Ni iki wakoreye Yesu mu buzima bwawe cyatuma nawe akuzirikana?

Mariko16 ‘’Nuko amaze kuzuka mu museke ku wa mbere w’iminsi irindwi, abanza kubonekera Mariya Magadalena, uwo yirukanyemo abadayimoni barindwi."

Yesu yabanje kubonekera Mariya Magadarena: Uyu muntu Yesu yabanje kubonekera ni muntu ki?

✔Ni umuvandimwe wa Marita na Lazaro bose bari inshuti za Yesu.
✔Niwe Yesu yirukanyemo abadayimoni barindwi
✔Niwe kandi wazanye amavuta meza y’amadahano ayamusuka ku birenge ayahanaguza umusatsi we (Yohana11.2 ; 12.1-3
✔Ni umwe mu bagore biyemeje kugura ibihumura neza bakabijyana ku mva ya Yesu (Mariko16.1)
✔Mugihe Yosefu yahambaga Yesu yari kumwe n’uyu mugore na mugenzi we (Matayo27:61).
Yesu ntabwo ari indashima, yagaragarije Mariya ko yamugiriye neza nawe amwitura kubanza kumubonekera. Ibaze ku bw’urukundo wagaragarije Yesu akwituye kukubonekera?

"Asanga baganya barira bari mu majune" (10):Mu gihe Mariya Magadarena yari yuzuye amashimwe n’umunezero by’uko Yesu yazutse abandi barimo barira. Yahawe ubutumwa bwo kujya kubahoresha inkuru nziza (Yohana 20:11-18), ntibabyemera (11).

Ibitangaza by’Imana abantu bakunda kudahita babyemera. Guhakana biba hafi kuruta kwemera.Wowe se urupfu n’izuka bya Yesu ntubihakana?
Isuzume urebe ko utabihakanisha imirimo ukora.

"Nyuma y’ibyo abonekera babiri muri bo afite indi shusho"(12):Yesu yahamije ibyo kuzuka kwe abonekera inshuti ze.
Imirongo ya 15-18 harimo inshingano n’amasezerano wahawe, bigutere gukorera Imana ushikamye.

Ndakwifuriza gushaka ikintu wakorera Yesu agahora akuzirikana atekereza ko hari icyo azagukorera, Imana iguhe umugisha.

[email protected]