Ntirambirwa, ntiruha -Fabien Weigel

Ese ntabwo ari inkuru nziza kumva ko Imana yacu itarambirwa, kandi itaruha?

“ Mbese ntiwari wabimenya? Ese nturabyumva? Imana ihoraho, Uwiteka Umuremyi w’impera z’isi ntirambirwa, ntiruha. Ubwenge bwayo ntiburondoreka.”Yesaya 40 : 28

Imana yacu, Uwiteka, ntarambirwa kandi ntaruha. Ntabwo ararangiza kugaragaza imbaraga zayo mu maso y’abantu, ntabwo yataye abinangiye, cyangwa se yinubira abakozi be bari mu ntege nke. Hari igihe ducika intege, tukumva dusa nkaho twirambiwe. Tukarambirwa no gukora cyane kandi nta musaruro ugaragara tubona buri gihe, tukarambirwa no guhora dukora amakosa amwe, hanyuma tukicuza. Ariko hamwe n’ibyo Imana yo ntabwo irambirwa cyangwa se ngo iruhe, ihora itwakira.

Dore n’ikindi kandi: Imana ntabwo ijya ikora ibice. Icyo yatangiye iragisoza, ikagishitsa birenze uko twabitekereza.

“ Ariko abategereza Uwiteka bazasubizwamo intege nsha, bazatumbagira mu kirere bagurukishe amababa nk’ibisiga, baziruka be kunanirwa, bazagenda be gucogora.”Yesaya 40 : 31

Ntiturambirwe kandi ntitunanirwe, kuko iri kumwe natwe!