Ni gute watsinda nyuma yo kunyura mu bibazo?

Ese birashobokaI? Mbese Ushobora mu byukuri guhindura gutsindwa mo gutsinda ? n’ iki kizana itandukaniro kubera iki hari bamwe babasha kugera kuri byinshi mu buzima bwabo gihe abandi biba byababereye ingorabahizi, inyigisho ikurikira irabigusobanurira neza.

Umuryango wavukiyemo

Kuvukira mu muryango mwiza n’ ikintu cyo kwishimira , ariko ntago ari ryo shingiro nyakuri mu kugira ibyo umuntu ageraho. Ijanisha rinini ryerekana ko abagabo benshi b’ ibikomerezwa baturuka mu miryango ikenye mbese idafite shinge na rugero.

Ubutunzi

Bamwe mu bantu b’ ibikomerezwa kw’isi bageze ku bintu bikomeye baturaka mu miryango yoroheje cyangwa se ikennye .ubutunzi cyangwa se ubukire ntago ari cyo kintu cerekana kugera ku bintu bikomeye , kandi n’ ubukene sicyo cyerekana cyo kugerera kuri bicye .

Amahirwe

Amahirwe n’ ikntu kidasanzwe. Abantu babiri b’ impano zimwe, ubushobozi ndetse n ‘ ubukungu bashobora kubaho mu buryo umwe abonamo amahirwe menshi mu gihe undi nta na kimwe abonamo. Amahirwe ari mu maso y’ ureba..

Imibereho cyangwa uruhare umwanya umuntu afite muri sosiyete

Nifuzaga ko byaba byoroshye , byakabaye urufunguzo rwo kugera kuri byinshi, ariko siko biri, nabonye abantu bari bafite umwanya ugaragara muri sosiyete batageze kuri byinshi ariko nzi n’ insuzugurwa zageze kuri byinshi..

Ibibazo

Buri muntu wagize ibyo ageraho, nk ‘ urugero rwa Helen Keller , watsinze ibigeragezo bikomeye , cyangwa Viktor Frankl wacitse kw’ icumu ry ‘ ibintu bikarishye . nta na kimwe muri ibi cyafatwa nk ‘aho ari urufunguzo rwo kugera ku bukire. Ikinyuranyo kiri hagati y’abantu batagera ku ntego zabo n’ abazigeraho n’ imyumvire yabo n’ uburyo basubiza ibibazo bahura nabyo

Ntakintu kigaragara nk ‘ icyoroshye mw’ itangiriro, iyo Imana itangiye gukorera mu buzima bw’ umuntu.

Amasengesho y’ uyu muntu azaba ari matomato . umuhate we cyangwa imbaraga ze ziba zitari ku murongo uburyo agendana n’ Imana ntago buba bwimbitse , ariko iyo uyu muntu atabivuyemo, iyo gushaka kwe kwiyemeza n’ ubwenge bwe birenze cyangwa abisumbishije amarangamutima ye , Imana izatangira ikorere mu buzima bwe .

Bifata igihe , kwihangana ndetse n’ inyota yabyo . ibi bivuzwe haruguru ni nka lisansi y’ububyutse, imbaraga zo kugirana ubusabane n’ Imana n’ ububasha nyabwo mu bwami bw’Imana hari uburyo butarangira Imana ihindura roho y’ umuntu.

· Kuri bamwe, ni ukureba gusa nka Zakariya
· Ku bandi ni uguhumishwa n’ urumuri nka Paul agiye gutoteza ubwoko bw’ Imana Ibyakozwe n’ Intumwa 9 : 4
· Ku bandi ijoro rimwe rirahagije nko kuri Nicodemu.Yohana 3:1-9
· Ku bandi ikiganiro cyo mu masasita kirahagije
nka wa mugore wo kw’ iriba

Ahantu hamwe gusa umuntu hakunguka gushora imari ni hahandi hatera imbere buhoro buhoro.abantu bakomeye bagenda bakomera mu byiciro. Nkuko umwana adakura ngo ahite yuzura ingobyi..

" umuntu ntakomezwa n’ icyo afite ahubwo akomezwa n’icyo atanga si ikibazo cy ‘icyo umuntu atunze ahubwo icyo agengwa na cyo.

source: Topchretien.com