Ni gute wabona ubwigenge bwo mu mu mutima uhereye ku mateka wabayemo akagusigira ibikomere ?

Ubwo nari mfite imyaka igera kuri mirongo ine n’itanu , nakomezaga kwiyumvamo umubabaro uturuka mu buzima nabayemo nkiri umwana ubwo nabaga mfite icyifuzo nyamukuru cyo kwihimura kuri Data wambyaye.

Uwo mubyeyi si iyindi mpamvu yatumaga ngambirira kumugirira iyo nabi, byaturukaga ku bikomere yanteye nkiri umwana muto, ibyo bikomere bikaba byari bishingiye ku ihohotera rishingiye ku gitsina yankoreshaga nkiri umwana kandi ari umubyeyi wanjye. ibyo rero byansigiye ibikomere bidakira, bituma ngambirira kuzamwitura inabi yangiriye, ngambirira no kutazamubabarira ukundi icyo kibi yankoreye.

Nyamara Imana yo mu ijuru yaraje impishurira ko uko gushaka guhangana n’uwampemukiye binkantwara igihe kinini cyane mbitekerezaho ari bimwe mu bituma mperanwa n’ingoyi y’ubwoba budashira mu buzima bwanjye bwose.

Imana yongeye kandi inyereka ko mu gihe nzashaka gukira ubwo bwoba budashira nahoranaga, ngomba mbere na mbere kurwanya iyo nzika, ngashaka uko nayica burundu muri njye, bityo uwo nifurizaga inabi, Imana inyumvisha ko nkwiriye kumubabarira burundu ko aribwo nzagira amahoro.

Benedata, kumva izo nama z’Imana zinsaba kubabarira uwambabaje cyane, byari ibintu binkomeye cyane kuba nabikora kuko uburakari nari murakariye ntibwanyemereraga kumva namubabarira, ibi ahanini byaterwaga n’uko uko natekerezaga ibibi yankoreye niko umujinya mwinshi w’umuranduranzuzi wazamukaga muri njye ndakariye uwo mubyeyi-gito.

Nyamara ariko, kumvira Imana kuruta ibindi bintu byose turwana nabyo muri iyi si. natekerezaga gusuzugura Imana kubwo gushaka kwihimura ku mubyeyi wambabaje, nkumva Imana itazongera kungirira icyizere ukundi narayisuzuguye.

Ubwo nibwo niyemeje gufata umwanzuro utoroshye wo kuyoboka iyo nzira Imana yari yansabye kunyuramo no kunywa kuri uwo muti urura yari yanteguriye. Nyamara mbabwize ukuri, umunsi niyemeza kubabarira Data umbyara, uwo munsi nari nshiye ingoyi zose zari ziboshye umutima wanjye, numva ndabohotse wese, ngira amahoro atarondoreka.

Nshuti z’Imana tugomba buri gihe gukora buri gihe icyo Imana idushakaho , tutabanje kureba na busa uko abandi bazabibona cyangwa bazabivuga.

Ndabizi abenshi muri mwe basoma izi nkuru zanjye ntabwo bari mu mubare w’abantu turi kuvuga aha, ndetse bene abo ntibashobora kwemera ibi tuvuga kuko bibasharirira,ahubwo benshi muri mwe mufitiye inzika abantu babagiriye nabi cyane, babahohoteye, babababaje cyane.

Ndabizi ndetseko bamwe muri mwe, usanga munafite uburakari budashira ahanini mwatewe n’abo mwashakanye kubera amakosa akomeye bagenda babakorera mugasanga bitososhye kubyihanganira.

Nyamara ndongera kubaha ubuhamya ko bitewe n’uburakari bukomeye natewe n’umugabo w’umunyamahane, wangiriye ibibi, ibyo bibi nabyo byaraje bigota ubuzima bwanjye imyaka n’imyaka, bituma nanjye mba umugome nkawe, nandura iyo ndwara y’ubugome, mba umunyamujinya wuzuye, ibyo bituma uwo mujinya uzajya unagaragara ku Karubanda mu magambo navugaga ndetse n’imyitwarire yanjye ya buri munsi. uko akaba ari nako benshi mu bitwa abakozi b’Imana usanga ubugome, umujinya, inzika, babizana no mu nzu y’Imana bakabikorana umurimo, kandi ahanini biterwa n’uko batashatse kubabarira ababagiriye nabi.

Nshuti z’Imana, umujinya wanjye wakundaga guserura cyane cyane iyo ibintu nabaga natekereje gukora bitagendaga uko nabigambiriye. Icyo gihe nibwo wahitaga umenya ikiri mu mutima wanjye, kuko akari ku mutima kahitaga gasesekara inyuma. nguko uko nari ndushye ndemerewe nkaba nta kindi nari nkeneye uretse gutabarwa guturutse mu ijuru ku Mana.

Kimwe mu bintu byiza cyane umugabo wanjye DAVE yankoreye, ni ukutemera ko uwo mubababaro nawe awandura ngo umugireho ingaruka nawe bibe byamuviramo kuba umunyamujinya abikuye kuri njye, ahubwo yarushagaho kwihangana iyo yabonaga narakajwe n’ibintu mu by’ukuri bitakabaye bindakaza.

Ntekereza ko umwe mu miti namwe nabarangira ishobora kubafasha kurwanya uburakari bukabije bujya butera inshuti zanyu, abaturanyi, abo musengana, abo mukorana n’abandi bagenzi banyu baheranywe n’ingoyi y’umujinya idashira, ko urugero mushobora kujya mubereka ko hari uburyo bwiza bwo kubaho utagirira inzika abakubabaje ahubwo ukiyemeza kubababarira nta kindi urebyeho kuko ari wowe wa mbere bigirira umumaro, ukabohoka neza, ugaca ingoyi zari zikuboshye.

UBUTAHA TUZABAGEZAHO UBURYO WAKORESHA KUGIRANGO UTANGE IZO MBABAZI, UKAZITANGA UTITANGIRIYE ITAMA .....

Inyigisho ya Pastor Dr. JOYCE MEYER