Shyira Ibitekerezo Byawe ku Murongo w’Ijambo

Ibisigaye bene Data, iby’ukuri byose, ibyo kubahwa byose, ibyo gukiranuka byose,
ibiboneye byose, iby’igikundiro byose n’ibishimwa byose, nihaba hariho ingeso nziza kandi hakabaho ishimwe abe ari byo mwibwira (Abafilipi 4:8).

Niba ushaka kuba mu butsinzi budashira, kujya mbere no gutunganirwa mu buzima, ibitekerezo byawe bigomba kuba ku murongo w’Ijambo ry’Imana. Ijambo ry’Imana rifite ubushobozi bwo kubyara muri wowe, no kukubyarira icyo rivuga. Iyo utekereza ku Ijambo nk’uko umurongo wacu ufungura ubidukangurira, ibitekerezo n’amashusho yo gutunganirwa, gushobora n’ubutsinzi byuzura mu bwenge bwawe.

Ibuka,uri ishusho y’ibitekerezo byawe, none iyo ibitekerezo byawe biri mu
murongo w’icyo Ijambo ry’Imana rivuga, ubuzima bwawe buba ukwigaragaza kw’Ijambo. Ijambo niryo Imana ihindurisha: “Kandi ntimwishushanye n’ab’iki gihe, ahubwo muhinduke rwose mugize imitima mishya, kugira ngo mumenye neza ibyo Imana ishaka, ari byo byiza bishimwa kandi bitunganye rwose.” Iyo ukomeza wuzuza umwuka wawe Ijambo, ibitekerezo bikuzamo biba ibitekerezo by’Umwuka ubwenge busanzwe butabasha kwakira.

Mu Imigani 23:7 havuga ko uko umuntu atekereza mu mutima we ari ko ari. Uri ukwigaragaza kw’ibitekerezo byawe. Iyi niyo mpamvu ugomba guhora uvugurura ibitekerezo byawe uhozaho ukoresheje Ijambo. Ijambo rirakomeye muri byose, kandi riratyaye kuruta inkota y’ubugi bubiri (Abaheburayo 4:12); rero nurireka rikagira ubutware ku mitekerereze yawe uzabaho ubuzima budasanzwe. Uzagendera mu butsinzi, gutunganirwa n’ubutware muri uyu mwaka wose niwitoza kuzirikana ku Ijambo.

Kuzirikana ku Ijambo bivuga kugira imitekerereze y’Ijambo; Ijambo rikakubera
intumbero! Muri ubwo buryo, ibikorwa byawe bizaba mu murongo n’ubushake butunganye rwose bw’Imana ku buzima bwawe. Niba ushaka gutunganirwa
umunsi ku wundi, ugomba kwiga kuzirikana ku Ijambo amanywa na nijoro: ”Ibiri
muri iki gitabo cy’amategeko ntukarorere kubihamisha akanwa kawe, ahubwo ujye ubitekereza ku manywa na nijoro kugira ngo ubone uko ukurikiza ibyanditsemo byose. Ni ho uzahirwa mu nzira zawe, ukabashishwa byose” (Yosuwa 1:8).

Isengesho
Mwami mwiza, uko nzirikana ku Ijambo ryawe kandi umwuka wanjye ukaribaho
none, ubwenge bwanjye buraba bushya kandi bwuzuremo ibitekerezo byo gushobora, ubutsinzi, ubudashyikirwa ndetse n’uburumbuke! Inzira yanjye iramurikirwa ngo mbone ubwiza bw’Imana mu buzima bwanjye, mu kazi, mu muryango no mu butunzi bwanjye, mu Izina rya Yesu. Amen.

Kuko uko atekereza ku mutima ari ko ari.Yenda arakubwira ati “Ngwino ngufungurire”,Ariko umutima we ntabwo uba uhuje nawe.(Imigani 23:7)

Pastor Anita