandi babayeho, none se nshuti ukeka ko icyo kinyoma wahimbye kimaze imyaka kigucira urubanza uzakinjirana mu ijuru, menera satani amabanga ye maze umusezerere ubone amahoro kandi humura ntacyo uzaba.

Imana iragushaka kandi ntago izananirwa kukubeshaho binyuze mu Mucyo, niwemera iraguhindurira amateka ikwambure uwo mwambaro w’icyaha, mugihe bakwitaga muriganya, numwemerera araguhindurira izina, erega bari bazi ko nta cyiza washobora, ariko yesu araguhindura mushya bose bibatangaze, maze uhinduke umugishwa nama, kuko na Yakobo yamaze imyaka myinshi ari umuriganya ariko umunsi umwe aimana imuhindurira amateka, ntiyongera kwitwa umuriganya ukundi ahubwo ahinduka ubwoko bw’Imana ((Isirayeli (itangiriro 32:23-33)),Nawe uri uw’igiciro imbere y’Imana, fata umwanzuro none, tambuka umusange agukize .

Ernest RUTAGUNGIRA