Namaze igihe kinini nshidikanya Imana, ariko narayibonye! – Chris

Narerewe mu muryango w’Abakristo, kuko iwacu basengeraga mu itorero ry’Ababatisita (Baptist). Nari narijanditse mu biyobyabwenge by’uburyo bwinshi, nkabikora buri munsi. kuva nkiri muto rero, najyaga ndyama nijoro nkabona imyuka mibi (abadayimoni), nkategereza ibitotsi ngo mbone amahoro.

Hashize imyaka myinshi maze kuba ingimbi, ntangira gusenga no kugarura benshi mu nzira y’Imana. Ariko maze kugira nk’imyaka 20, natangiye kwibaza ibibazo byinshi bituma nta kwizera Kristo. Numvaga Data na Yesu baranyanze, nkumva narakomeretse bihagije kuko bamzwe mu bo nkunda bari barapfuye.

Umutima wanjy na wo wari unangiye, nkumva nshaka kubona ikimenyetso gifatika yuko Imana iriho. Kubera gukumbura abo nakundaga bapfuye, natangiye kujya mu bapfumu no mu idini ya Satani… Nari maze kumenyera gukorana n’imyuka mibi, ndetse ndabimenyera cyane.

Icyongeye kuri ibi, nari naragerageje kunywa imiti itandukanye nivura ubwoba no gukuka umutima. Nanyweye imiti ntabasha kurondora, birananirana nsubira ku nzoga n’ibiyobyabwenge. Ntimwakumva uburyo nari umutukanyi uhakana Imana! Niba hari umuntu wari wumvaga yaraciriweho iteka kubera ibyaha bye, ni jyewe.

Namaze imyaka mba jyenyine, nkatungwa n’ibiyobyabwenge amanywa n’ijoro. Umunsi umwe umusore twasangiraga ibiyobyabwenge yaje kumbyutsa ngo muhe ku byanjye kuko we yari yabibuze, ariko nkumva umutima urankubita nanjye ndinangira. Hashize amezi 4 nisanga muri gereza nkuru, naratanzwe na wa mugenzi wanjye.

Gereza yarambabaje cyane, kuko ntari narigeze mfungwa mu buzima. Mu kwezi kumwe namaze ahongaho, nari nararetse itabi, inzoga n’ibindi biyobyabwenge.

Kubera kumva ko nasebye mu muryango no kugambanirwa n’incuti yanjye ya bugufi, nagambiriye kwiyahura nimanitse ku gisenge cya gereza… Aho rero ni ho Ijuru ryatangiriye kwiyerekana mu buzima bwanjye:

Ubwo nari nirambitse jyenyine bagenzi banjye bari mu byabo, nabonye umugabo muremure cyane w’imisatsi myiza, yambaye ingabo mu gituza cye kandi afite inkota mu kiganza cy’iburyo. Yari azengurutswe n’umucyo wera urabagirana cyane, kandi asa n’uhagaze ku nkingi y’ibicu!

Ubwo ni bwo namenye yuko Imana iriho, ariko natashywe n’ubwoba nkomeza kwitegereza uwo mumarayika wansuye. Twararebanye, ntihagira ugira icyo abwira undi. Yari afite amababa atamye ku buryo butangaje, kandi y’amabara atandukanye. Ikintu cyose ku byarangaga uyu mumarayika byari bitangaje. Yari yuzuye agahinda, numva ntewe isoni no guhagarara imbere ye.

Ariko hamwe n’ibyo, byasaga n’aho azi ibyanjye byose. Nta cyo yambwiye, gusa numvaga nshaka kumwumva. Nakomeje kwinangira, sinahindukirira Yesu mara indi myaka itatu. Imana yakomeje kunyiyereka, sinashidikanya ko hari icyo ishaka ku bugingo bwanjye.

Igihe kimwe rero nari ndyamye maze nibaza mu mutima wanjye nti “Yesu, uri uwo uvuga ko uri we?” Bigeze nijoro, nadi nyamye maze icyumba cyose gicura umwijima. Numvise ibuganza bibiri bije biramfata, biransunika ku buryo ntabashaga kuvuga cyangwa guhindukira. Icyo nabashaga kuvuga ni iki ngo “Ndeka mu izina rya Yesu!”

Ibi byatumye uzansunikaga arakara arushaho, ndushaho guterwa n’ubwoba. Nabumbuye akanwa ndavuga cyane nti “Ndakwirukanye mu izina rya Yesu Kristo!” Muri ako kanya, nabashije kweguka mbona ikigabo cy’igikara kibi kirandekuye kiriruka.

Imana Data, Imana Mwana n’Umwuka Wera baragukunda! Uko waba uri kose wowe usoma ubu buhamya. Kuva ubwo namenye yuko hari Imana, kandi ifite imbaraga. Abantu bose nari narayobeje nkoresheje ubwenge bw’isi, ubu ndababwira ko Yesu yakijije ubugingo bwanjye. Nawe Yesu yagukiza, niba ubabazwa no guhenebera musange arakuruhura

[1 Yohana 1:9 “Ariko nitwatuta ibyaha byacu, ni yo yo kwizerwa kandi ikiranukira kutubabarira no kutwezaho gukiranirwa kose.”]