Ni gute dukwiriye gusenga?

Ntibihagije gusenga gusa ahubwo gusenga neza birakenera,umukristo mwiza hari ibyo akwiriye kwitaho iyo asenga;muri byo harimo ko:

1.Mbere na mbere isengesho ryawe rigomba kuba iry’umukristo kuko utari we ritakora ku mutima w’Imana ;rikora ku mutima w’Imana iyo usenze wejejwe kandi wizeye Yesu kristo ko ari umwana w’Imana n’umukiza wawe.

.2.Ni byiza gusengana ubwitonzi kandi wubashye cyane ,ibi bigasaba kuba ufite kwizera guhagije.

3.Amasengesho yawe agomba kuba arimo urukundo no kwigirira icyizere ,urukundo ni urwo ugomba kuba ukunda Imana usenga, icyizere gituruka ku kumva ko uri umwana w’Imana kandi ko Yesu yabambwe kugirango ubone ubugingo buhoraho ndetse ko yakubabariye ibyaha n’ibicumuro byawe.

4.Isengesho rigomba kuba rifite imbaraga nta bunebwe buririmo aha izo mbaraga zirimo ziragereranywa n’iz’amazi yaseruye .

5.Isengesho ryiza kandi rigomba kuba ririmo kwicisha bugufi kuko icyo Imana ikunda ari umutima uciye bugufi kuruta ibindi.Ni byiza gusenga ugira uti Data wa twese uri mu ijuru kuko ari ikimenyetso cyo kubaha no guca bugufi.

6.Gusaba Imana imbabazi ni ngombwa cyane kandi bigakorwa n’umutima uciye bugufi cyane .niba wifuza ko Imana yakira isengesho ryawe ugomba kwiyeza ku buryo bukwiriye .

7.Isengesho ryawe rigomba kuba rifite imbaraga no kutarambirwa kuko rimwe na rimwe usengera ikintu ntigihite gisubizwa, niyo mpamvu gusenga kwihanganira gutinda gusubizwa ari ngombwa cyane.

ISUGI Gloriose/agakiza.org