Sinzabeshya Dawidi. Ev. KIyange Adda Darlene

Zab89: 36 : Igihe kimwe narahiye kwera kwanjye sinzabeshya Dawidi.

Dufite Imana nziza ikora ibitangaza , Imana y’urukundo rwinshi. Iyo dusomye Bibliya dusanga iyo ivuze ikintu igikora kandi abo yasezeranije bose yarabahaye ibyo yabasezeranije. Yasezeranije Aburahamu umugisha w’umwana w’umuhungu iramumuha. Yamusezeranije ko izavana urubyaro rwe mu buretwa bwo muri Egiputa yarabikoze, yasezeranije Mose ko izajyana abisiraheri I Kanani, yarabikoze, yasezeranije Dawidi ko ingoma ye izahoraho iteka ryose biba bityo, Yesu aza yitwa umwana wa Dawidi kandi Ingoma ye ntizahanguka iteka ryose.

Mwene Data, Imana ntibeshya,ivuze ko igiye gukora ikintu iragikora, ivuze ko iguhaye umugisha irawuguha, ivuze ko igiye kuguhana irabikora. Niyo mpamvu nifuje kukugira inama ngo witonde mu mikorere yawe, mu byo uvuga wubahe Imana. Imana yavuze ko igiye kurimbura Sodomu irabikora, nawe nutayumvira izaguhana, ariko n’uyubaha izaguha umugisha.Ibyo wavuganye n’ Imana uko byamera kwose uzabibona nubwo byatinda ubitegereze bizasohora.Sigaho rero gucika intege komeza wizere, ukore ibyo gukiranuka uzabona kugira neza kw’Imana.

Yewe muntu utumvira Imana ukaba ukigendera mu byaha, ndakugira inama yo guhindukira ukareka ingeso mbi, kuko iherezo ry’abanyabyaha ni mu muriro w’iteka ryose. Garukira aho rero uve mu byaha kuko Iyavuze ko izahana abanyabyaha ntiyabihinduye izabikora. Yarirahiye ntizabeshya Dawidi.

KIYANGE Adda-Darlene