Ntacyo twasimbuza amasengesho!

Nta kintu kibasha guhangara amasengesho. Arakora aho ibintu byose byananiwe. Igitangaje, nuko dushaka izindi nzira kugira tubashe kugera ku bintu twakagejejweho n’amasengesho gusa. Imana yaduhaye iyo ntwaro iyishira mu maboko yacu, ni ahacu ho kuyikoresha. Ni dutekereze uburyo byayibabaza mu gihe ibonye tuyishize ku ruhande tukishakira izindi nzira, kandi turi mu murimo wayo udusaba kwizera.

Mu kinjana cya 20, abantu bagiye bigiza kure amasengesho yo kwinginga bayasimbuza uburyo bwabo mu gukora umurimo wayo.
Rimwe twumva imigambi yacu ariyo ikomeye, tukiringira uburyo bwacu bufatika, ariko iyo butarimo amasengesho, ntibuba bwihagije. Iyo dusenga bituma dusabana n’Imana, ikaturinda amoshya, kuko Yesu yaravuze ngo dusenge kugira ngo tutagwa mu moshya.

Iyo tudasenga, biroroha kuba twakwinjirirwa n’umwuka w’ubuzimire, tugatakaza ukuri. Iyo dusoma tukiga ijambo ry’Imana, tuhavana ubumenyi ndetse tukahamenyera ubushake bw’Imana. Ariko iyo dusenze twegera Imana, tukaganira nayo.

Ijambo ry’Imana riravuga ngo umukiranutsi azabeshwaho no kwizera. Ntabwo twashobora gukorera Imana tudasenga.
Ni mureke dukangukire amasengesho no kwinginga, kuko ari umurimo ukomeye ku bakristu, ntitwemere kuruhuka tutarabona ububyutse.

Oswald J. Smith