Mwemerere agukure muri iryo curaburindi

Birababaje kandi binatera agahinda cyane, gusanga hari umuntu Satani yashyize mu kazitiro ko kwiheba no kwiciraho iteka, akibwira mu mutima we yamaze kurenga igipimo cy’imbabazi.

Hari abo usanga kenshi na kenshi batinya no guhinguka imbere y’Imana ngo bihane bitewe no gutekereza uko bigeze kuyikorera uko babanaga nayo, cyangwa se kuba batarigeze banayimenya na gato, nyamara byari bikwiye ko ugarukira Imana kuko ni wowe itegereje ngo ibashe kukubabarira.

Ijambo ry’Imana rigera ku bwoko bwayo rigira riti : “Genda wamamaze aya magambo uhereye ikasikazi uvuge uti : “Garuka wa musubiranyuma we Isilayeli” ni ko Uwiteka avuga. Sinzakurebana igitsure kuko ndi umunyembabazi. Niko Uwiteka avuga. Sinzakomeza kurakara iteka. Icyo nshaka ni kimwe ko wemera ibyaha byawe, ibyo wacumuye ku Uwiteka Imana yawe, wayobereje inzira zawe ku mana z’abanyamahanga munsi y’igiti cyose gitoshye, kandi ntiwumviye ijwi ryanjye. Niko Uwiteka avuga”.

Nk’uko bikunze kugaragara zimwe mu ntwaro Satani akoresha mu gusenya umubano mwiza hagati y’Imana n’abantu, harimo intwaro yo kwihebesha abantu bakumva ko niba baratandukiriye bagakora icyaha runaka, birangiye nta kundi kubabarirwa.

Ariko twibuke ijambo ry’Imana muri Yohana 11:25 “Ninjye kuzuka n’ubugingo unyizera wese ntazapfa iteka ryose”. Kandi ibyahishuwe 22:14 hagira hati :“hahirwa abamesera ibishura byabo kugirango bemererwe kwegera cya giti cy’ubugingo kandi banyure mu irembo binjire muri rwa rurembo.

Na none Yesaya 1:18 “Naho ibyaha byacu byatukura tuku tuku nk’umuhemba Imana irabyeza bigasa na sheregi ndetse bikera nk’ubwoya bw’intama”.

Mu by’ukuri kurimbuka birashoboka mugihe umuntu yanze kwemera imbabazi, ariko na none birashoboka cyane kwezwa no kubabarirwa ku wemeye agaca bugufi akabwira yesu ati ndaje mwami nyakira, kuko niwe wivugiye ati ninjye nzira n’ukuri n’ubugingo ntawe uzajya kwa data ntamujyanye (Yohana 11:25).

Nta mpamvu yo kwemerera Satani ngo akubeshye ahubwo mwemerere none dore ahagaze ku rugi rw’umutima wawe arakomanga numwemerera ugakingura arinjira ahindure amateka y’ubuzima bwawe :

- Ahari kwiheba urasigarana Amahoro kuko we atanga arenze ayo ab’isi batanga.

- Ahari agahinda Yesu araguha umunezero udashira

- Ahari gucirwaho iteka araguha ubugingo

- Ahari amarira araguha umunezero

Niwe karuhura aruhura abarushye n’abaremerewe kdi niwe zina ryonyine twahawe ryo gukirizwamo, umwizere arakugirira ibambe, maze nawe izina ryawe ryandikwe mu gitabo cy’ubugingo, uhabwe ubwishingizi budashira buguhesha kuzabana n’Imana data wa twese mu bwami bwayo.

Ernest Rutagungira