Ni ibiki bikubujije kwegera Yesu?

Aramusubiza ati “Ngwino.” Petero ava mu bwato, agendesha amaguru hejuru y’amazi ngo asange Yesu. Ariko abonye umuyaga ko ari mwinshi aratinya, atangiye kurengerwa arataka ati “Databuja nkiza.” Uwo mwanya Yesu arambura ukuboko kwe aramufata, aramubwira ati “Yewe ufite kwizera guke we, ni iki gitumye ushidikanya?”Baratambuka bajya mu bwato, umuyaga uratuza. Matayo 14:29-32

Iki ni igihe Yesu yari kumwe n’abigishwa be ariko abaye nk’utandukana nabo bajya mu bwato we ajya gusenga. Mu gihe rero bagendaga nibwo bahuye n’umuraba mwinshi ubaturuka imbere bagira ubwoba bwinshi cyane ko wenda bari bupfe.

Yesu amaze kubibona we ntiyarindiriye ko hagerwaho wenda indi saha y’ubwato niba bwarahaguruka kangahe ku munsi ibyo sindabimenya ariko we yahise abona igisubizo. Ahita akomerezaho mu Nyanja abasanga agendesha amaguru. Bamubonye ngo bagira ubwoba ndeste ngo bahagarika imitima ahari bibwira ko ari umuzimu uje ubasanga, ariko arabahumuriza ababwira ko ari we.

Aha rero niho Petero yamubwiye ati niba ari wowe ntegeka ngendeshe amaguru hejuru y’inyanja ngusange, Yesu arabimwemerera ari nayo magambo twasomye haruguru.
Yesu yari amaze gukora ibitangaza byinshi kandi intumwa zireba ndetse nabo ubwabo bakoreshejwe byinshi. Petero agira ubutwari bwo gukora nk’uko Yesu akora agendesha amaguru hejuru y’amazi, agenda asanga Yesu, haza umuyaga mwinshi hamwe no kwizera guke byitambika hagati ye na Yesu bimubuza kugera aho ari nubwo yari abifitiye ishyaka.

Hano hari ikibazo ngo mbese ni iki gihagurukiye kukwitambika ngo utagera kuri Yesu? Ni iki kiguciye intege? Ni iki kirohamishije umutima wawe kikaba gitumye utegera Yesu? Umva icyo ukora wikwemera guteberamo hasi ngo uhere, ahubwo tera hejuru ube nka Petero uhamagare Shobuja, arambure ukuboko kwe akuramire akurohore.

Humura nk’uko Yesu yihanganiye Petero mu ntege nke ze akamugeza aho azura abapfuye niko natwe azaturagira nk’umwungeri mwiza kandi utaragirira ibihembo kuko nta kibasha kurogoya umugambi we ku buzima bwacu.

Bibaho kenshi ko iyo ugiye kwinjizwa cyangwa gukoreshwa ibikomeye haboneka imiyaga myinshi ariko naho waba utangiye kurohama, tera hejuru ntuceceke. Imana ubwayo niyo yivugiye ngo ‘’ Ntabaza ndagutabara nkwereke ibikomeye, biruhije utamenya. Yeremiya 33:3

Nshuti komera, Yesu aragushaka kandi ntuterwe ubwoba n’ibihagurukiye kukubuza kumwegera, umutabaze azakuramira, Imana iguhe umugisha.Amen.