Ni byiza

"…Nawe ati : Ariko ni byiza ko ngenda. » " 2 Abami 4.23 :

Iki ni igisubizo umugore yashubije umugabo we amaze gupfusha umwana asize amuryamishije ku buriri. Yasohotse gushaka indogobe ngo ajye kureba Elisa, umugabo amubaza impamvu amusubiza ko ari byiza ko ajya kumureba. Ntiyigeze abwira umugabo ibyabaye, ahubwo ati ni byiza ko ngenda.

Umugore uvugwa muri iyi nkuru yari ingumba, ariko kubw’ijambo ry’ubuhanuzi ry’umuhanuzi Elisa, yabashije kubyara umuhungu.

Ikibabaje, nyuma y’igihe gito umwana avutse, uwo mwana yarapfuye. Uwo mugore ntiyacika intege. Gusa ikigaragara, n’uko atigeze yemera rwose urwo rupfu rw’umwana. Umwana we yari yavuye mu masezerano y’Imana, kubera iyo mpamvu rero nta muntu n’umwe washoboraga kumwambura impano nziza yiherewe n’Imana, yewe habe na Satani ntiyari kubishobora.

Yarahagurutse ajya gushaka Elisa umuntu w’Imana. Yari ari ahantu hari urugendo rwa kilometero 40 uvuye aho uwo mugore yari atuye, asiga aryamishije wa mwana wapfuye ku buriri bwe. Uwo bahuraga wese mu nzira akamubaza amakuru ye, yasubizaga ko ari meza. Mbega kwizera !

Mbere, uyu mugore ntiyigeze yizera ijambo ry’ubuhanuzi bwa Elisa bumubwira ko azabyara umwana w’umuhungu, Nubwo atabyizeye ( nawe aramusubiza ati : oya Databuja,muntu w’Imana we, wibeshya umuja wawe 2Abami 4 :16), ubushake bw’Imana bwigaragarije muri we, abyara umwana w’umuhungu. Ibyo byirukaniye kure ukutizera kwabaga mu mutima we.

Yahise yumva ko Imana ye itakivuguruza kw’isezerano ryayo. Mu kwizera kandi yabyiyemeje, yagiye gushaka wa muhanuzi Elisa amuzana mu rugo kugira ngo asengere umwana azuke. Kubw’imbaraga z’Imana wa mwana arongera abaho.

Uyu munsi hamwe n’icyitegrerezo cy’uyu mubyeyi, Umwami aragusaba kuva mu gushidikanya ahubwo ube uwizeye kandi cyane. Ukutizera kugusunikira mu kuvuga ngo : « Oya Mwami, ntunkoze isoni ». Naho kwizera gukomeye kukavuga ngo : « Byose ni byiza kuko nzi neza ko umucunguzi wanjye ariho, kandi ko atihana ineza ye. »

Yego. Amasezerano ye akomeye nk’urutare, mukundwa, ukwizera kwawe ntikugashingire ku bimeze nk’umusenyi, ahubwo ni kwubakwe ku rutare. Noneho rero, gumana amahoro, byose bimeze neza, fata ukomeze kuko « Impano z’Imana no guhamagara kwayo bitavuguruzwa » ( Abaroma 11 :29)

Mbere uriya mubyeyi yaravugaga ati : « Sinshobora kubyara. »
None ati : « Sinshobora kubura umwana wanjye. » kwizera kwe kugaragara kutanyeganyega imbere y’ikigeragezo kimeze gityo. Ibyo Imana ivuga mw’ijambo ryayo ni ukuri. Komeza wizere, byose bimeze neza, Umwami aracyari ku ngoma. Hindura imvugo wikatura nabi, Imana ntiyivuguruza.

Isengesho ry’umunsi.
Mwami Imana, nubwo bimeze gurtya, imbere y’ibi amaso yanjye ari kureba, ndakwizeye kandi natuye nk’uriya mugore nti « ni byiza. »

Adda-Darlene Kiyange.