N’ubwo wibwira ko kuri wowe bitashoboka ariko ku Mana birashoboka

Kuva Adamu yakurwa mu ngombi ya Edeni agahabwa kujya guhinga ubutaka yavuyemo kugeza na magingo aya, umwana w’umuntu kugira icyo ageraho ni kimwe mu bimusaba imbaraga nyinshi kandi ni ngombwa, gusa na none n’ubwo ari ngombwa ntibyoroshye kuko nta na kimwe twugeraho tutiyushye icyuya (Itangiriro 3:17-19 ), ibi rero usanga bitera benshi kwiheba, ubwoba, no kwibaza byinshi, nyamara n’ubwo bimeze bityo bigasa nk’aho bikanze benshi Imana mu ijambo ryayo iraduhumuriza ndetse ikanatwihanangiriza ngo ntitukiganyire muby’ubu buzima.

Iyo usomye ijambo ry’Imana muri Matayo 6:25- hagira hati “Nicyo gitumye mbabwira nti ntimukiganyire ngo mutekereze ubugingo ngo muti tuzarya iki ? Cyangwa muti tuzanywa iki? Ntimwiganyire ngo mutekereze iby’umubiri wanyu ngo tuzambara iki ?Mbese ubugingo ntiburuta ibyo kurya , umubiri nturuta imyambaro ? Nimurebe ibiguruka mu kirere , Ntibibiba ,ntibisarura ntibihunika mu bigega kandi so wo mu ijuru arabigaburira nabyo. Mwebwe se ntimubiruta cyane? Ninde muri mwe wiganyira Wabasha kwiyunguraho umukono n’umwe.

None se ibibaganyisha imyambaro n’iki? Mutekereze uburabyo bwo mu gasozi uko bumera : ntibugira umurimo,ntibuboha imyenda, kandi ndababwira yuko Salomo mu bwiza bwe bwose atarimbaga n’akarabyo kamwe ko muri ubu. Ariko Imana ubwo yambika ubwatsi bwo mu gasozi ityo buriho none ejo bukajugumywa mu muriro, ntizarushaho kubambika mwa bafite kwizera guke mwe?

Uku kwizera dusabwa rero bigaragara ko nta na kimwe twageraho tutagufite, cyane ko ijambo ry’Imana rivugako Kwizera ari ukumenya rwose ibyiringirwa udashidikanya ko bizaba, kandi ngo ni nako kuduhamiriza ibyo tutareba ko ari iby’ukuri rigakomeza rivuka ko icyatumye abakera bahamywa ari uko bari bagufite (Abaheburayo 11:-1-3), iki gice cyose kigenda gitanga bamwe muri abo ba cyera twavuze haruguru bagiye baba icyitegererezo mu kwizera.

Uku kwizera rero iyo kubayeho kunesha kwiganyira mu muntu ndetse wa muntu akabasha kumenya ko ibyo ageraho byose biva mu mbaraga z’Imana yo mu ijuru, byumvikane ko utanesha kwiganyira utaratunga Imana muri wowe akaba ari nayo mpamvu Imana yivugiye mu ijambo ryayo iti “mubanze mushake ubwami bw’Imana no gukiranuka kwayo ibindi byose muzabyongererwa” (Matayo 6:33 ).

Bavandimwe nshuti kwiganyira si igisubizo ahubwo kwizera Imana nicyo cya mbere, ntukangwa n’uko ubona ntacyo wakwishoboza, kuko niwe Se w’imfubyi n’umucamanza urengera abapfakazi, ibesha mu mazu abatagira shinge na rugero, ibohora imbohe ikaziha kugubwa neza ( Zaburi 68:6-7a),Ese wowe izabura ite kukurengera?kandi ndakwifuriza kumenya ko Imana yo mu ijuru nuyizera ukayisenga nawe izakumvira kuko yitaye ku gusenga kwabo (Zaburi 102:18)