Nituguma hafi ya Yesu ntazadusezerera amaramasa

Imana ishimwe yemeye ko tuganira ku ijambo ryayo. Tugiye kuganira ku ijambo rifite umutwe uvuga ngo "Imana dukorera kandi twizera ntihemuka". Imana mureke dukomeze kuyigirira icyizere Kuko ntihemuka, itwitaho kandi iradukunda.

Wowe ukurikiye iri jambo ry’Imana, hari ibyo wigomwe kandi ni ukuri Imana irabibona kandi iraguha umugisha. Imana ntishobora kwirengagiza, Imirimo myiza y’abana bayo, umwanya uyigenera, uwo tumarana nayo mbese. .....byose irabireba ikatugirira imbabazi ikadusubiriza kubw’impuhwe zayo n’umuhate n’ukwizera ibona dufite.

Dusome ijambo ry’Imana : Mariko 8, 1-9 Mariko 8:4 - Abigishwa be baramubaza bati"Umuntu yabasha ate guhaza aba bantu imitsima, ko hano ari mu butayu hatagira abantu?"

Mariko 8:5 - Na we arababaza ati"Mufite imitsima ingahe?" Baramusubiza bati"Ni irindwi."

Yesu, kubera kubana nabo iminsi, abagirira impuhwe, abagirira Imbabazi. Kuko twavuye Kure, mwigomwe umwanya wanyu, mwabonetse mushaka ubwiza bw Imana, irabibona mutanavuze byinshi ikareba ko mwabanye nayo, igahita igira impuhwe ikanga ko dusubirayo amaramasa, ..... Imenya ko nidusubira muby’iy’isi turi bugwe isari, ijambo rikaba rike.

Nituba hafi ya Yesu azatwicaza mu bwatsi butoshye atugaburire : Mariko 6, 39 Mariko 8:2 - "Aba bantu banteye impuhwe kuko uyu munsi ari uwa gatatu turi kumwe, none bakaba badafite ibyo kurya.

Mariko 8:3 - Nimbasezerera ngo basubire iwabo biriwe ubusa, baragwira isari mu nzira kuko bamwe ari aba kure." Mariko 8:1

Muri iyo minsi abantu benshi bongeye guterana ntibabona ibyokurya, ahamagara abigishwa be arababwira ati Mariko 8:7 - Bari bafite n’udufi duke na two aradushimira, ategeka ko batubaha.

Mariko 8:8 - Bararya barahaga, bateranya ubuvungukira busigaye bwuzura ibitebo birindwi. Mariko 8:6 - Ategeka abantu ko bicara hasi, yenda iyo mitsima irindwi arayishimira, arayimanyagura ayiha abigishwa be ngo bayibashyire, barayibaha.

Mariko 8:9 - Bari nk’ibihumbi bine, arabasezerera. Yesu aduhane umugisha, kubana na Yesu nibyo biri kumfasha muri iyi minsi, ndumva aricyo kifuzo kiruta ibindi muri jye. Yesu aduhane umugisha. Tubane nawe azatwereka aho tunaga urushundura byemere nubwo bwaba bwakeye atari amasaha yo kuroba, byose arabitegeka.

Benedata, mureke tube hafi ya Yesu ntazadusezerera amaramasa. Tuboneke hafi ye n’umutima ubikunze atari akamenyero routine, azabona ko twavuye Kure atugirire neza. Yesu agaburira ibihumbi byinshi ahereye kuri duke, ashobora guhera kuri aka kanya gato akaguhaza ijambo, umwuka wera akakubamo mwinshi mukagendana icyumweru cyose.

Benedata mbifurije kandi nifuje kubana na Yesu umwanya, akabimenya. Mureke twe kugira icyo tumukorera kubera impamvu runaka, ahubwo tuboneke kubw’inyungu zacu zo kumenywa na Yesu, akabibona koko ko twavuye Kure kubera we, azajya atwitaho kubw’impuhwe adufitiye. Amen.