Niko umutima wanjye wahagizwa no kukwifuza Mana

“Nk’uko imparakazi yahagizwa no kwifuza imigezi, niko umutima wanjye wahagizwa no kukwifuza Mana”. Zaburi 42: 1(2)
Mbega ikintu cyabuze! Ibaze nawe umutima wawe wifuza Imana kuri uru rugero! Abazi imparakazi bavuga ko ari inyamaswa izi kwiruka cyane, ngo yiruka 40 miles mu isaha , yirebe uko yiruka, ijya gushaka umugezi yahagira, idahagarara kuko ifite inyota!

Umwanditsi w’iyi Zaburi rero akora ikigereranyo ngo nkuko iyo mparakazi yiruka idahagarara, ngo niko nawe umutima we wahagira ushaka Imana! Icyampa Imana ikantera inyota yo kuyishaka kuri ubu buryo.
Bibiliya ijya ivuga ngo:” Hahirwa abafite inzara n’inyota byo gukiranuka kuko aribo bazahazwa”. Matayo 5:6.

Ikizakubwira ko ufite inyota y’iby’Imana nuko uzakunda guterana kwera ( Kujya mu nzu y’Imana) kugirango wumve ijambo ry’Imana, nuko uzakunda gusoma Bibiliya , Ijambo ry’Imana kugirango umenye icyo Imana igushakaho n’ibindi n’ibindi…. Mvuze bibiri by’ingenzi ariko hari n’ibindi. Iyo ufite inyota nk’iy’imparakazi ntushobora gukererwa amateraniro, ntushobora gukererwa ku murimo w’Imana, ntushobora gukerewa amasengesho, ubaho wumva umunsi wo ku cyumweru cyangwa umunsi wo gusenga utinze kugera kugirango wongere kubona benedata.

Iyo inyota y’iby’Imana yashize, umuntu asigara yarumye mu buryo bw’Umwuka, nta musaruro wamukuraho, nta jambo ry’Imana rikimubamo , nta nijambo ry’Imana rikimunezeza, muri make atagifashwa haba n’indirimbo z’Imana agasigara yumva ari nk’urusaku. Kimwe mu bintu bijya bituma inyota y’Imana ishira ni ukugira inyota y’iby’isi kuko inyota y’ibitari iby’Imana iragukamura ugasigara warumye nkuko nabivuze haruguru.

Murino minsi nafashijwe n’ijambo bita “ Kwisubiramo” , kwongera gufata umwanya wo kwitekerezaho utuje, ugasubira mu byawe. Nanjye rero nisubiyemo nasanze nkeneye ko Imana yansura ikongera kuntera inyota nyinshi y’iby’Imana kandi namwe niko mbifuriza.
Yesu aduhane umugisha.