Ni gute wagira umutima uboneye?

(1Tim.4:12)Ntihakagire uhinyura ubusore bwawe ,ahubwo ube icyitegerezo cy’abizera ku byo uvuga,no ku ngeso zawe no kurukundo ,no ku kwizera no kumutima uboneye.”

Kuba icyitegererezo ni ukuba umuntu abandi bose bareberaho gukora imirimo myiza yose.

“wiyerekane muri byose nk’icyitegererezo cy’imirimo myiza,kandi mw’iyigisha ryawe ugaragaze uko uboneye udapfa gutera waraza”(Tito2:7)

Yesu ajya gusubira mu ijuru yaravuze ngo “Mbahaye icyitegererezo ,kugira ngo mukore nkuko mbakoreye.”(Yohana13:15)

“Abahanuzi bahanuye mw’izina ry’Umwami Imana mubakureho icyitegererezo cyo kurenganywa no kwihangana.”(Yakobo5:10)

1) Mubyo uvuga: bibiliya iravuga ngo twihutire kumva ariko dutinde kuvuga kandi umwanditsi w’imigani yongeyeho ati:”Amagambo menshi ntaburamo ibicumuro ,Uwirinda mubyo avuga ni umunyabwenge.” (imigani:10:19),hari amagambo tugomba kwirinda kuko yakomeretsa abandi kandi akabyutsa umujinya soma aya magambo:

  • Ijambo ribabaza : “…Ariko ijambo ribabaza ribyutsa umujinya.”(imigani15:1)
  • Amagambo y’inzimuzi : ”Amagambo y’inzimuzi yongorerana aryohera amatwi,kandi akuzura umutima.”(imigani:26:22)
  • kuvuma : ”nkuko igishwi kijarajara ,N’intashya uko iguruka,Ni ko n’umuvumo w’ubusa utagira uwo ufata”(imigani:26:2)

“Yakundaga kuvuma ,kuvuma kwe kumugeraho ,Kandi ntiyishimiraga kwifuriza abantu umugisha,umugisha ukamuba kure.Kandi yambaraga kuvuma nk’umwenda we,kwinjira mu nda ye nk’amazi,kwinjira mu magufwa ye nk’amavuta”(zab:109:17-18)

byumvikana ko kubantu bakunda kuvuma ntibakunde kwifuriza abandi umugisha nabo bizabagaruka kuko icyo umuntu abiba aricyo asarura.babyeyi mwirinde mu magambo mubwira abana banyu!

Ariko dore amagambo abereye abakristo:

  • Amagambo anezeza:”amagambo anezeza ni nk’ubuki,aryohera ubugingo

bw’umuntu agakomeza ingingo ze”(imigani 16:24)

“gusubizanya ineza guhosha uburakari,…”(imigani15:1)

  • Ijambo rivuzwe mugihe gikwiriye:”Ijambo ryizihiye rivuzwe mu gihe gikwiriye ,ni nk’amatunda y’izahabu ku mbehe y’ifeza.” (imigani:25:11)
  • Amagambo y’ukuri:”amagambo y’ukuri agira ingingo zikomeye,…” (yobu:6:25)aya magambo ashobora gukomeretsa umuntu ariko kuko ari ay’ukuri agakiza uyumva.umwanditsi umwe yaravuze ngo”aho kubwira umuntu ikinyoma kimuhumuriza kikazamwica wamubwira ukuri kumukomeretsa nyuma kukazamukiza”salomo yarabishimangiye agira ati:”Ibikomere by’umukunzi bizanwa n’ukuri,… “(imigani:27:6)
  • Amagambo y’abanyabwenge:”Amagambo ava mu kanwa k’umunyabwenge amutera igikundiro ,ariko iminwa y’umupfapfa izamuroha mu rumira.” (umubwiriza:10:12)
  • Amagambo y’abanyabwenge ameze nk’ibihosho ,n’amagambo y’abakuru b’amateraniro ameze nk’imbereri zishimangiwe cyane,yatanzwe n’umwungere umwe.” (umubwiriza:12:11)

aya magambo yubaka byinshi kandi akwiriye abantu b’abayobozi bayobora abandi.

 Ntabwo twavuga byose hejuru y’ururimi ariko mu magambo make tube maso kubyo tuvuga.Yakobo mwenese w’umwami wacu yaravuze ngo Ururimi ni urugingo ruto ariko ni ikibi kingana n’isi (Yakobo3:1-12)

”ururimi ni rwo rwica kandi ni rwo rukiza ,abarukunda bazatungwa n’icyo ruzana” (imigani:18:21)

2) Mu ngeso:

(Ez.14:21-22) bazareba ingeso ntabwo ari za Yesu ashimwe!gusa

(Abifilipi1:27)”icyakora ingeso zanyu zimere nk’uko bikwiriye ubutumwa bwa Kristo,kugira ngo ninza kubasura cyangwa nintaza,nzumve ibyanyu yuko mushikamye mu Mwuka umwe muhuje umutima ‘kandi murwanira hamwe kubwo kwizera ubutumwa bwiza,”

(1Petero2:12)”mugire ingeso nziza hagati y’abapagani ,kugirango ,nubwo babasebya nkabakora nabi,nibabona imirimoyanyu myiza ,izabatere guhimbaza Imana ku munsi wokugendererwamo.”

burya satani yakwigana ibindi,yakwigana indimi …ariko ntiyakwigana imbuto.

Yesu akiri mu isi yaravuzengo”Abe ariko umucyo wanyu ubonekera imbere y’abantu ,kugira ngo babone imirimo yanyu myiza ,bahereko bahimbaze so wo mu ijuru.” (matayo:5:16)

Ibyo abe ari byo bituma mugira umwete wose,kwizera mukongereho ingeso nziza ,ingeso nziza muzongereho kumenya”(2petero:1:5)

(2Petero3:11; Yakobo3:13)

3) Mu rukundo : (1Abakorinto13:1-10) “ urukundo rwihanganira byose …nti rukora ibiteye isoni…”urukundo ni itegeko twasigiwe n’umwami Yesu.

Bibiliya iravuga ngo Wabasha ute gukunda Imana utabonye ukanga mweneso ureba.

Irakomeza ikavugango” umuntu udakunda mwenese ni umwicanyi.”mu bimenyetso bizabanziriza kuza k’umwana w’umuntu n’iby’iminsi y’imperuka harimo :ubwenge buzagwira,urukundo rwa benshi ruzakonja n’ubugome biziyongera.

Nkuko nta shuli ribaho ryigisha abana gukunda ababyeyi niko hatabaho ishuli ryigisha abana b’Imana gukunda Imana Data,ni ibintu byikora kubabyawe n’Imana.

(2Petero1:5-8)

4) Ku kwizera : (Abah.11:6)

Utizera ntibishoboka ko ayinezeza.

 (Yohana16:33) ”ibyo mbibabwiriye kugirango mugire amahoro muri jye.Mu isi mugira umubabaro,ariko ni muhumure nanesheje isi”

 (1Yohana5:4,5) ”kuko icyabyawe n’Imana cyose kinesha iby’isi,kandi uku niko kunesha kwanesheje iby’isi,ni ukwizera kwacu.”kwizera ni imwe mu ntwaro zacu abakristo dukwiriye.

5) Umutima uboneye:Yesu yagaragaje abahirwa abo aribo mu butumwa bwiza

“Hahirwa ab’imitima iboneye kuko aribo bazabona Imana ”(Matayo5:8)

Paulo yandikiye itorero ry’Ikorinto agira ati:”Nuko bakundwa ubwo dufite ibyo byasezeranijwe,twiyezeho imyanda yose y’umubiri n’umutima,tugende twiyejesha rwose kubaha Imana....tuzasoza tubagira inama kubwiyi nyigisho mu gice cya 2

 Mweneso:MUGAYEMPORE Pacifique