Nubwo udafite ukujugunyamo, Yesu arahakubereye

“Muri ayo mabaraza hari abarwayi benshi, harimo impumyi n’ibirema n’abanyunyutse(bari bategereje ko amazi yihinduriza kuko rimwe na rimwe marayika yamanukaga akajya muri icyo kidendezi, agahindura amazi. Nuko umuntu wabanzaga kujyamo amazi yihindurije, niwe wakiraga indwara ye iyo ariyo yose.”Hariho umuntu wari ufite indwara ayimaranye imyaka mironwitatu n’umunani…Data buja, simfite umuntu unjugunya mu kidendezi, iyo amazi yihindurije, nkiza undiantanga kumanukamo. Yesu aramubwira ati’ Byuka wikorere uburiri bwawe ugende. Muri ako kanya uwo muntu arakira, yikorera uburiri bwe aragenda,’ “Yoh5:3-9

Ubu butumwa ni ubwawe wowe, uruhijwe n’ibibazo bitandukanye, ibibazo umaranye igihe.

Wowe uvuga ko udafite kivuganira, ngira ngo nkumenyeshe ko Yesu uko yahoze ari ko akiri kandi ariko azahora iteka ryose. Ni muzima, ari mu kibazo cyawe,( Ikibazo cyawe cyamugezeho) yageze mu nzu (He is in the house) Haleluya.
Reka dusesengure iyi mirongo dusomye ya Bibiliya, tugereranye kiriya gihe cy’uriya muntu wari umugaye n’iki gihe turimo.
Turabona ko abarwayi bari benshi cyane.

Ese abashomeri muri iki gihe bangana bate? Abafite ibibazo bitandukanye bangana bate? Abo bose barategereje cyangwa mu buryo bundi bahabwa akazi.
Rimwe na rimwe marayika yaramanukaga

Rimwe na rimwe hari igihe haboneka akazi, ngaho ngo hakenewe abakora amabarura (statistiques), ngaho ngo muri VUP hakenewe abakapita, n’ahandi nahandi, hari igihe akazi kaboneka mu buryo twakwita tombola.

Umuntu wabanzaga kujyamo niwe wakiraga, (Umuntu umwe)
Ubu harahamagarwa abantu ngo bakore ipiganwa ry’akazi runaka, gakeneweho abantu icumi, Leta bambe kuko iba ishaka kutagira uwo iheza igahamagara U Rwanda rwose.

Hariho umuntu wari umaze imyaka mirongo itatu n’umunani.
Ni wowe uzi igihe umaze muri icyo kibazo kikugoye, niyo cyaba kimaze umwaka, cyangwa umunsi umwe, kirakuruhije.

Simfite unjugunyamo
Ujya kumva ukumva ko abandi barangije gutanga ibyangombwa byo gusaba akazi(kudepoza), ni igihe cy’ingume(crise) koko.
Ahantu runaka ho ntiwakwirwa wigerezaho ngo urajyayo, kuko wumva ko “udafite ukuvuganira.” Humura Yesu arahari ngo ahakubere, ubwo wowe udafite uhakubera. Icyakora we ntiyihutana ibisubizo nk’utanguranwa.

Ndagira ngo muri ibyo byose nkumenyeshe ko “Ufite ukuvuganira”. Yesu yaje mu kibazo cyawe, yahageze, ari munzu. Uriya muntu wamugaye ntiyari azi ko Yesu yahageze, Uruta umumarayika yari mu nzu. Uruta umuntu wese, uruta ibihe by’ubukungu bw’ifashe nabi (crise Economique), Utaboshywe n’ubwiyongere bukabije bw’abaturage, utaboshywe n’akazi gakeya ku mubare mwinshi w’abashomeri, yahageze, ari mu nzu, ari mu kibazo cyawe. Ntiyakwirengagije arakuzi. Isi n’ibiyirimo byose ni iby’Uwiteka, afite inzira zirenze igihumbi, si ngombwa ko anyura mu nzira zisanzwe, ahatari umuntu ukuvugira, we ntaho ahezwa, Ashobora gushyira inzira ahatari inzira, agatembesha imigezi mu kidaturwa. Kandi niba ababyeyi bo muri iyi si bazi guteganyiriza abana babo, So wo mu ijuru siwe byananira.

Musabe umugabane wawe, umubwire ko utari ikibyarwa, yakubikiye ibyawe, agufitiye konte (compte) yawe. Nk’uko bitabaye ngombwa ko uriya mugabo waremaye ajyanwa mu mazi ngo abone gukira ahubwo akumvira itegeko rya Yesu agahaguruka, nawe ntibibe ngombwa ko habanza ubundi buhanuzi, n’inzira ziruhije, ibintu nibyumvire Umwami, inzitizi ziveho ubone icyo ushaka.

Nkunda Umukuru w’abasirikare watangaje Yesu kubwo kwizera kwe, yaramubwiye ngo ntiyirwe ahaguruka ahubwo ategeke, umugaragu we arakira. Nawe bikubere nkuko, usubizwe ku kibazo wari ufite, si akazi gusa. Marayika iyo yamanukaga indwara yose umuntu yabaga afite yarakiraga. Uruta marayika muri kumwe. Usubizwe rero bitiriwe bica mu zindi nzira ziruhije, ubohoke, ufungurirwe, uhabwe , wemererwe, mw’Izina rya Yesu. Si kubw’amaboko si kubw’imbaraga ahubwo kubw’Umwuka w”Uwiteka, Amen.

Adolphe MITALI.