Murinde imitima yanyu!

"Dukubita hasi impaka n’ikintu cyose kishyiriye hejuru kurwanya kumenya Imana, dufata mpiri ibitekerezwa mu mitima byose ngo tubigomorere Kristo’’. (2 ABAKORINTO 10:5 )\

Ubwonko bwanyu ni impano y’umwihariko ituruka ku Mana. Ibasha kuba yabika miliyali ibihumbi ijana by’ibitekerezo! Ni igikoresho Imana iba ishaka gukoresha mu murimo yabahamagariye kugira ngo isohoze imigambi yayo.

Akenshi tunaniza imitima yacu dutekereza ibintu byinshi. Niyo mpamvu mugomba kubera maso cyane ibyo mwinjiza mu mitima yanyu. Nkuko bimeze kuri za mudasobwa, ni nako bimeze ku bantu: Ibyinjiramo ni nabyo bisohoka.

Bibiliya itubwira ibibi bitanu tugomba kwirinda:

1. Tugomba kurinda imitima yacu inyigisho zipfuye. Ijambo ry’Imana riraduhugura ‘’Gushishikarira kurwanira ibyo kwizera abera bahawe rimwe’’(YUDA 1:3). Nukuvuga ubutumwa bwiza twahawe, hashize imyaka ibihumbi bibiri. Ni gute murinda ubugingo bwanyu inyigisho zipfuye? Ni mu kumenya ukuri. Umuntu uzi ukuri amenya byihuse kurondora ikinyoma. Ntabwo ababitsi b’amafaranga bareba inoti mpimbano, bakaziga kugira ngo bashobore kumenya inoti nyazo. Ahubwo bita ku kumenya inoti nyazo, kuburyo inoti mpimbano ibanyuze mu ntoke bahita bayimenya.

2. Tugomba kurinda imitima yacu ibiyigerageza. Muri Zaburi 101:3 ’’ Sinzagira ikintu kidakwiriye nshira imbere yanjye.’’ Dore ijambo ryiza ryo gushyira kuri televisiyo zacu! Ni ryari mwaba muheruka guhindura ibyo mwarebaga ku nyakiramashusho yanyu, bitewe nuko ibyo yaberekaga atari byiza? Iyo mbonye hari ikigeragezo kije, mpita nsenga ntya nti: Mwami, mu bitekerezo byanjye nambaye inkofero y’agakiza, iyo tubona mu ba Efeso 6.17. Inkofero imaze iki? Irinda umutima wanjye. Ndongera ngasenga nti: ‘’Mwami, ubugingo bwanjye butwikirwe n’amaraso yawe’’. Uburinde ibigerageza.

3. Tugomba kurinda imitima yacu ubuzobere bw’umwuka bupfuye. Mu ba Galatiya 1.6-8 haratubwira ko nubwo umumarayika yazana ubutumwa buhabanye n’ijambo ry’Imana, tutagomba kubwakira.

4.Tugomba kurinda umwuka wacu ubwibone. Ubwibone ni icyaha Imana icyiraho iteka kurushya ibindi. Aroni yuzuye ubwibone Imana iramuhana. Uziya nawe yagize ubwibone, Imana iramuhana. Ubwibone ni icyaha cyatumye Satani yirukanwa mw’ijuru. Abantu bazababwira amagambo aryohera amatwi. Muzamenye gukomeza guca bugufi, mutsinde ubwibone.

5.Tugomba kwirinda kunananiza cyane umwuka wacu. Hari igihe tunananiza umwuka wacu tuwushira muri byinshi. Ibi bishobora kubuza umuntu gutekereza neza. Niyo mpamvu tuba dukeneye umusi w’akaruhuko, rimwe mu cyumweru.

Isengesho ry’uyu musi

Mwami Yesu, ngushimiye ijambo ryawe kuko rimurikira inzira zanjye. Mfasha kurishyira mu bikorwa kugira ngo ndinde umutima wanjye ikibi cyose, cyambuza gukora ubushake bwawe bwuzuye. Amen.