Ni gute namenya neza ko ndi gusengera mu bushake bw’Imana?

Abantu benshi bizera ko Imana isubiza isengesho igihe itanze ibyo yasabwe muri iryo sengesho ariko iyo ibyasengewe bitabonetse bikunda kumvikana nk’aho iryo sengesho ritumviswe.

Nyamara ntabwo ari ukuri ahubwo Imana isubiza buri sengesho izamuriwe hari igihe isubiza "yego" cyangwa "tegereza".

Imana yemera gusubiza amasengesho yacu iyo twasengeye mu bushake bwayo. Bibiliya iravuga muri 1 yohana 5:14 iti "Kandi iki nicyo kidutera gutinyuka imbere ye ni uko atwumva iyo dusabye ikintu nk’uko ashaka"

Ese bisobanura iki gusengera mu bushake bw’Imana? gusengera mu bushake bw’Imana ni ugusengera ibintu biyihesha icyubahiro cyangwa se gusenga usaba ibyo bibiliya yerekana neza ko ari ubushake bw’Imana.

Igihe dusengeye ibintu bidahesha Imana icyubahiro cg bitari ubushake bwayo. Imana ntishobora kubiduha twamenya gute ubushake bw’Imana mu byo dusengera?

Yesu kristo mbere y’uko asubira mu ijuru yasize adusezeranije ko atadusize nk’imfubyi ahubwo ko azatwoherereza umufasha ariwe mwuka wera kuri ubu bikaba bitakiri isezerano ukundi ahubwo byabaye impamo kuko twamaze kumuhabwa kandi akaba abana natwe ibihe byose. Bibiliya mu baroma 8:26 haravuga ngo "Kandi irondora imitima izi ibyo umwuka atekereza kuko umwuka asabira abera nkuko Imana ishaka".

Kumenya ubushake bw’Imana rero ni ugusengera mu mwuka wera kuko umwuka wera niwe umenya ubushake bw’Imana uko turushaho kumenya ubushake bw’Imana kuri twe niko turushaho kumenya uko dusenga. yohana 15:7 "nimuguma muri jye amagambo yanjye akaguma muri mwe, musabe icyo mushaka cyose muzagihabwa". Uko turushaho gusengera mu bushake bw’Imana niko izarushaho kudusubiza "YEGO"

Amahoro y’Imana abane namwe!

Shema Prince