Tekeli, wapimwe mu bipimo !

Tekeri bisobanurwa ngo : « wapimwe mu bipimo, ugaragara ko udashyitse. » (Daniel 5 :27)

Umwami Belushazari yari umwami w’i Baburoni. Yakoresheje ibirori, atumiza ibikombe bakuye mu rusengero i Yerusalemu ngo abe aribyo banywesha inzoga, basenga ibishushanyo bariyanduza cyane. Bakibyina, umwami abona ikiganza kiri kwandika ku rusika ngo : « Mene mene tekeli ufarisini ».

Umwami yagize ubwoba bwinshi, abapfumu ntibabasha kumusobanurira ibyo ari byo, nyuma haza Daniyeli umukozi w’Imana wari yuzuye ubwenge bw’Imana asobanura ibyo ikiganza cyanditse.

Ati : Mene bisobanurwa ngo Imana yabaze imyaka umaze ku ngoma ishyiraho iherezo. Ati Tekeli bisobanurwa ngo wapimwe mu bipimo ugaragara ko udashyitse. Arakomeza asobanura ko ubwami buhawe abaperesi.

Uyu mwami yagaragaye adashyitse kuko yananiwe gukiranuka. Ibi biratwigisha natwe dutuye muri iyi si.

Kwa muganga nahabonye iminzani 3. Hari uwo bashyiraho uduhinja tukivuka, hari uwo bashyiraho umwana ugeze ku kigero cyo kwicara ufite agakabutura, hari n’uwabakuru bahagararaho gusa. Icyo muganga aba ashaka ni ukumenya ibiro, ntiyita ku marira y’umwana dore ko benshi baba banawutinya.

Data wa twese ahora apima ibiro dufite, kugira ngo amenye uburemere bw’ibisubizo aduha niba bihura n’ibiro dufite. Hari igihe rero umuntu aba akiri umwana atinya umunzani. Data awumushyiraho agasakuza, akavuza induru ariko Data ntawumukureho mpaka abanje kureba ibiro by’uwo muntu.

Si uko atumva amarira, oya arayumva ariko ngombwa n’ukujya ku munzani kugira ngo ibiro nabyo bimenyekane. Ni byiza rero ko umunzani ugaragaza ko ushyitse. Uyu mwami we cyaramutsinze, ariko wehoho nesha mw’izina rya Yesu.

Hari igihe bagushyira rero ku munzani w’agakabutura ( ni agakabutura bambika umwana gafite umugozi bakanaganika ku munzani uri hejuru, ukabona akana karanagana mu kirere.) ukakugeza kure. Amaguru akanagana mu kirere, amaso akava i mutwe, ukarira amarira akagushiramo, ari uwo munzani gusa nta kindi. Iyo uwo mwana ari kuri uwo munzani awutinya, aba asakuza , yaya amaboko ahamagara nyina, maman aba ari aho hafi ariko ntaba yemerewe no kumukoraho kugira ngo atayobya umunzani. Muganga nawe nta handi ahanga amaso ni ku munzani.

Muri ako kanya uwo mwana aba yumva isi yamurangiranye ariko iyo bamaze kureba ibiro asanga nyina akamukikira akamuha ibere amahoro akagaruka.

Ibikomeye ureba ni umunzani humura, nibasanga ushyitse, uzaruhuka ariko niba udashyitse, n’ukugushyira ku myitozo kugeza igihe uzuzuza ibiro Imana igushyigikire. Bya bindi wasengeye hashize igihe , cyangwa se ni ibya vuba, humura namara kureba ku munzani arakuruhura. Urabengwa ? ni umunzani ariko Data ategereje ko ibiro byuzura azaguterura agukikire, ntuzabyibuka. Umugabo yaragutaye cyangwa aranagukubita, Komera hagarara neza ku munzani, Data azakwishimira mu birori bye nasanga ushyitse. Komera kandi humura gutabarwa kuri bugufi,Amen.

Ev. Adda-Darlene.