Nimuguma mu muhamagaro neza bizabarinda

1 Abakorinto 1:26 Muzirikane guhamagarwa kwanyu bene Data, yuko ab’ubwenge bw’abantu bahamagawe atari benshi, n’abakomeye bahamagawe atari benshi, n’imfura zahamagawe atari nyinshi.

Nyuma yo kuremwa, umuntu yatsinzwe n’urubanza rw’icyaha kuva ubwo kimwe mu bice bigize umuntu kitwa ubugingo cyahise gipfa ( itang 2:17) , Byari bisobanuye ko nta muntu n’umwe uzarokoka iby’uru rupfu, Ariko kubw’urukundo rutagira igipimo rw’Imana ibinyujije muri Yesu christo itanga amahirwe ya Kabiri yo Guhabwa ubuzima bushya ( kuzurwa), ngo Uwizera Yesu, amukurikire, amukorere bityo akizwe urupfu rw’iteka ( Yohana 3:16; Yohana 12:26) Uko niko natwe twakijijwe, ubu turi abaragwa b’ubugingo buhoraho.

Pawulo rero yandikira itorero ry’ i Korinto abibutsa ibyo guhamagarwa kwabo, Abibutsa ko ari ubuntu bagiriwe bukomeye, ndetse ko ntacyo bakwiriye gupfa cyangwa ngo kibandukanye, Ahubwo ko bakwiye kugandukira Umwami wabo ari nawe wacu Yesu christo.

Benedata ubu ni ubutumwa bw’ibyiringiro bukiza, nk’uko intumwa Pawulo yibutsaga ab’ Ikorinto nanjye ndababwira nti Mwibuke guhamagarwa kwanyu, Muzirikane icyo Imana yabahamagariye gukora, Imana yaduhaye impano nyinshi kandi zigomba gukora, Ubundi ntacyo turusha abatarahawe impano dufite uretse ubuntu ndetse Biranashoboka ko ibyaha wakoze wumvaga utababarirwa ariko nawe Imana yarakwemeye, Inaguhamagarira kuyikorera ibyo byose ntukabyibagirwe, Ahubwo bigutere imbaraga zo kurushaho kuyikorera.

Bamwe bageze mu bihe bibajyana mu nzira bahozemo bataramenya ko agakiza kabonetse kuko bibagiwe aho Yesu yabakuye ( Guteg 6:12), bageze aho kubwirizwa iby’umusaraba nk’abana bakivuka, Ariko igihe cyo guhembuka ni iki, Kanguka Yesu aracyariho kubwa we.

Birashoboka kandi ko utarakizwa, byaba ari igihombo urimbutse kandi mubo Yesu yapfiriye nawe urimo, Uyu munsi mwemerere wumvire ijwi rihora rikuburira uve mu byaha ukizwe, Uzabona ubugingo buhoraho kandi ukiri no mu isi uzabona amahoro asesuye. Yesu abahe umugisha. Ernest RUTAGUNGIRA