Ni gute wagira umutima uboneye? (igice cya 2)

II. KUKI TUGOMBA KUGIRA UMUTIMA UBONEYE?

Intego nkuru nukugira ngo tuzabane n’Imana mu ijuru kuko nayo iboneye

(Abah.12:14)”Mugire umwete wo kubana n’abantu bose amahoro n’uwo kweza,kuko utejejwe atazareba Umwami Imana”

III.BIRASHOBOKA KO UMUNTU YATUNGA UMUTIMA UBONEYE ARI UMUSORE?

“…Ndabandikiye basore,kuko mufite imbaraga kandi ijambo ry’Imana rikaguma muri mwe,mukaba mwaranesheje wa mubi”(1Yohana2:14)

Luka:1:80”Uwo mwana arakura,agwiza imbaraga z’umutima,aguma mu butayu kugeza umunsi yerekewemo Abisirayeri.”

Izi mbaraga si imbaraga z’umubiri (ibizigira) ahubwo ni imbaraga z’umutima,ni imbaraga ziva mu ijambo.izi mbaraga nizo zishoboza umukobwa guhakanira umusore umusaba ngo baryamane cyangwa kumwoshya mu bundi buryo ati:”OYA”

Izi mbaraga nizo kandi zishoboza umusore gutegeka amaranga mutima na kamere bye,nka Yosefu kwa muka Potifari.

Kugira umutima uboneye ninayo ntego nkuru y’uru rwandiko rwa mbere rwa Timoteyo soma

(1Tim.1:5) ” Ibyo mbibategekeye kugirango bagire urukundo ruva mu mutima uboneye kandi uticira urubanza,bagire no kwizera kutaryarya ”

Yakomeje kwihanangiriza Timoteyo muri aya magambo

“Mwana wanjye Timoteyo,ndakwihanangiriza nkurikije ubuhanuzi bwa kera bwahanuye ibyawe,kugirango buduheshe kurwana intambara nziza,ukomeje kwizera kandi ufite umutima uticira urubanza.Uwo mutima bamwe barawuretse bahinduka nk’inkuge imenetse kubyo kwizera.Muri abo ni Humenayo na Alekizanderi,abo nahaye Satani kugirango babyigireho kudatuka Imana.”( 1Tim.1:18-20 )

Izi nzandiko zitwa inzandiko z’ubuyobozi,Timoteyo nubwo yari akiri muto yari umuyobozi w’itorero

(zaburi:119:100 ) kandi agomba gutanga impuguro kuri buri cyiciro nicyo cyatumye Paulo akomeza ku bimwibutsa”…n’abagore bakiri bato n’abakobwa ubahugure nka bashiki bawe,ufite umutima utunganye rwose”( 1Tim.5:1,2 )

Urugero:Hari umusore waririmbaga muri korari imwe yo muri Kigali ariko ntabe icyitegererezo cyiza cy’abizera.Hanyuma korari yaba yasenze bageze kuruhuka agahengera baryamye agacunga aho umukobwa runaka aryamye ninjoro agasoboka buhorobuhoro no kuri wa mukobwa nguwo mu majipo!

Umukobwa yasakuza bajya gucana itara akaba yirashe kera mu mashuka, nti bamubone,

Ariko kuko Imana itanegurizwa izuru baje kumufata baramuhana.

Paulo ahugura urubyiruko ngo abagore bakiri bato n’abakobwa tubafate nka bashiki bacu,

None mushiki wawe wamubwira amagambo ateye isoni?wamusambanya? waba wabaye nka Amunoni wakinze Tamari mushiki we.

IV.NIGUTE UMUSORE YATUNGA UMUTIMA UBONEYE?

Mose niwe wasenze avuga ati:“utwigishe kubara iminsi yacu,uburyo butuma dutunga imitima y’ubwenge”(Zab:90:12) iri sengesho turigire iryacu ,mu mibereho yacu yaburi munsi.

Ntabwo ubwacu twakwishoboza gutunga Imitima iboneye, usibye Imana ubwayo ibikora.nicyo gituma igira iti”Mwana wanjye ,mpa umutima wawe,Kandi amaso yawe yishimire inzira zanjye.” (imigani:23:26)

Umva impamvu Imana igusaba umutima wawe ni uko umutima w’umuntu urusha ibintu byose gushukana ,kandi ufite indwara ntiwizera gukira.(yeremiya:17:9) ikindi ni uko mumutima w’umuntu ariho haturuka ibitekerezo bibi.(matayo:15:19)kandi igashishikarira gukora ibibi(umubwiriza:8:11) umubwiriza yakomeje avuga ko mu mitima y’abantu habamo ibisazi (umub:9:3) ni ukuri koko mu mutima w’umuntu habamo ibisazi!niyo mpamvu Imana ivuga ngo” Mwana wanjye ,mpa umutima wawe”Yeremiya yakomeje abaza ngo ni nde Wabasha kuwumenya?aravuga ngo ni Uwiteka wawushobora.

Umva uko Uwiteka azabigenza”…,umutima w’ibuye nzawukura mu mubiri wabo mbahe umutima woroshye,” (Ezek:11:19) umutima w’ikibuye cyangwa umutima w’inyama ,ntawo hagati ubaho.umutima w’ikibuye urakomera .ijambo ry’Imana ntiryinjira,ijwi ry’umwuka wera ntirigira umwanya muriryo.uyu mutima uzengereje itorero!uyu mutima uzengereje imigi n’ibyaro,uyu mutima utesheje umutwe isi .ni Imana yonyine yawushobora.”nzabaha n’umutima mushya ,mbashyiremo umwuka mushya ,nzabakuramo umutima ukomeye nk’ibuye,mbashyiremo umutima woroshye” (Ezek:36:26) biragaragara ko iyi operation ikwiriye gukorwa n’Imana gusa ntawundi wayishobora.ntazahindura umutima ukomeye nk’ibuye ahindure ashyiremo uw’inyama gusa ahubwo azakora ibirenze”Nzabaha umutima wo kumenya yuko ari jye uwiteka ,…” (yerem:24:7) iterambere ntirihindura umutima w’ikibuye,amashuri ntiyabasha guhindura uyu mutima w’ibuye ,idini cyangwa kwitwa umukristo ntibyabasha gukuraho umutima w’ibuye usibye kwemerera Imana ikawuhindura.

Kuri wowe ukijijwe nasoza mvuga nti ”Rinda umutima wawe kuruta ibindi byose birindwa,kuko ariho iby’ubugingo bikomoka” (imigani:4:23)

Mweneso:MUGAYEMPORE Pacifique