Nubwo ureba ikibazo ukabura inzira, Yesu we arabona nyinshi yagikemuramo

‘’Nuko hariho umugore wari mu mugongo, wari ubimaranye imyaka cumi n’ibiri, ababazwa n’abavuzi cyane benshi bagerageza kumukiza, bamumarisha ibintu bye byose abitangamo ingemu, ariko ntibagira icyo bamumarira ahubwo arushaho kurwara.” Mariko 5:25, 26

Aya magambo arasobanutse. Iby’uyu mugore bigaragara ko byari byarabaye akarande kuko kumara imyaka 12 urwaye ni ikigeragezo kitoroshye na gake. Bibiliya iravuze ngo abaganga bari baramumazeho ibintu bagerageza kumuvura ariko byaranze, ngo ntibagira icyo bamumarira, ahubwo ngo akarushaho kurwara.

Bene iki gihe biragora kwizera kubera kumara igihe kinini mu mibabaro kubw’indwara ye. Uyu ntiwamuhuriza kuko aba yarabaye nka rya jambo ngo ni umunyamibabaro wamenyereye intimba, sintekereza ko kumubwira ngo yihangane ntibikunda, ntiwamusura ngo umubwire ngo arware ubukira uretse no kuba atabyumva nawe byagutera isoni, niyo umugezeho akenshi ubura icyo umubwira bikakurenga.

Yesu ni mwiza kuko we bitajya bimurenga buri gihe hakiri icyo yakora kuko atajya abura inzira. Iyo ubona nta nzira we aba areba izo utabara. Iyo ugeze imbere y’ikibazo ukabona inzira zirarangiye ntiwakumva ukuntu Yesu aba areba inzira nk’igihumbi yakemuramo ikibazo.

Uyu mugore amaze kumva ibya Yesu araza aca mu bantu, amuturuka inyuma akora ku mwenda we kuko yari yamaze kwibwira ko nakora ku myenda ye gusa ahita akira. Mariko5 :27,28 Uwo mwanya isoko y’amaraso irakama.

Ushobora gusanga umuntu amarana ikibazo imyaka myinshi, byaba ibyo mumiryango, indwara, n’ibindi bibibazo bitandukanye ariko uko umuntu agenda yiyambaza abantu hari igihe ushaka impinduka ntuzibone. Aba bantu bameze gutya bakeneye kumenya ko hari Yesu wemeye kubikorerera imitwaro yabo kandi ko muri we ari ho honyine hari ibyiringiro bizima kandi bakizera ko afite ubushobozi kuko yahawe ubutware mu isi no mu ijuru.

Hari umuririmbyi wagize ati najyaga njya ku iriba ry’iyi si mfite inyota nyinshi cyane naba ngiye kunywa agakama ubwo…….akomeza agira ati nuzuye agahinda n’ubwihebe mbuze ibyo niringiraga maze amaso yanjye arahumuka ndakureba Yesu ndayurwa(123).
Reka nkubwize ukuri ntuzanyurwa udahuye na Yesu, icyo isi izakomeza kukwereka ni inyota, ariko nuhumuka amaso ukareba Yesu uranyurwa.

Ngaho rero nawe ufite ibikuremerera bitandukanye waba se warabijyanye ahantu hatandukanye utekereza ko bagufasha dore inzira nyayo nimwe ni ukureka izo nzira zose ukareba umusaraba wa Yesu. Ibibazo byo wagira byose ntakimunanira ashoboye byose kuko biri musi y’ububasha bwe. Amen.