Ni ryari umuntu yaririmba indirimbo y’Uwiteka?

Zaburi 137: 4, Twaririmbira dute indirimbo y’Uwiteka mu mahanga?
Iri jambo rirareba abantu 2. Umwe, ni umuntu uri mu bigeragezo, undi ni umuntu utarakizwa cyangwa wasubiye inyuma. Kuririmba ni ibintu byorohera abantu benshi, kandi bigaragara ko ahari byoroshye. Indirimbo igaragaza umunezero, abaririmbishwa n’agahinda ntabwo baba bari mu murongo mwiza uranga indirimbo. Indirimbo ni ikimenyetso cy’umunezero n’ibyishimo.

Aha, abisiraheri bari bari mu mahanga, mu gihugu cy’ ubunyage, abanyamahanga bakajya babishima hejuru ngo nibabaririmbire indirimbo z’isiyoni. Bakababara cyane bati hoya, turi mu gahato ntabwo turi mu mwanya wo kuririmba, ahubwo reka duhige imihigo yo kutazibagirwa igihugu cy’iwacu;bati Yerusalemu weee, ninkwibagirwa ukuboko kwanjye kw’iburyo ntikwibuke gukora, ashwi! Bumvaga amaboko yabo hari ahandi yakagombye kuba ari gukorera, atari mu banzi babashyira mu gahato.

Iyo umuntu ari mu bigeragezo, ntabwo ashobora kuririmba, ahubwo aba akwiye guhiga imihigo yo kutazasubira inyuma ngo aneshwe. Ntiwakagombye kwifuza indirimbo kuko ukiri ku rugamba. Uri ahantu umuntu atabasha kuririmbira ni ibisanzwe, ntabwo ari karande uzahava.Aho, Imana yemera ko uhaba, indirimbo zikabura, bikamera nabi, bigasa nabi,bikananuka, ariko ntibihora gutyo, uzaririmba nugera I Siyoni (ni aho umutima wawe wifuza kuba). Uzaruhuka, n’abisiraheri bagezeho bava I babuloni.

Iyo umuntu atarakira Yesu nk’umwami n’umukiza cyangwa yarasubiye inyuma mu kwizera, nawe aba ari mu mahanga, ntabasha kuririmba indirimbo y’Uwiteka. Mbese waririmba ute iyo ndirimbo uri muri icyo gihugu cy’ubusambanyi? Waririmba ute iyo ndirimbo ukiri mu byaha bitandukanye ( kubeshya, kuraguza, kuroga, guterekera, ishyari,…), nubwo wagaragaza umunezero mu maso ,ntuba wuzuye ku buryo waririmba indirimbo y’Uwiteka. Imana igufashe, uve mu gihugu cy’amahanga kiyoborwa na satani. Umenye umunezero w’ukuri.
Turi mu bigeragezo bitandukanye biragoye ko turirimba indirimbo y’Uwiteka kuko tuba turi mu gihugu kitari icyiwacu, ariko Imana ishimwe kuko igihe turahava Imana igashyira indirimbo nshya mu kanwa kacu.

Ukiri mu byaha ntiwaririmba indirimbo y’Uwiteka kuko uba uri mu gihugu cy’amahanga ariko wihannye, Imana ishyira indirimbo mu kanwa kawe. None muntu w’Imana, mbese uri mu bigeragezo, ihangane nubwo wumva nta ndirimbo ufite, higa umuhigo wo kutareka Imana kubera intambara uri kurwana.Uwiteka azaguha ishimwe, kandi azabikora neza wishime, ubone uririmbe.

Yewe ugendera mu byaha, mu byaha ni habi, vayo, Imana iguhe munezero utari uwo ufite uzanwa n’ibyaha. Dore nta mahoro ufite, ihane ibyaha byawe uhindukirire umukiza nawe arakubabarira kandi akanwa kawe azakuzuza ibitwenge. Senga uti:” Uwiteka, mpa kuririmba indirimbo yawe ntari muri iki gihugu ( ibigeragezo, ibyaha), mpa umunezero nduhuke, kandi amaso yanjye azabone agakiza kawe, Amen.”