Nidukunda Imana by’ukuri bizatworogera gukunda abandi […] – Jon Bloom

Ikintu gikomeye cyadufasha gukunda abandi, ni ukubanza gukunda Imana kuruta uko tubakunda kuko iyo dukunda Imana cyane bituma gukunda abandi bitworohera.

Hari impamvu yatumye Yesu avuga ko itegeko rya kabiri risa n’irya mbere, ni uko iyo dukunze Imana n’umutima wacu wose bituma dukunda bagenzi bacu nk’uko twikunda (Matayo 22:37–39). Ibi bisa no kwizera n’imirimo; iyo dufite kwizera n’imirimo irizana.

Ariko niba tudakunda Imana mu buzima bwacu, ntibishoboka ko twakunda abandi by’ukuri nk’uko twikunda ahubwo turikunda kurusha uko tubakunda.
Imana ni yo yabanje kudukunda. Igituma dukunda abandi iyo dukunda Imana ni uko ni uko urukundo rw’ukuri ruva ku Mana, kuko Imana ari urukundo (1 Yohana 4:7–8).

Ingaruka mbi yo kudakunda Imana

Iyo dukunze ikindi kintu cyose kukirutisha Imana, urukundo ruhindura isura ndetse rukangirika. Icyo gihe birangira urukundo ruhindutse uko dushaka aho kuba urukundo rw’ukuri nk’uko rwaremwe n’Imana.

Iki kiba kibaye ikizira kibi, ndetse kurusha uko twe tubitekereza. Hano mu isi usanga umuntu wese akunda uko abyumva, bisobanura ko ndetse yanga uwo ashatse kwanga n’icyo ashatse kwanga. Ni bwo usanga umuntu asigaye yikunda (2 Timoteyo 3:2).

Dore urukundo ruruta urundi ni uru:

Ariko Imana kuko ari umutunzi w’imbabazi […] (Abefeso 2:4), “yakunze abari mu isi cyane bituma itanga umwana wayo w’ikinege, kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho” (Yohana 3:16).

Urukundo dukwiriye kugira uyu munsi

Tumaze kubona yuko nidukunda Imana cyane tuzabasha gukunda abandi by’ukuri. Jyewe mbona ibi bintu bitoroshye: Uko dukunda abandi, by’umwihariko abandi bakristo, ni byo bigaragaza uko dukunda Imana. Intumwa Yohana ibivuga neza ngo “udakunda mwene se yabonye ntabasha gukunda Imana atabonye (1 Yohana 4:20). Uko dukunda abandi bigaragaza umwanya Imana ifite mu buzima bwacu.

Jon Bloom