Mwambare Gukiranuka nk’Icyuma gikingira igituza

Umusirikare w’Umunyaroma yagiraga intwaro imurinda imeze nk’ishati idafite amaboko, ikoze mu cyuma, bityo agashobora kwikingira imyambi cyangwa ikindi cyose cyashoboraga kumufata mu gice cyose cy’imbere kuva mu ijosi kugeza mu rukenyerero.

Icyo cyuma cyari ngombwa cyane kuko ako gace k’umubiri ariko karimo ibice by’ingenzi byinshi by’umubiri nk’umutima, ibihaha n’izindi nyama zo mu nda.

Paulo avuga ko umukristo yagombye guhora yambaye icyo cyuma ku buryo bw’umwuka, kandi atubwira ko “ Gukiranuka” ariyo ntwaro isohoza uwo murimo, nicyo cyuma gikingira igituza.

Nk’uko umusirikare w’Umuroma yagombaga kurinda inyama ze zo mu nda ngo adapfa, Bibliya itubwira ko natwe tugomba kurinda ibyinjira mu mitima yacu , kugirango tudapfa mu buryo bw’umwuka.

Abantu benshi bakunda ubukristo bugaragara inyuma, ibyo abantu babona, ariko Bibliya itubwira ko Imana yo ireba ku mutima kandi ikitura buri muntu wese ibihuye n’imirimo akora (1 Samuel:16,7 ; Yeremiya:17,9-10).

Biblia itubwira impamvu Imana isuzuma imitima kuruta ibigaragara inyuma igira iti :” Rinda umutima wawe kuruta ibindi byose birindwa, kuko ariho iby’ubugingo bikomokaho”(Imigani 4,23).

Ahandi Bibliya igira iti :” Uko umuntu atekereza mu mutima we niko ari” (Imigani 23,4). Ibyo Yesu yabihamije neza aho agira ati:”Mu mitima y’abantu havamo imigambi mibi, guheheta, gusambana,kwiba,kwica,kwifuza kubi,kugira nabi,uburiganya, iby’isoni nke,ijisho ribi, ibitutsi, ubwibone, ubupfu. Ibyo bibi byose biva mu muntu nibyo bimwanduza” (Mariko 7,21-23)

Mu ntambara turwana mu buryo bw’Umwuka, kugira umutima utunganye ni intwaro ikomeye.Dawidi yanditse neza ati :” Iyo mba naribwiraga ibyo gukiranirwa mu mutima wanjye, Uwiteka ntaba yaranyumviye” (Zaburi 66,18).

Ubwo Yesu yigishaga ku musozi yagize ati: ” Hahirwa ab’imitima iboneye kuko aribo bazabona Imana”(Matayo:5,8).Iyo mirongo yose n’indi myinshi tubona muri Bibliya itwereka ko Imana idakunda gusenga kuvanze n’ibyaha, byaba bigaragara inyuma cyangwa bihishe mu mitima. Umuhanuzi Yesaya yanditse agira ati:” Ibyaha bivanze no guterana kwera bikurweho.

Imboneko z’amezi n’iminsi mikuru byanyu mwategetswe, umutima wanjye urabyanga, birananiye, ndushye kubyihanganira. Nimutega ibiganza, nzabima amaso, ndetse nimusenga amasengesho menshi sinzayumva, ibiganza byanyu byuzuye amaraso. (Yeasaya 1.13:15)

Ahandi yanditse agira ati:” Dore ukuboko kw’Uwiteka ntikwaheze ngo ananirwe gukiza, n’ugutwi kwe ntikwapfuye ngo ananirwe kumva.Ahubwo gukiranirwa kwanyu niko kwabatandukanije n’Imana yanyu, n’ibyaha byanyu niko kwabatandukanije n’Imana yanyu, n’ibyaha byanyu nibyo biyitera kubima amaso, ikanga no kumva” (Yesaya 59,1-2)

Aya magambo yose atwereka ko Imana idakunda amasengesho avanze n’ibyaha. Niyo mpamvu kwiyeza no kugendera, mu kuri ari ngombwa iyo dushaka kwegera Imana.Nyamara abantu benshi si ko babigenze .

Twe dukunda kwihisha, no kwihagararaho , ku buryo hari ubwo twegera Imana nk’uko twegera abantu, tukibagirwa ko yo ireba ku mutima kandi ko yo idahishwa.Reka mbahe urugero rworoshye rubafasha kumva neza icyo mvuga.

Njya ntangara cyane iyo ngiye mu Manama menshi y’amatorero cyangwa ay’imiryango ya gikristo. Nta hantu ndabona uburyarya nk’ububa muri ayo manama.

Nta gihe bigaragara nk’iyo hari kuba amatora y’abayobozi ! Abantu baza bamaze iminsi bikorera imipango , bagakora kwiyamamaza kenshi kurimo ibinyoma byinshi n’uburyarya no gutuga , ariko igihe cyagera bati :” Mureke dusenge Imana tuyibaze uwo itoranya”. Ese ko abantu baba bamaze kwitoranyiriza uwo bashaka bakurikije inyungu zabo , Imana baba bayibaza iki?

Ubundi abantu bagaterana bagatongana , barangiza, nta kwihananaho , nta gusaba Imana imbabazi , bati :” dusenge” tujye kuri gahunda ikurikiye!!! Ntibitangaje ko bene iryo teraniro Imana iryanga, kuko ishaka ko abasenga Imana bayisengera mu kuri no mu Mwuka!!

Uretse n’Imana nanjye nk’umuntu w’umunyantege nke bene ayo materaniro arimo uburyarya ndayanga!!! Gusenga kunesha kugomba gukorwa mu kuri no gukiranuka, ni yo mpamvu Paulo agira ati:” Mwambare gukiranuka “.

Ese ubundi wakwirukana Satani ute kandi umukorera?Mukiranuke,”mugandukire Imana, murwanye Satani , nawe azabahunga (Yakobo 4,7)

Byakuwe mu gitabo :” Senga uhinduure, uhindure, Gakondo yawe ka
Pasteur Antoine RUTAYISIRE

Ubwanditsi bwa www.jesus.rw