Nihe wasengera Ikakumva?

Yohana 4:24 Imana ni Umwuka, n’abayisenga bakwiriye kuyisengera mu Mwuka no mu kuri."

Ku iriba rya Yakobo, Yesu yasobanuriye Umusamariyakazi uburyo nyabwo bwo gusenga Imana. Muri kiriya gihe, hari Itandukaniro rikomeye hagati y’imisengere y’Abayuda n’iy’Abasamariya. Kandi bamwe bakanena abandi bumvako aribo basenga kurusha abandi.

Yesu aganira n’uriya mugore yabanje gukosora imyumvire ku bijyanye n’aho basengera,kuko Imana itumva umuntu bitewe naho akomoka cg ari ahantu runaka gusa( kumusozi,mu mazi, mugiti...,). Niko kumubwira ariya magambo yavuzwe hejuru.

Gusenga Imana nyako ntigukomoka ku hantu dusengera, mu Rwanda no mubihugu duturanye usanga harahantu hazwiho ko ngo uhageze asubizwa vuba; Kanyarira, Kampala Prayer mountain, kizabonwa,Murya, Kadeshi, Kibeho, Isiraheri,...n’ahandi.

Ariko ibi bihabanye nicyo ijambo ritubwira,kuko Imana ntiziritse kuri iriya misozi!
N’ikimenyimenyi hari abahahurira n’abatubuzi,abambuzi,Abambuzi‚Ķ....

Siho hatera amasengesho kwemerwa! Nta Reseau(ihuzanzira hagati y’umuntu n’Imana) ihaba! resau iba mu mutima w’usenga no bitekerezo byuzuye kuramya Imana.

Ibitaribyo utaha uko wagiye!.

Gusenga bishimwa rero ni ugusenga ubikuye mu mutima,kandi ukabikora nkuko ijambo ribivuga kuko niryo kuri,aho wabikorera hose Iberahose icyarimwe yakumva.

Ntiduhabwa kuko twazengurutse imisozi
Duhabwa kuko twasabye uko Data ashaka!

Kujya ku Musozi ubwabyo si ikibazo, kuko na Yesu yasengeye ku musozi, gusa si n’igisubizo! Icyagira umumaro ni ukuwujyaho ufite Imana muri wowe,kuko Yasezeranye kuba muri wowe kuruta kwiringira ko uribuyihasange

1 Yohana 5:14 - Kandi iki ni cyo kidutera gutinyuka imbere ye: ni uko atwumva iyo dusabye ikintu nk’uko ashaka,

Soma ijambo nibwo uzamenya gushaka kw’Imana wajya no kumusozi,murusengero,...
ukaba uziko ugiye gusenga mukuri

[email protected]
POWER OF CHANGE
MINISTRIES