Ni gute twabaho turi abakristo barangwa n’ukuri muri byose. Evangeliste Claude

Muri iyi minsi turi kubona abantu benshi bari kureka kunyura mu nzira ifunganye ,ariyo nzira y’ukuri izatugeza umu ijuru ,aho kunyura muri iyo nzira isaba gukoresha ukuri muri byose ,abantu bari kunyura mu nzira y’ibinyoma bakareka gukoresha ukuri bakayoba bakihakana umwami wacu Yesu kubwo gushaka indamu mbi ibyo byatumye twibaza iki kibazo:”Ni gute twabaho turi abakristo barangwa n’ukuri muri byose bashimwa n’abantu kandi bashimwa n’Imana muri iki gihe cya none”?

Igisubizo kicyo kibazo twagisanze mu byanditswe byera tugiye kurebera hamwe inyigisho ya Yesu mu bijyanye no kumenya ukuri kubatura umuntu akava mu byaha byamugize imbata ,uwo murongo twaberetse wo mu butumwa bwiza bwa Yesu uko bwanditswe na Yohana 8:31-32 uvuga gutya:Yesu abwira abayuda bamwemeye ati:”nimuguma mu Ijambo ryanjye muzaba abigishwa banjye nyakuri namwe muzamenya ukuri kandi ukuri niko kuzababātûra” intego y’ubutumwa bwiza ni ukutuvana mu byaha byatubase bikatugira imbata.

Iryo jambo kubatura no kuva mu bubata ryagoye Abayuda Yesu yabwiraga kuko ijambo imbata ryari risuzuguritse mu muco w’abayuda ,kandi bagize ngo Yesu avuze kubaturwa bakava mu bubata babaswe n’abantu. Ariko imbata zibaswe n’abantu sizo Yesu yavugaga Yesu yashakaga kuvuga kuva mu bubata bw’ibyaha kuko yabitegerezaga akabona bose bafite ibyaha byabashyize mu bubata aho avuga ko umuntu wese ukora ibyaha ari imbata y’ibyaha.

Sobanukirwa neza iri jambo UKURI KUBATURA umuntu akava mu byaha byamubase dore icyo Ijambo ry’Imana ruvuga iyo wamenye ukuri arabaturwa ukava mu byaha byakuneshaga ukinjira mu buzima bwo gutsinda ikibi ukoreshije icyiza (Abaroma 12:21) Muri uyu mwanya turashaka kugusobanurira uko wava mu byaha byakubase Yesu akagutsindishiriza ukaba umwigishwa wa Yesu nyakuri.

Yesu yaganiraga n’abayuda bamwemeye kuko hari n’abandi bayuda batamwemeye ariko hano Yesu arashaka gusobanura ko kumwemera bidahagije ngo ube ubatuwe ,mutwihanganire ibyerekeye Abayuda bemeye Yesu n’abatamwemeye tuzabivugaho mu zindi nyigisho zizakurikira aha ndashaka kuvuga ko hari abakristo bemeye Yesu kandi bagakomeza kuba imbata z’ibyaha .Ariko igisubizo kirahari Yesu yerekanye ko nituguma mu Ijambo rye tuzaba abigishwa be nyakuri abo bigishwa nyakuri ba Yesu nibo bamenya ukuri kandi uko kuri niko kubabatura .

Muri iyi minsi ukuri kurabuze kuvuga ukuri ugakora iby’ukuri ntibiri kuboneka muri iyi minsi .Ese biterwa n’iki ? Impamvu ibitera reka nyisobanure muri aya magambo :Mu mwaka w’2001 nahuye n’ubuhamya bw’umwana ababyeyi be batumye kujya kwiyandikisha mu baterankunga ariko ababyeyi be bari bazi neza ko batemerewe gufashwa n’uwo mushinga kuko bari bifite; niyo mpamvu batumye umwana wabo ngo abandika nibakubaza niba ufite ababyeyi ubasubize ko bapfuye .Umwana aragenda bamubaza niba afite ababyeyi avuga ko bariho ariko ko bamubwiye ko avuga ko bapfuye .Dushingiye kuri urwo rugero murumva ko abo babyeyi bahindutse imbata z’icyaha cyo kubesha kubwo kwifuza indamu .

Ahandi iyo witegereje usanga Satani yarabase abantu akababohera ku cyaha cyo kubeshya ugasanga kugira ngo ubone akazi ukaba utujuje ibisabwa bigatuma ubeshya ngo wibonere akazi kandi uvuga ko wamenye Yesu none se ni Yesu wagutumye kubeshya no guhimba inzandiko no guhimba amaraporo yuzuyemo ibinyoma ngo ukunde ubone imibereho ?.

Nshuti yacu dukunda cyane Imana yashyize ku mutima wacu uburyo twakugezaho ubutumwa bwiza dushaka ko wita kuri iri Jambo. Kuguma mu Ijambo rya Yesu nturivemo kubw’ibibazo ufite cyangwa kubwo gushaka indamu mbi ,kandi inyungu irimo ni iyi: nuko iyo wagumye mu Ijambo rye uvanamo kuba umwigishwa wa Yesu nyakuri intambwe ikurikiraho ni ukumenya ukuri ariko kukubatura mu byaha ukava mu bubata bwabyo .Intego yawe ikaba iyo guhesha Imana icyubahiro muri byose .

BYATEGUWE NA EVANGELISTE RUDASINGWA Jean Claude
Tél : 0788876251,0728876251
E-mail :roud2003@yahoo.fr