Ngiri itegeko ryanjye : mukundane nk’uko nabakunze.

Ngiri itegeko ryanjye : mukundane nk’uko nabakunze. (Yohana 15 : 12)
Aya magambo yivugiwe na Yesu ubwe agaragaraza itegeko riruta ayandi, ndetse ukurikije uko yigishaga n’uburyo yasabaga gukunda Imana ndetse n’abantu usanga yarafashe amategeko yose ayabumbira muri rimwe ryo gukundana. Urukundo Yesu yadukunze rufite umwihariko kuko si urw’inshuti zisanzwe zikundana, si urukundo abashakanye bakundana, yewe si n’urwa kivandimwe kuko aba bose hari igihe murukundana rukagira iherezo kubera impamvu runaka.

Bibaho ko umugore yanga uwo bashakanye, umuntu akanga umuvandimwe we, inshuti ikanga uwo yakundaga ariko urukundo Yesu yadukunze ntirugira akagero. Ushobora kwibaza urukundo rwamuteye gusiga icyubahiro mu ijuru akaza mu isi akababazwa kugira ngo jye na we tutarimbuka ahubwo duhabwe ubugingo buhoraho.

Twibukiranye ko Yesu ntabwo yigeze asabwa kuza mu isi, nta nubwo inama yemeje ko ari we ugomba kuza, ahubwo we ubwe yemereye inama ko azaza, nta gitsure, nta nyungu ahubwo nawe ubwe abireba ko ari kuva aheza agana ahabi ariko kubera icyo yashakaga kurokora abyemerera inama. Bibiliya ivuga ko Yohana mu iyerekwa yabonye Imana ifite igitabo gifatanijwe ibimenyetso birindwi by’ubushishi (iki gitabo cyari gikubiyemo imibabaro yose uwagombaga kwemera yari kuzababazwa), Malayika akibaza ukwiye kugenda kukibumbura ntihagira uwo mu ijuru, mu isi cyangwa ikuzimu, haravuga ngo uretse no kukibumbura habe no kukireba, Yohana wabirebaga arizwa nabyo ariko umwe muri abo bakuru aramuhumuriza ati wirira intare yo mu muryango wa n’igishyitsi cya Dawidi aranesheje, ngo abumbure igitabo amene ibimenyetso birindwi bigifatanije (Ibyahishuwe 5 :1)

uru ni rwo rukundo Yesu yadukunze rwo kwemera guseruka ahantu bose uretse no kujya batifuza no kureba, nakunze amagambo Yohana yasubijwe byari bitaraba ariko arabwirwa ngo aranesheje mbese kubyemera gusa byanganaga n’intsinzi, ntiyabwiwe wenda ngo ndabona hari uwemeye nta wamenya yagerageza yahise atangarizwa ko intsinzi ibonetse.
Hariho amoko y’inkundo atandukanye ariko urwo Yesu adukunda rurahebuje rwatumye yemera kutwitangira akadupfira, nawe rero adusaba gukundana nk’uko nawe yadukunze.

Gukunda si ugukina cyane noneho gukunda nk’uko Yesu yifuza ko tubikora ntibyoroshye, akenshi urukundo rusaba gushakisha uko wakemura ibyifuzo by’uwo ukunze, bishobora kukorohera ariko akenshi bigusaba kwitanga kuko uba ugomba kumugaragariza koko ko umukunda, kandi urukundo Yesu ashaka ko dukundana ni urwo tudategerejemo inyungu hano mu isi. Amategeko yose agaruka ku gukunda Imana na mugenzi wawe, ibi nabyo bikomeza gushimangira uburyo urukundo ari ngenzi muri byose.

Ikibazo ko isi igenda idutegeka kuba ba nyamwigendaho ijuru rikadutegeka gukunda dukwiye gukora iki, nubwo isi idusaba ibi dukwiye kwibuka ko tutari mu isi ngo iduhindure ahubwo tuyirimo ngo tuyihindure kuba nziza, ikindi ntituri abayo iteka turi abagenzi n’abimukira dufite gakondo yacu iri mu ijuru niho tuzaba iteka ariko tugomba kubiharanira dukora ibyo gukiranuka Imana izatugororera, Amen