Nubwo ari byiza kuvukira mu muryango ukijijwe, ariko agakiza ntikazungurwa

Biba byiza iyo umuntu avukiye mu muryango ukijijwe! Ni bimwe mu bishobora kugira umumaro ukomeye ku muntu kuko byamuha umurongo w’amahitamo meza mu buzima bwe cyane ko aba afite abo areberaho nk’urugero rwiza. Ariko kandi kuvukira mu muryango ukijijwe byonyine ntibitanga ubwishingizi bw’agakiza.

Mu by’ukuri hari inyungu kandi nyinshi zo kuvukira mu muryango ukijijwe, harimo gusengerwa n’ababyeyi, kubona hafi abo kureberaho nk’urugero rwiza ariko ibi bishobora kuguhindura uwo abenshi bakunda kwita umunyedini aho baba bashaka kuvuga umuntu ugendera ku mahame y’idini runaka kurusha kugira kamerey’Imana.

Hari n’igihe ugira umuryango mwiza ukagutoza gusenga ukabakuraho imico myiza y’abana b’Imana. Ibi ariko na none ntibiragera ku rwego rwo gutanga ubudahangarwa bwo kwakira agakiza.

Ababyeyi bemerewe gutanga imirage myinshi pe! Ariko uw’agakiza ntiwawubariramo. Muri byinshi Imana yemerera abayeyi guha abana babo, agakiza ntikarimo, kuko nta mubyeyi n’umwe wari wabambirwa ibyaha by’umwana we. Aramutse anabikoze, igitambo cye nticyakwemerwa n’Imana kuko igitambo gihesha agakiza ari kimwe rukumbi. Icyo ni igitambo cya Yesu Kristo!

Agakiza ni impano umuntu ahabwa ku giti cye agahura na Yesu ubwe akamwihera umurongo ashaka ko agenderamo. Agakiza ni ak’umuntu ubwe yaba uworoheje cyangwa ukomeye, uwize n’utarize mbese ingeri zose. Mbese mu mahanga yose, umuntu iyo yubashye Imana, agakora ibyo gukiranuka nayo iramwemera. Ibyakozwe n’Intumwa 10:35

Umuntu wese ukomoka kuri Adamu akeneye agakiza ahabwa na Yesu.
Umuntu ashobora gukura abwirizwa n’ababyeyi kujya gusenga akabifata nk’ibisanzwe ariko umuntu akeneye ubwe kwihurira na Yesu.

Birumvikana ko Kristo w’ababyeyi ni umwe n’uw’abana ariko ni byiza kubwirwa ko ikintu kiryoha ariko ubuhamya nyabwo umuntu abwitangira iyo ariyeho ku giti cye agatunga amakuru y’impamo.

Ibi bituma utabifata nka gahunda z’idini zisanzwe ahubwo ukajya ubikorana umutima ukunze kurushaho nk’ushaka kuzamura icyubahiro cy’Imana kandi ukabikora nk’uwiteguye kuzahagarara imbere y’intebe y’imanza y’Imana ukisobanura ubwawe.

Wenda twibukiranye ko ari byiza kuvukira mu muryango ukijijwe ariko ari byiza cyane kwihurira na Yesu Kristo ku giti cya buri muntu.

Ibi nibyo bikiyw umuntu wese, ukamenya kwisobanura ku giti cyawe n’impamvu z’ibyiringiro ufite muri ibyo wahisemo gukurikira. Imana ibahe umugisha mwebwe mwese mukomeza gukurikira ubutumwa bwiza musoma kuri uru rubuga.