Nakora nte iteraniro n’ Umwana wanjye? Edouard Kowalski

Ubuzima bw’umwuka bw’umwana wanjye bugomba gukura vuba bishoboka. Turemwa kuva tukiri mu nda, umubiri, umwuka n’ubugingo. Noneho niba umubiri ugaragaza ibyo ukeneye kuva umwana akivuka, Ibyanditswe bitwibutsa ibindi bikenewe mu buryo bw’umwuka. Biravuga ngo : « …Umuntu ntatungwa n’umutsima gusa, ahubwo atungwa n’amagambo yose ava mu kanwa k’Imana. » (Matayo 4 :4)

Mu gihe indangagaciro z’umuryango zigenda zibura, ni byiza kwibuka ko niba Imana yarahaye ababyeyi guha ubuzima bw’umubiri abana babo bakababyara, ninako izabaha ubundi bushobozi bwo kubaha ubuzima bw’umwuka. Niyo mpamvu ari ngombwa cyane gukorana amateraniro n’umwana wawe. Kutita kuri icyo kintu, n’ugushyira umuryango mu kaga, mu mibabaro ndetse na wa mwana ukaba wamwohereza Gehinomu.

Kubyitaho, ni ukuba mu munezero hamwe n’abana bawe nkuko ibyanditswe byera bivuga : …Imbuto z’inda nizo ngororano atanga… » ( Zaburi 127 :3), ni ukugira kandi umunezero wo kubajyana mu nzira y’agakiza bakiri bato kubw’incungu ya Yesu Kristo ku musaraba.

Mu buryo bwose bushoboka, papa na maman bagomba kugira uruhare kuri icyo gikorwa cy’ibanze. Mwana wanjye jya wumva icyo so akwigisha,Ecoute, ,
Kandi we kureka icyo nyoko agutegeka.. (Imigani 1 : 8)
Menyereza umwana inzira akwiriye kunyuramo ; azarinda asaza atarayivamo. ( Proverbe 22 :6)

BYAKORWA RYARI?

Kare bishoboka ! « …Kandi azuzuzwa Umwuka Wera ahereye akiva mu nda ya nyina. » ( Luka 1 :15) Imana ishaka guhindura umutima w’umwana uhereye akiva mu nda ya nyina.

Twatanga inama ko buri munsi, papa cyangwa maman yazajya yunama hejuru y’agatanda k’umwana ( bebe) akamusengera. Igihe amaze kumenya ubwenge, hagati y’imyaka 2 n’itatu, tangira umwinjizemo buhoro buhoro ijambo ry’Imana.

Birumvikana ko umwana atabyumva byose, ariko se si ngombwa kugira ngo umwana azakure akunda Yesu ndetse azanakizwe n’akura ? Amakuru amwe n’amwe yo muri Bibiriya atubwira ku bana b’imyaka yo hasi, ( Mose, Samweli) bavugwa ari abana b’imyaka itatu.

Intego, n’ugukundisha umwana Yesu kugira ngo azamwubahe nk’uko ijambo ry’Imana rivuga. : Nimunkunda muzitondera amategeko yanjye ! ( Yohana 14 :15). Urukundo rubanziriza kubaha. Shaka akanya gakwiye mu masaha y’umunsi ube uri kumwe n’umwana wawe (cg abana bawe) mu cyumba cye. Aheza ni nimugoroba mbere yo kuryama.

BYAKORWA BITE?

Shaka ahantu, n’igihe cyiza ku buryo nta kibarangaza.
Igihe mumarana ugomba kugihuza n’imyaka afite. Iyo ari muto cyane, n’uburyo bwe bwo gukurikira bumara umwanya muto..

1. Soma inkuru muri bibiriya cyangwa mu kindi gitabo kivuga amakuru ari muri bibiriya.
2.Bwira umwana iyo nkuru ukoresha amagambo yumvikana kandi ubivugane ubuzima.
3. Mubaze utubazo kuri iyo nkuru. Niho uzamenyera ko koko yumvise neza ibivugwamo, noneho bitume habaho ikiganiro hagati yanyu.
4. Injira mu buzima bwa buri munsi bw ‘umwana kugira ngo ubuhuze n’inyigisho iri muri ya nkuru mwasomye.
5. Niba bishoboka hitamo umurongo umwe awufate ku mutwe kugira ngo ijambo ry’Imana rihore mu bugingo bwe.
6. Sozesha isengesho aho buri wese muri mwe abona umwanya wo gusenga. Ha umwana ibyifuzo byo gusengera.

Uwo mwanya w’umwuka ugomba kubaho mu rukundo no mu munezero. Kandi, bikore buri munsi, bizagira ingaruka nziza kubuzima bw’ejo bw’umwana ndetse no kubugingo buhoraho.

Ntutegereze ejo niba utari watangira, kuko ejo, ni kera.

Umutima w’umwana ni ubutaka bwiza, nitutabibamo ijambo ry’Imana, umwanzi azbibamo urukungu ruzaniga imbuto nziza z’ubutumwa azaba yarumvise. Niyo mpamvu ari byiza gukora iteraniro rya buri munsi.

Ntimuyobe Imana ntinegurizwa izuru ; kuko ibyo umuntu abiba, aribyo asarura. Ubibira umubiri we, muri uwo mubiri azasaruramo kubora, ariko ubibira Umwuka, muri uwo mwuka azasaruramo ubugingo buhoraho. ( Abagalatiya 6 :7-8)
Umwuka Wera agufashe kwigisha neza umwana wawe mu nzira y’agakiza.

Edouard Kowalski.Yashyizwe mu Kinyarwanda na Adda-Darlene.