Ntimwirengagize kwakira abashyitsi bamwe babikoze bacumbikiye abamalayika batabizi!

Mukomeze gukundana urukundo rwa kivandimwe ntimukirengagize gucumbikira abashyitsi, kuko bamwe bacumbikiye abashyitsi, bacumbikiye abamalayika batabizi. (Abaheburayo 13:1-2)

Ijambo ry’Imana ridushishikariza gukunda abantu bose, cyane cyane benedata dusangiye kwizera, ndetse harimo n’abo tutazi.

Hari abantu badafata abandi neza iyo batabazi, bakabasuzugura, ntibabiteho ndetse ntibabe banabafasha ariko ibyanditswe bivuga ko tutagomba kwibagirwa kwakira abo tutazi, rero mu gukora ibyo hari bamwe bakiriye abamarayika.

Kenshi mu byanditswe, abamalayika bagiye baza nk’abantu basanzwe bambaye imyenda isanzwe, nk’abantu basanzwe. urugero, bibiliya ivuga ko abagabo batatu babonekeye Aburahamu mu itangiriro 18:2 ,umwe muri bo yari Imana naho abandi babiri bari abamalayika. igihe abamalayika bagiye muri sodoma na gomora abantu bo muri uwo mujyi bababonye nk’abantu basanzwe kuko bari bameze nk’abandi bantu basanzwe.

Nanone mu isezerano rishya, usanga aho abamalayika baje basa n’abantu basanzwe kandi no muri ibi bihe biracyabaho.

Abamalayika bafite ububasha bwo kuza mu ishusho y’icyubahiro cyangwa mu ishusho isanzwe, basa nk’abantu basanzwe.

Iyi niyo mpamvu ugomba kugirira neza abantu utazi. Ntukajye ushidikanya

gukorera neza abo utazi kandi ubafate neza kimwe n’uko wari kubikora iyo uba ubazi. Ibi bizafungura umwuka wawe mu bintu by’Imana, bitume umenya igihe Imana yakugendereye.

Mbere y’uko yesu ava mu ijuru, yari yarahanuwe n’abanuzi benshi ko azaza gucungura abari mu isi ariko abantu bicyo gihe bari bazi ko mesiya wahanuwe azaza nk’umwami w’isi n’ijuru, bumvaga azavukira nko kwa Herode, ahantu hatangaje ariko agiye kuza avukira mu muvure, mu kiraro cy’inka, ahantu hasuzuguritse cyane, benshi iyo yabaye imwe mu mpamvu yatumye batamwizera ariko abamwizeye bose yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b’Imana.

Imana ishobora kuba yaraje igusanga binyuze muri abo bantu, uwo muntu wasize mu mbeho ashobora kuba ari umuntu Imana yari yagutumyeho, afite ubwo butumwa wari utegereje buvuye ku mwami. ujye ufasha abo utazi kandi ubyitayeho.

Amahoro y’Imana abane namwe!!

Evangelist Shema Prince.